Baûn söûa ñoåi quy taéc vaø Thöïc haønh thoáng nhaát veà Tíntải về 227.25 Kb.
Chế độ xem pdf
trang1/27
Chuyển đổi dữ liệu12.06.2022
Kích227.25 Kb.
#52340
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
UCP600 tiengViet
Warwick · SlidesCarnival


 
 
 
 
 
 


LÔØI NOÙI ÑAÀU 
Baûn söûa ñoåi quy taéc vaø Thöïc haønh thoáng nhaát veà Tín 
duïng chöùng töø (thöôøng ñöôïc goïi taét laø “UCP” laàn naøy laø laàn 
thöù 6 keå töø khi UCP ñöôïc ban haønh ñaàu tieân vaøo naêm 
1933. Đaây laø keát quaû cuûa hôn 3 naêm laøm vieäc cuûa Uûy ban 
kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng thuoäc Phoøng Thöông 
maïi Quoác teá (ICC). 
ICC ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1919 vôùi muïc tieâu ban 
ñaàu laø thuùc ñaåy thöông maïi quoác teá vaøo thôøi ñieåm maø chuû 
nghóa quoác gia vaø chuû nghóa baûo hoä ñe doïa nghieâm trọng 
heä thoáng thöông maïi theá giôùi. Treân tinh thaàn ñoù, UCP ñöôïc 
ban haønh laàn ñaàu tieân ñaõ laøm giaûm söï baát ñoàng do moãi 
quoác gia coá gaéng aùp duïng moät quy taéc rieâng veà thö tín 
duïng vaø ñaõ ñaït ñöôïc muïc tieâu laø taïo ra moät boä quy taéc hôïp 
ñoàng töø ñoù thieát laäp söï thoáng nhaát trong thöïc haønh tín 
duïng chöùng töø ñeå caùc nhaø thöïc haønh khoâng phaûi ñoái phoù 
vôùi söï xung ñoät phaùp luaät khoâng ñaùng coù giöõa caùc quoác 
gia. Vieäc UCP ñöôïc chaáp nhaän roäng raõi bôûi caùc nhaø thöïc 
haønh ôû caùc nöôùc coù heä thoáng kinh teá vaø phaùp luaät raát khaùc 
bieät laø baèng chöùng khaúng ñònh söï thaønh coâng cuûa Quy taéc 
naøy. 
Caàn löu yù raèng UCP laø saûn phaåm cuûa moät toå chöùc quoác teá 
tö nhaân chöù khoâng phaûi laø cô quan chính phuû. Ngay töø khi 
môùi hoïat ñoäng , ICC ñaõ luoân nhaán maïng vai troø quan troïng 
cuûa khaû naêng töï ñieàu tieát trong thöïc tieãn kinh doanh. Baûn 
Quy taéc naøy, hoaøn toaøn do caùc chuyeân gia thuoäc khu vöïc 
tö nhaân soaïn thaûo, ñaõ khaúng ñònh ñöôïc tính ñuùng ñaén cuûa 
quan ñieåm treân. UCP laø boä quy taéc tö nhaân veà thöông maïi 
thaønh coâng nhaát töø tröôùc ñeán nay. 
Raát nhieàu caù nhaân vaø toå chöùc ñaõ ñoùng goùp cho baûn 
söûa ñoåi laàn naøy, vôùi teân goïi laø UCP 600. Ñoù laø: nhoùm soaïn 
thaûo UCP, ñaõ nghieân cöùu, xem xeùt kyõ löôõng treân 5000 yù 
kieán goùp yù tröôùc khi ñöa ra vaên baûn ñöôïc chaáp nhaän cuoái 


cuøng; nhoùm tö vaán UCP, bao goàm caùc thaønh vieân töø hôn 
25 quoác gia, ñoùng vai troø laø cô quan tö vaán ñeå phaûn hoài vaø 
ñeà xuaát nhöõng thay ñoåi trong quaù trình soaïn thaûo; treân 400 
thaønh vieân trong UÛy ban Kyõ thuaät vaø Taäp quaùn Ngaân haøng 
cuûa ICC ñaõ ñöa ra caùc gôïi yù thích ñaùng ñeå söûa ñoåi vaên 
baûn; caùc uûy ban quoác gia cuûa ICC treân khaéc theá giôùi ñoùng 
vai troø tích cöïc trong vieäc taäp hôïp yù kieán goùp yù töø caùc 
thaønh vieân cuaû hoï. ICC cuõng baøy toû söï caûm ôn ñoái vôùi caùc 
nhaø thöïc haønh trong ngaønh vaän taûi vaø baûo hieåm veà nhöõng 
yù kieán saâu saéc cho baûn döï thaûo cuoái cuøng. 

tải về 227.25 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   27
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương