Bql dự Án phát triển cshtnt pvsx cho các tỉnh tây nguyên tỉnh gia laitải về 25.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích25.13 Kb.
#29832


SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT BQL DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CSHTNT PVSX CHO CÁC TỈNH TÂY NGUYÊN TỈNH GIA LAI
Số: 08 /BC-HTNT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 08 tháng 7 năm 2014

BÁO CÁO


TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 6 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 7 - 2014
Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý dự án phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn phục vụ sản xuất cho các tỉnh Tây Nguyên, tỉnh Gia Lai xin báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 6 và phương hướng, nhiệm vụ tháng 7 năm 2014 như sau:

1. Tình hình chung:

Năm 2014 kế hoạch giao: 12.177 triệu đồng, trong đó:

- UBND tỉnh giao kế hoạch vốn đối ứng, tại thông báo số 461/UBND-KTTH ngày 24/02/2014. kinh phí là: 9.177 triệu đồng.

- Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn giao kế hoạch từ nguồn vốn ADB tại văn bản số: 847/BNN-KH ngày 21/02/2014, kinh phí là: 3.000 triệu đồng.

2. Tình hình thực hiện công tác tháng 6 năm 2014:

2.1. Công tác tổ chức- học tập:- Trong tháng 6 đã ký kết hợp đồng lao động với 01 kỹ sư thủy lợi, bắt đầu làm việc từ tháng 7-2014;

- Dự tập huấn về lồng ghép giới và chính sách an toàn tại Đà Lạt do CPMU và ADB tổ chức;

2.2. Công tác chuyên môn đã thực hiện trong tháng 6:

2.2.1. Tiểu dự án: Nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn hệ thống thủy lợi Tân Sơn khu vực xã Nghĩa Hưng và Chư Jôr, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai:

- Hoàn thiện công tác lập Dự án;

- Sở Kế hoạch & Đầu tư đã có ý kiến về Tiểu dự án;

- Khối lượng và giá trị thực hiện đến 30/6/2014: 2.214,4 triệu đồng

- Lũy kế khối lượng và giá trị thực hiện đến 30/6/2014: 2.298,06 triệu đồng

2.2.2.Tiểu dự án: Nâng cấp cơ sở hạ tầng khu vực công trình thủy lợi Ia M’La, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai

- Hoàn thiện công tác khảo sát, lập dự án đầu tư;

- Ban Trung ương và Sở Kế hoạch & Đầu tư đã có ý kiến về Tiểu dự án;

- Khối lượng và giá trị thực hiện đến 30/6/2014: 818,90 triệu đồng;

- Lũy kế khối lượng và giá trị thực hiện đến đến 30/6/2014: 857,76 triệu đồng;

2.2.3.Tiểu dự án: Sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng thủy lợi ADơk và đường giao thông nông thôn khu vực xã ADơk, thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa - tỉnh Gia Lai

- Hoàn thiện công tác khảo sát;

- Hiện BQL đang yêu cầu đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ, nộp hồ sơ khảo sát và lập dự án cho Tiểu dự án;

- Lũy kế giá trị khối lượng thực hiện đến đến 30/6/2014: 1.376 triệu đồng

Tổng khối lượng, giá trị thực hiện các Tiểu dự án đến 30/6/2014: 4.556 triệu đồng

2.2.4. Lũy kế giải ngân vốn ADB và vốn đối ứng từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo: 2.553,0 triệu đồng; so với kế hoạch vốn giải ngân đạt 28% kế hoạch .

3. Phương hướng, nhiệm vụ trong tháng 7 -2014:

+ Tiểu dự án: Nâng cấp, hoàn thiện cơ sở hạ tầng nông thôn hệ thống thủy lợi Tân Sơn khu vực xã Nghĩa Hưng và Chư Jôr, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai:

- Chỉnh sửa hồ sơ theo yêu cầu của Ban Trung ương và Sở Kế hoạch- Đầu tư;

- Trình cấp thẩm quyền thẩm định Dự án và Kế hoạch đấu thầu của Tiểu dự án.

+ Tiểu dự án: Nâng cấp cơ sở hạ tầng khu vực công trình thủy lợi Ia M’La, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai:

- Chỉnh sửa hồ sơ dự án theo yêu cầu của Ban Trung ương và Sở Kế hoạch-Đầu tư;

- Trình cấp thẩm quyền thẩm định Dự án và Kế hoạch đấu thầu của Tiểu dự án.

+ Tiểu dự án: Sửa chữa nâng cấp cơ sở hạ tầng thủy lợi ADơk và đường giao thông nông thôn khu vực xã ADơk và thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai:

- Tư vấn thiết kế hoàn chỉnh hồ sơ khảo sát, lập dự án đầu tư.

4. Thuận lợi, khó khăn và kiến nghị:

4.1. Thuận lợi:

Đã có chi phí để BQL dự án hoạt động đi vào nề nếp;

4.2. Khó khăn:

- BQL còn thiếu phương tiện làm việc( ô tô, máy tính để bàn, máy Fax…);

- Một số đơn vị tư vấn nộp hồ sơ còn chậm, chất lượng hồ sơ của một số đơn vị còn phải chỉnh sửa;

- Sự chưa thống nhất về hạng mục đầu tư và quy mô đầu tư một số hạng mục trong các Tiểu dự án giữa Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và Sở Kế hoạch - Đầu tư cũng có ảnh hưởng đến tiến độ của Dự án.

Ban Quản lý Dự án Phát triển HTNT tỉnh Gia Lai báo cáo để Sở Nông nghiệp và PTNT biết và tạo điều kiện cho Ban hoàn thành nhiệm vụ được giao./.
Nơi nhận:

- Như trên;

- CPMU;;

- Phòng KH-TC(Sở);

- Lưu BQL.KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐCĐã ký

Nguyễn Văn YênКаталог: Upload
Upload -> -
Upload -> 1. Most doctors and nurses have to work on a once or twice a week at the hospital
Upload -> TrầnTrang EnglishTheory Phonetics
Upload -> BỘ khoa học và CÔng nghệ TÀi liệu hưỚng dẫN
Upload -> TÀi liệu hưỚng dẫn sử DỤng dịch vụ HỘi nghị truyền hình trực tuyếN
Upload -> BỘ thông tin truyềN thông thuyết minh đỀ TÀi xây dựng quy chuẩn kỹ thuật thiết bị giải mã truyền hình số MẶT ĐẤt set – top box (stb)
Upload -> CHỦ TỊch nưỚC
Upload -> CHỦ TỊch nưỚC
Upload -> Kính gửi Qu‎ý doanh nghiệp
Upload -> VIỆn chăn nuôi trịnh hồng sơn khả NĂng sản xuất và giá trị giống của dòng lợN ĐỰc vcn03 luậN Án tiến sĩ NÔng nghiệp hà NỘI 2014

tải về 25.13 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương