BÁo cáo tài chíNHtải về 54.32 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.11.2017
Kích54.32 Kb.
#33997
BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1. Công ty Luska năm 2010 có các số liệu như sau : EBIT là 5 tỷ đồng, chi phí lãi vay 1 tỷ đồng, chi phí khấu hao 1 tỷ đồng. Tài sản ngắn hạn hoạt động 14 tỷ đồng và nợ ngắn hạn hoạt động 4 tỷ đồng. Tài sản dài hạn ròng (đã trừ khấu hao) là 15 tỷ đồng. Thuế suất TNDN là 30% và chi phí sử dụng vốn sau thuế là 10%.

a. Tính lợi nhuận sau thuế của công ty.

b. Tính NOPAT.

c. Biết vốn hoạt động ròng năm 2009 là 24 tỷ đồng. Tính FCF của năm 2010.

d. Tính EVA 2010.
2. Park Vina Corp có tổng vốn hoạt động ròng 20 tỷ đồng. Chi phí sử dụng vốn của công ty 10%. Báo cáo kết quả kinh doanh 2010 của công ty như sau :


 Đv: tỷ đồng

2010

Doanh thu thuần

10

Tổng chi phí hoạt động

6

Lợi nhuận trước thuế&lãi vay (EBIT)

4

Lãi vay

2

Lợi nhuận trước thuế (EBT)

2

Thuế (30%)

0.6

Lợi nhuận sau thuế

1.4

Biết vốn chủ sở hữu năm 2009 là 5 tỷ. Trong năm 2010 công ty chi trả cổ tức 500 triệu đồng, tương đương mức năm trước đó. Từ khi thành lập vốn cổ phần phổ thông của công ty vẫn là 3 tỷ đồng.

a. Tính EVA của công ty.

b. Lập bảng chi tiết lợi nhuận giữ lại năm 2010.

c. Biết công ty có 300.000 cổ phần và giá thị trường hiện tại là 22.000 đ/CP. Tính MVA của công ty.


3. Vẫn là công ty Park Vina trong câu 2, năm 2011 doanh thu thuần công ty tăng 20%, chi phí hoạt động tăng 18%. Nợ vay, vốn hoạt động ròng công ty không thay đổi. Nhưng thuế suất thuế TNDN giảm còn 25% và chi phí sử dụng vốn mới là 11%.

a. Lập báo cáo kết quả kinh doanh 2011 của công ty.

b. So sánh sự thay đổi trong EVA.

c. Năm 2011 công ty tăng gấp đôi cổ tức so với 2010. Hiện tại, MVA công ty là 1 tỷ đồng. Tính giá cổ phiếu hiện tại của công ty Park Vina .


4. Có số liệu công ty DataX như sau:


Tài sản
Nguồn vốn
Tiền

10

Phải trả người bán

30

Đầu tư ngắn hạn

30

Vay ngắn hạn

50

Khoản phải thu

50

Chi phí phải trả khác

10

Hàng tồn kho

40

Nợ ngắn hạn

90

Tài sản ngắn hạn

130

Nợ dài hạn

60

Nguyên giá tài sản cố định

150

Cổ phần phổ thông

30

-Khấu hao lũy kế

50

Lợi nhuận giữ lại

50

Tài sản cố định

100

Vốn chủ sở hữu

80

Tổng tài sản

230

Tổng nguồn vốn

230

a. Tính vốn lưu động hoạt động ròngb. Tính vốn hoạt động ròng
5. Báo cáo kết quả kinh doanh và CĐKT của công ty Minor cho năm 2011 như sau:


 

 

2010

2011

 

 

 

 

Doanh thu thuần

2160

3435

Giá vốn hàng bán

1560

2462

Chi phí hoạt động khác

350

512

Khấu hao

 

24

40

Tổng chi phí hoạt động

1934

3014

EBIT

 

226

421

Lãi vay

 

50

30

LNTT

 

176

391

Thuế (30%)

 

52.8

117.3

LNST

 

123.2

273.7 

 

2010

2011

Tài sản

 

 

 

Tiền

 

41

61.7

Đầu tư ngắn hạn

30

35

Khoản phải thu

300

230

Hàng tồn kho

950

880

Tài sản ngắn hạn

1321

1206.7

Nguyên giá tài sản cố định

1050

1120

-Khấu hao lũy kế

230

270

Tài sản cố định

820

850

Tổng tài sản

 

2141

2056.7

 

 

 

 

Nguồn vốn

 

2010

2011

Phải trả người bán

244

200

Vay ngắn hạn

415

250

Chi phí phải trả khác

132

145

Nợ ngắn hạn

 

791

595

Nợ dài hạn

 

500

250

Cổ phần phổ thông

800

900

Lợi nhuận giữ lại

50

311.7

Vốn chủ sở hữu

850

1211.7

Tổng nguồn vốn

2141

2056.7


Hãy lập báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho dòng tiền hoạt động kinh doanh.
Каталог: dinhkem
dinhkem -> Mã đề: 001 Họ tên: Lớp 12A
dinhkem -> Ban chấp hành trung ưƠng số 45-QĐ/tw đẢng cộng sản việt nam
dinhkem -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
dinhkem -> DẠY Âm nhạc sau 4 NĂm nhìn lạI  (Phan Thành Hảo gv âm nhạc trường th a bình Phú, Châu Phú, An Giang)
dinhkem -> THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 83/2002/tt-btc ngàY 25 tháng 9 NĂM 2002 quy đỊnh chế ĐỘ thu, NỘp và quản lý SỬ DỤng phí, LỆ phí VỀ tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢNG
dinhkem -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc BẢn kê khai
dinhkem -> Suy tim năM 2014: TÓm tắt các nc quan trọNG
dinhkem -> Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
dinhkem -> Hướng dẫn số 07-hd/btctw ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
dinhkem -> Danh mụC ĐẦu tư xdcb năM 2006 Nguồn vốn ngân sách huyện

tải về 54.32 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương