Bch đOÀn tỉnh lạng sơNtải về 32.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích32.9 Kb.
#6442

BCH ĐOÀN TỈNH LẠNG SƠN

***

Số: 1322 - CV/TĐTN-CTTN

V/v thực hiện một số nhiệm vụ trong công tác nhận ủy thác vốn vay từ Ngân hàng CSXH

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯Lạng Sơn, ngày 18 tháng 9 năm 2015Kính gửi: Ban Thường vụ các huyện, thành Đoàn
Thực hiện Công văn số 18/CV-BĐD, ngày 10/9/2015 của Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH tỉnh về việc triển khai đối chiếu nợ, phân tích nợ vay của khách hàng và đối chiếu tiền gửi của tổ viên tổ TK&VV; Công văn số 384/NHCS-KHNV, ngày 04/9/2015 của Ngân hàng CSXH tỉnh về việc triển khai thực hiện cho vay đối với hộ mới thoát nghèo; Công văn số 5606-CV/TWĐTN-SDC, ngày 26/8/2015 của Trung ương Đoàn về việc thành lập tổ TK&VV tại các xã chưa có ủy thác từ Ngân hàng CSXH. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn yêu cầu các huyện, thành Đoàn thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Phối hợp triển khai đối chiếu nợ, phân tích nợ vay của khách hàng và đối chiếu tiền gửi của tổ viên tổ TK&VV

- Nội dung nhiệm vụ: Các huyện, thành Đoàn chủ động phối hợp với Ngân hàng CSXH cấp huyện chỉ đạo các Đoàn cơ sở có ủy thác vay vốn tích cực phối hợp triển khai đối chiếu nợ, phân tích nợ vay của khách hàng và đối chiếu tiền gửi của tổ viên tổ TK&VV. Từ đó tham mưu, đề xuất các giải pháp khả thi để giảm nợ xấu, nợ quá hạn; tăng tỷ lệ dư nợ, tiền gửi tiết kiệm; nâng cao chất lượng nghiệp vụ trong công tác nhận ủy thác vốn vay... Nghiệp vụ triển khai đối chiếu, phân tích, các đơn vị phối hợp với Ngân hàng CSXH để được hướng dẫn.

- Thời gian thực hiện đối chiếu, phân tích: Từ ngày 01/10/2015 và kết thúc trước ngày 01/7/2016.

2. Thực hiện mục tiêu mỗi Đoàn xã, phường, thị trấn có ít nhất 01 tổ TK&VV

- 12 xã thuộc 5 huyện chưa có tổ TK&VV do Đoàn thanh niên quản lý:

+ Huyện Đình Lập (06 xã): xã Cường Lợi, Đồng Thắng, Lâm Ca, Thái Bình, Kiêm Mộc, Bắc Xa.

+ Huyện Bình Gia (02 xã): xã Tô Hiệu, Thiện Hòa.

+ Huyện Bắc Sơn (02 xã): xã Vũ Lễ, thị trấn Bắc Sơn.

+ Huyện Lộc Bình (01 xã): xã Tú Mịch.

+ Huyện Chi Lăng (01 xã): xã Liên Sơn.

- Nội dung nhiệm vụ: Ban Thường vụ Huyện Đoàn Đình Lập, Bình Gia, Bắc Sơn, Lộc Bình, Chi Lăng phối hợp tham mưu, đề xuất với Hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH huyện chỉ đạo các xã chưa có tổ TK&VV do Đoàn thanh niên quản lý tạo điều kiện để tổ chức Đoàn thanh niên quản lý ít nhất 01 tổ theo tinh thần Công văn số 175 ngày 14/3/2012 của UBND tỉnh về việc chỉ đạo tạo điều kiện cho các Đoàn cơ sở đảm nhận các tổ TK&VV.3. Tuyên truyền thực hiện cho vay đối với hộ mới thoát nghèo

Nội dung nhiệm vụ: các huyện, thành Đoàn tổ chức và chỉ đạo các Đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền cho đoàn viên thanh niên và nhân dân về tín dụng đối với hội mới thoát nghèo một số nội dung trọng tâm sau:

- Thời gian thực hiện cho vay đối với hộ mới thoát nghèo: từ 05/9/2015.

- Đối tượng cho vay: những hộ có thời gian mới thoát nghèo không quá 03 năm (theo danh sách phê duyệt của UBND cấp huyện).

- Đối tượng không được vay chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo:

+ Hội mới thoát nghèo còn dư nợ chương trình cho vay hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo. Nếu có nhu cầu vay vốn chương trình cho vay đối với hộ mới thoát nghèo chỉ được cho vay khi đã trả hết nợ các chương trình nêu trên.

+ Hộ vay thuộc đối tượng vay chương trình cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn, thương nhân hoạt động thương mại tại vùng khó khăn không thuộc đối tượng được vay chương trình cho vay hộ mới thoát nghèo.

+ Ngân hàng CSXH không áp dụng cho vay lưu vụ đối với hộ mới thoát nghèo.

4. Nâng cao chất lượng hoạt động nhận ủy thác

- Tình hình vốn vay và tỷ lệ nợ xấu, nợ quá hạn của các đơn vị tính đến tháng 8/2015:Đơn vị

Dư nợ (tr.đ)

Nợ Q.H (tr.đ)

Tỉ lệ %

Đơn vị

Dư nợ (tr.đ)

Nợ Q.H (tr.đ)

Tỉ lệ %

Thành phố

4.262

178

4,18

Văn Quan

35.626

14

0,04

Cao Lộc

21.209

18

0,08

Bình Gia

22.913

89

0,39

Lộc Bình

41.120

48

0,12

Bắc Sơn

27.579

5

0,02

Đình Lập

28.580

54

0,19

Chi Lăng

43.996

90

0,20

Văn Lãng

20.409

9

0,04

Hữu Lũng

47.813

30

0,06

Tràng Định

31.339

10

0,03

Tổng cộng

324.846

545

0,17

- Nội dung nhiệm vụ: Chủ động phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội, cấp ủy, chính quyền cơ sở chỉ đạo Đoàn cơ sở phối hợp xử lý, thu hồi nợ quá hạn; vận động các hộ vay trả nợ đến hạn, không chây ỳ chiếm dụng vốn, giảm tỷ lệ nợ quá hạn dưới 0,15% trên tổng dư nợ và không để phát sinh nợ quá hạn mới; phối hợp thực hiện các biện pháp theo quy định của pháp luật để thu hồi nợ đối với những hộ vay có khả năng trả nợ nhưng cố tình chây ỳ; đẩy mạnh phối hợp với Ngân hàng CSXH lập hồ sơ gia hạn nợ, cho vay lưu vụ đối với các món vay đủ điều kiện.

Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn đề nghị các huyện, thành Đoàn triển khai thực hiện hiệu quả. Mọi vướng mắc, liên hệ về Ban Công tác thanh niên Tỉnh Đoàn để được giải đáp, ĐT: (025)3811625.

Nơi nhận:

- Trung tâm hỗ trợ phát triển

TN nông thôn TW Đoàn;

- Ngân hàng CSXH tỉnh;

- TT Tỉnh Đoàn;

- Như kính gửi;

- Lưu: VT, Ban CTTN.TM. BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ĐOÀN

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC


Nguyễn Tuấn Nam

Каталог: Upload
Upload -> -
Upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
Upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
Upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
Upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
Upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
Upload -> CHỦ TỊch nưỚC
Upload -> CHỦ TỊch nưỚC
Upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
Upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014

tải về 32.9 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương