CỤc thuế xuất nhập khẩUtải về 7.38 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.10.2017
Kích7.38 Kb.
#33804

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC THUẾ
XUẤT NHẬP KHẨU
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: 1878/TXNK-PL
V/v phân loại bảng mạch di ốt

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

 

Kính gửi: Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn số 1205/PTPL-NV ngày 28.10.2013 của Trung tâm PTPL HH XNK về việc phân tích mặt hàng khai báo là bảng mạch đi ốt (led) 9W-6in nhập khẩu theo tờ khai số 1524/NKD/A02B ngày 18.1.2013 tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay QT Tân Sơn Nhất, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh. Qua nghiên cứu công văn của Trung tâm PTPL HH XNK nêu trên, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến trao đổi như sau:

Tại mục 2, của công văn có đoạn "mặt hàng LED lamps (đèn LED), gồm nhiều bóng đèn LED kết hợp với Diodes, thiết bị kết nối, thiết bị chỉnh lưu mạch điện, căn cứ vào danh mục HS hiện hành tạm thời phân loại vào 8543.70-Máy và thiết bị điện có chức năng riêng chưa được chi tiết ở nơi khác, theo quy tắc 1 và 6."

Như vậy cụm từ: "Bóng đèn LED (light emitting diode) kết hợp với Diodes" được hiểu là "bóng đèn đi ốt phát sáng kết hợp với các đi ốt" sẽ không đúng với mô tả tại mục 1 của công văn mẫu hàng là đi ốt phát quang gắn trên bảng mạch. Mục 2 đã dẫn ở trên cũng có nghĩa là mặt hàng đèn LED kết hợp với diodes, thiết bị kết nối, thiết bị chỉnh lưu mạch điện thì mới tạm thời phân loại vào 8543.70. Do vậy, mặt hàng mô tả ở mục 1 và mục 2 khác nhau.

Do đó, đề nghị Trung tâm PTPL HH XNK cho ý kiến về mặt phân loại với mẫu hàng cụ thể đã gửi để Cục Thuế XNK có cơ sở báo cáo Lãnh đạo Tổng cục cụ thể.

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, PL (3b)

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang


 

tải về 7.38 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương