Ban thưỜng trực số: 480 /cv-mttq v/v hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để người ứng cử vận động bầu cử CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 11.58 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích11.58 Kb.
#15595


ỦY BAN MTTQ VIỆT NAM

TỈNH THỪA THIÊN HUẾBAN THƯỜNG TRỰC

Số: 480 /CV-MTTQ

V/v hướng dẫn tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri
để người ứng cử vận động bầu cử


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 28 tháng 4 năm 2016


Kính gửi: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
các huyện, thị xã, thành phố Huế

Căn cứ Kế hoạch số 70/KH-UBMT ngày 21/4/2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 vận động bầu cử. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề nghị Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã và thành phố Huế thực hiện một số nội dung sau:

1. Liên hệ với phòng Nội vụ cùng cấp để nhận tiểu sử tóm tắt của những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 tại các đơn vị bầu cử.

2. Về trang trí địa điểm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri theo maket đã gửi kèm theo Kế hoạch số 70/KH-UBMT ngày 21/4/2016 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 vận động bầu cử.

3. Kinh phí tổ chức và trang trí tại các điểm tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri đối với những người ứng cử đại biểu Quốc hội khoá XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh hỗ trợ, mỗi điểm 300.000đ (Ba trăm ngàn đồng), nhận bằng tiền mặt tại Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

4. Sau hội nghị tiếp xúc cử tri, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các huyện, thị xã, thành phố Huế tổng hợp báo cáo tình hình tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri vận động bầu cử đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp và gửi ngay báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri đến Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để kịp thời tổng hợp báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.


Nơi nhận:

- Như trên;

- BTT UBMT tỉnh;

- Lưu VP, Ban TC-TG.

TM. BAN THƯỜNG TRỰC

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC

(Đã ký)


Võ Văn Chinh

tải về 11.58 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương