CHỦ TỊch ủy ban nhân dân tỉNHtải về 15.07 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích15.07 Kb.
#27689

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC


Số: 972/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Xoài, ngày 13 tháng 5 năm 2008QUYẾT ĐỊNH


Về việc phê duyệt Phương án và dự toán chi phí bồi thường cho các hộ dân thuộc dự án Xây dựng mương thoát nước ngoài hàng rào Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc tại xã Minh Hưng, huyện Chơn ThànhCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 17/2006/NĐ-CP ngày 27/01/2006 của Chính phủ;

Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định bổ sung về việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sử dụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;

Căn cứ Thông tư số 116/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất;

Căn cứ Quyết định số 54/2005/QĐ-UB ngày 03/6/2005 và số 65/2006/QĐ-UBND ngày 19/6/2006 của UBND tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất, nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 23/01/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2656/QĐ-UBND ngày 24/12/2007 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 460/QĐ-UBND ngày 07/3/2008 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Phương án tổng thể về bối thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Mương thoát nước ngoài hàng rào Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 494/STC-GCS ngày 17/4/2008, theo Tờ trình số 25/TTr-HĐBT ngày 08/4/2008 của Hội đồng Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện Chơn Thành,


QUYẾT ĐỊNH:

Điu 1. Phê duyệt Phương án và dự toán chi phí bồi thườngcho các hộ dân thuộc dự án Xây dựng mương thoát nước ngoài hàng rào Khu công nghiệp Minh Hưng - Hàn Quốc tại xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, cụ thể như sau :

1. Tng din tích đất gii tỏa : 2.747,7 m2

Trong đó: Đất nông nghiệp : 2.747,7 m2.2. Danh sách các h theo Phương án:

- Gồm 03 hộ;

- Có 03 biên bản;

- Số hộ được bồi thường: 03 hộ (có danh sách kèm theo).3. Tng chi phí bi thường : 148.178.400 đồng

(Mt trăm bn mươi tám triu, mt trăm by mươi tám ngàn, bn trăm đồng)

Trong đó:

- Chi phí bồi thường đất nông nghiệp : 115.403.400 đồng;

- Chi phí bồi thường về nhà, vật kiến trúc : 9.735.000 đồng;

- Chi phí bồi thường về cây trồng : 23.040.000 đồng.Điu 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Kế hoạch & Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các KCN, Kho bạc Nhà nước tỉnh, UBND huyện Chơn Thành, Hội đồng Bồi thường, HT & TĐC huyện Chơn Thành, Công ty TNHH C&N VINA và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
CH TCH

Trương Tấn Thiệu
Каталог: vbpq binhphuoc.nsf -> 64f0c917e087475547256f96002869cb
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
64f0c917e087475547256f96002869cb -> PHỤ LỤc số 1 HỆ SỐ ĐIỀu chỉnh dự toán chi phí XÂy dựng
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam tænh bình phöÔÙC Ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt chính sách, đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch cải cách
64f0c917e087475547256f96002869cb -> TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán Dự án Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Lộc Ninh thời kỳ đến năm 2020
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Bình Phước

tải về 15.07 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương