CHƯƠng V: ĐẠi cưƠng về kim loại tóm tắt lý thuyếTtải về 336.95 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu25.08.2017
Kích336.95 Kb.
#32768
  1   2   3   4

powerpluswatermarkobject196173


CHƯƠNG V: ĐẠI CƯƠNG VỀ KIM LOẠI

 1. TÓM TẮT LÝ THUYẾT

 1. VỊ TRÍ CỦA KIM LOẠI TRONG BẢNG TUẦN HOÀN

Có 90 nguyên tố kim loại xếp ở các vị trí sau:

 • Nhóm IA (trừ hidro), IIA, IIIA (trừ bo) và một phần nhóm IVA, VA, VIA.

 • Các nhóm B (IB --> VIIIB)

 • Họ lantan và actini (2 hàng cuối bảng).

 1. CẤU TẠO CỦA KIM LOẠI

 1. Cấu tạo nguyên tử

 • Nguyên tử của hầu hết các nguyên tố kim loại đều có ít electron ở các phân lớp ngoài cùng.

 • Trong cùng chu kỳ, nguyên tử của nguyên tố kim loại có bán kính nguyên tử lớn hơn và điện tích hạt nhân nhỏ hơn so với nguyên tử của nguyên tố phi kim.

 1. Cấu tạo tinh thể

 • Trong mạng tinh thể kim loại gồm có: nguyên tử, ion kim loại và các electron tự do.

 • Có 3 kiểu mạng phổ biến:

 • Mạng tinh thể lục phương: Be, Mg, Zn …

 • Mạng tinh thể lập phương tâm diện: Cu, Ag, Au, Al…

 • Mạng tinh thể lập phương tâm khối: Li, Na, K, Ba, V, Mo…

 1. Liên kết kim loại

Liên kết kim loại laø lieân keát ñöôïc hình thaønh giöõa caùc nguyeân töû vaø ion kim loaïi trong maïng tinh theå do söï tham gia cuûa caùc electron töï do.

TÍNH CHẤT CỦA KIM LOẠI DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI

I) TÍNH CHẤT VẬT LÍ

 1. Tính chất chung

 • Tính dẻo

 • Tính dẫn điện: Độ dẫn điện: Ag > Cu > Au > Al > Fe…

 • Tính dẫn nhiệt: Kim loại dẫn điện tốt thì cũng dẫn nhiệt tốt.

 • Ánh kim

---> là do trong mạng tinh thể kim loại có các electron tự do chuyển động .

 1. Tính chất riêng:

 • Khối lượng riêng: Kim loại có khối lượng riêng nhỏ nhất là Li, lớn nhất là Os.

 • Nhiệt độ nóng chảy: thấp nhất là Hg, cao nhất là W.

 • Tính cứng: kim loại mềm nhất là K, Rb, Cs; cứng nhất là Cr.

II) TÍNH CHẤT HÓA HỌC

Tính chất hóa học chung của kim loại là TÍNH KHÖÛ (kim loại có tính dễ bị oxi hóa ):  +  ne 

1) Tác dụng với phi kim

 1. Vôùi oxi (trừ Au, Pt) --> oxit kim loaïi.

 2. Với halogen --> muối clorua

Chú ý: Fe + Cl2, Br2 --> muối Fe(III)

 1. Với lưu huỳnh –toc -> muốisunfua ( trừ Hg ở nhiệt độ thường )

2) Tác dụng với dung dịch axit

  1. Với HCl, H2SO4 loãng( kim loại trước H)


KL + HCl, H2SO4 loãng --> muối có hóa trị thấp + H2
  1. Với HNO3, H2SO4 đặc (trừ Au, Pt)
KL + HNO3/H2SO4 đặc ---> muối có hóa trị cao nhất + sản phẩm khử + H2O
Sản phẩm khử của HNO3 là: O2 , O , 2 , 2O , H4NO3

Sản phẩm khử của H2SO4 là: , ,

Chú ý: Al. Fe, Cr không tác dụng với HNO3, H2SO4 đặc, nguội.

3) Tác dụng với nước

Kim loaïi nhóm IA, IIA (trừ Be, Mg) + H2O --> dung dòch bazơ + khí H2.

Kim loại IA, IIA tác dụng với nước gồm: Li, Na, K, Rb, Cs, Ca, Ba, Sr4)Tác dụng với dung dịch muối

 • Kim loại tan trong nước + muối ---> phản ứng xảy ra như sau

KL + H2O ---> bazơ kiềm + H2

Bazơ kiềm + muối ---> bazơ mới + muối mới

 • Kim loại không tan trong nước + muối ---> muối mới + kim loại mới


III) DÃY ĐIỆN HÓA CỦA KIM LOẠI

1) Cặp oxi hóa-khử của kim loại
2) So sánh tính chất của các cặp oxi hóa-khử - Dãy điện hóa của kim loại


Tính oxi hoùa taêng daàn

K+ Na+ Mg2+ Al3+ Zn2+ Fe2+ Ni2+ Sn2+ Pb2+ 2H+ Cu2+ Hg22+ Ag+ Pt2+ Au3+

---- --- ---- ---- ---- ---- ---- ---- --- ---- --- ----- --- --- ----

K Na Mg Al Zn Fe Ni Sn Pb H2 Cu 2Hg Ag Pt Au Tính khöû giaûm daàn
* Daõy theá ñieän cöïc chuaånEo caøng beù ===> tính khöû kim loaïi caøng maïng, tính oxi hoùa ion kim loaïi caøng yeáu vaø ngöôïc laïi

** Caùch xaùc ñònh suaát ñieän ñoäng chuaån cuûa pin ñieän hoùa

E0pin = Eo(cöïc +) – Eo(cöïc -)

** Caùch xaùc ñònh theá ñònh cöïc chuaån cuûa caëp oxi hoùa – khöû

. Xaùc ñònh ñieän cöïc – hay + [ döïa vaøo caùch ghi (ñ/c -) - (ñ/c +) ]

. Coâng thöùc tính suaát ñieän ñoäng chuaån

* YÙ nghóa daõy ñieän hoùa: Xaùc ñònh chieàu phaûn öùng oxi hoùa khöû xaûy ra trong dung dòch

C. khöû maïnh + C. oxi hoùa maïnh C. khöû yeáu + C. oxi hoùa yeáu

Quy taéc α : Coy Com TD Fe2+ Cu2+

Ckm Cky Fe Cu

Eo = -0.44V Eo = +0.34B - BÀI TẬP:

1/ Maïng tinh theå kim loaïi goàm coù

A. Nguyeân töû kim loaïi, ion kim loaïi vaø e ñoäc thaân

B. Nguyeân töû kim loaïi, ion kim loaïi vaø caùc e töï do

C. nguyeân töû kim loaïi vaø caùc e ñoäc thaân

D. ion kim loaïi vaø caùc e ñoäc thaân .

2/ Na ( Z = 11 ), caáu hình e phaân lôùp ngoaøi cuøng cuûa nguyeân töû :

A. 2p5 B. 3s1 C. 3p1 D. 3s2

3/ Caáu hình e naøo sau ñaây laø caáu hình e cuûa nguyeân töû Ca ( Z = 20 ) ?

A . 1s22s22p63s23p54s24p1 B. 1s22s22p63s23p64s2

C. 1s22s22p63s23p74s1 D. 1s22s22p63s23p64s24p1

4/ Soá e ngoaøi cuøng cuûa nguyeân töû Fe ( Z = 26 ) , Cu ( Z = 29 )

A . 2, 2 B . 6, 2 C. 2, 1 D. 6, 9 .

5/ Cation R+ coù caáu hình e ôû phaân lôùp ngoaøi cuøng laø 2p6. Nguyeân töû R laø

A. Na B F C. K D. Cl

6/ Fe ( Z = 26 ), caáu hình e naøo sau ñaây laø caáu hình e cuûa ion Fe2+:

A . Ar 3d54s1 B. Ar3d6 C. Ar 4s23d4 D. Ar Ar 3d44s2

7/ Ion X 2+ coù caáu hình e : 1s22s22p6 . Haõy cho bieát X ôû chu kì maáy, nhoùm maáy :

A. Chu kì 2, nhoùm IIA B . Chu kì 3, nhoùm VIA

C . Chu kì 3, nhoùm IIA D . Chu kì 2 , nhoùm VIIIA

8/Coù 4 ion laø Ca2+, Al3+, Fe2+, Fe3+; ion coù soá e ôû lôùp ngoaøi cuøng nhieàu nhaát laø

A. Fe2+ B. Fe3+ C. Al3+ D. Ca2+

9/ Nguyeân töû coù toång soá haït caùc loaïi laø 155 haït, trong ñoù haït mang ñieän nhieàu hôn haït khoâng maïng ñieän laø 33 haït. Nguyeân toá ñoù laø

A. baïc B. Ñoàng C.chì D. SaétHG : Z = (155+33): 4 = 47

10/ Hoøa tan 1,44g moät kim loaïi hoùa trò II trong 150ml dd H2SO4 0.5M. Ñeå trung hoøa axit dö trong dd thu ñöôïc phaûi duøng heát 30ml dd NaOH 1M. Kim loaïi ñoù laø

A. Ba B. Ca C. Mg D. Be

HG : nKL .2 + nNaOH .1 = nH2SO4 .2 ===> nKL

MKL = m/n ===> tên kim loại11/ Hoøa tan hoaøn toaøn 15,4 gam hoãn hôïp Zn vaø Mg trong dd HCl dö thu ñöôïc 0,6g khí H2 bay ra . Khoái löôïng muoái taïo ra trong dd laø

A. 36,7 g B. 35,7 g C. 63,7g D.53,7gHG : m muối = m KL + mCl- ( nCl- = nH )

12/ Cho 9,6 gam boät kim loaïi M vaøo 500ml dd HCl 1M, khi phaûn öùng keát thuùc thu ñöôïc 5,376 lit khí H2 ( ñkc ) . Kim loaïi ñoù laø

A. Mg B. Ca C. Fe D. BaHG : nH < nHCl ==> HCl dư ( tính số mol Kim loại theo H

nKL = nH/a ( a: hóa trị kim loại ) ===> MKL = m/n = 20a ==> giá trị a và M13/ Kim loaïi coù tính chaát vaät lyù chung naøo sau ñaây ?

 1. Tính deûo, tính daãn ñieän, nhieät ñoä noùng chaûy cao .

 2. Tính deûo , tính daãn ñieän vaø nhieät, coù aùnh kim .

 3. Tính daãn ñieän vaø nhieät, coù khoái löôïng rieâng lôùn, coù aùnh kim .

 4. Tính deûo, coù aùnh kim, raát cöùng .

14/ Kim loaïi coù tính chaát vaät lyù chung : tính deûo, tính daãn ñieän, tính daãn nhieät vaø aùnh kim laø do :

 1. Nguyeân töû kim loaïi coù soá e ngoaøi cuøng ít .

 2. Baùn kính nguyeân töû kim loaïi lôùn hôn baùn kính nguyeân töû phi kim cuøng chu kì

 3. Trong maïng tinh theå kim loaïi coù caùc e töï do chuyeån ñoäng .

 4. Ñôn chaát kim loaïi coù caáu taïo goàm nhieàu lôùp maïng .

15/ Trong caùc kim loaïi sau ñaây, kim loaïi naøo nheï nhaát ?

A. Li B. Be C. Al D. Os16/ Trong caùc kim loaïi sau ñaây, kim loaïi naøo deã noùng chaûy nhaát ?

A. Na B. Fe C. Hg D.Ca17/ Trong caùc kim loại sau ñaây kim loại naøo cöùng nhaát ?

A. Crom B.Sắt C.Bạc D.Đồng .18/Kim loaïi daãn ñieän toát nhaát

A. vaøng B, baïc C. ñoàng D. nhoâm19/ Kim loaïi deûo nhaát

A. baïc B. nhoâm C. vaøng D. ñoàng20/ Kim loaïi meàm nhaát

A. liti B. xesi C. natri D. kali21/ Kim loaïi coù nhieät ñoä noùng chaûy cao nhaát

A. vonfam B. saét C. ñoàng D. keõm22/ Thủy ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì dùng chất nào trong các chất sau để khử độc thủy ngân ?

 1. Bột sát B. Bột lưu huỳnh C. Bột than D. Nước.

23/ Nhúng một lá sát nhỏ vào dung dịch chứa một trong những chất sau : FeCl3, AlCl3, CuSO4, Pb(NO3)2, NaCl, HCl, HNO3, H2SO4( đặc nóng ) , NH4NO3. Số trường hợp phản ứng tạo ra muối sắt ( II) là

 1. 3 B.5 C. 4 D. 6

24 / Tính chaát hoùa hoïc chung cuûa kim loïai laø

 1. bò oxi hoùa B.ã phaûn öùng axit, phi kim, dung dòch muối

C . vöøa tính khöû vöøa tính oxi hoùa D ã bò khöû.

25 / Daõy kim loaïi naøo sau ñaây taùc duïng ñöôïc vôùi nöôùc ôû nhieät ñoä thöôøng?

A. Fe, Zn, Li, Sn B. Cu, Pb, Rb, Ag

C. K, Na, Ca, Ba C. Al, Hg, Cs, Sr

26/ Kim loaïi naøo sau ñaây taùc duïng vôùi dung dòch HCl vaø Cl2 khoâng taïo cuøng moät muoái ?

A. Cu B. Mg C. Fe D. Ag27 / Trong caùc kim loaïi sau ñaây kim loaïi khoâng khöû ñöôïc ion Cu2+ ra khoûi dung dòch muoái CuSO4 ?

A. Na B. Fe C. Al D. Mg.28/ Daõy kim loaïi naøo sau ñaây ñöôïc xeáp theo chieàu tính khöû giaûm daàn ?

A. Al, Mg, Ca, K B. K, Ca, Mg, Al C. Al, Mg, K, Ca D. Ca, K, Mg, Al.29/ Saét khoâng taùc duïng dung dòch chaát naøo sau ñaây ?

A. HCl loaõng B. H2SO4 ñaëc nguội C. Fe(NO3)3 D.Cu(NO3)230/ Ñoàng tan ñöôïc trong dung dòch naøo sau ñaây ?

A. HCl B.H2SO4 loaõng C. FeSO4 D. Fe2(SO4)3.
tải về 336.95 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương