ChÝnh phñ céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt namtải về 89.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.08.2016
Kích89.85 Kb.
#13441


chÝnh phñ

________
céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc
Sè :198/2004/N§-CP
________________________________________________________________

TH.310bHµ Néi, ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004


NghÞ ®Þnh cña chÝnh phñ

VÒ thu tiÒn sö dông ®Êt

_____

ChÝnh phñ
C¨n cø LuËt Tæ chøc ChÝnh phñ ngµy 25 th¸ng 12 n¨m 2001;

C¨n cø LuËt §Êt ®ai ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2003;

Theo ®Ò nghÞ cña Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh,
NghÞ ®Þnh :
Ch­¬ng I
Nh÷ng quy ®Þnh chung


§iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh
NghÞ ®Þnh nµy quy ®Þnh thu tiÒn sö dông ®Êt khi:

­1. Nhµ n­íc giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt;

2. ChuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt;

3. ChuyÓn tõ thuª ®Êt sang giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt;

4. CÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho c¸c ®èi t­îng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 2 NghÞ ®Þnh nµy.

5. X©y dùng khu c«ng nghiÖp, khu c«ng nghÖ cao, khu kinh tÕ.§iÒu 2. §èi t­îng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt

1. Ng­êi ®­îc Nhµ n­íc giao ®Êt ®Ó sö dông vµo c¸c môc ®Ých sau ®©y:


a) Hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®­îc giao ®Êt ë;

b) Tæ chøc kinh tÕ ®­îc giao ®Êt sö dông vµo môc ®Ých x©y dùng nhµ ë ®Ó b¸n hoÆc cho thuª;


c) Tæ chøc kinh tÕ, hé gia ®×nh, c¸ nh©n trong n­íc ®­îc giao ®Êt lµm mÆt b»ng x©y dùng c¬ së s¶n xuÊt, kinh doanh;
d) Tæ chøc kinh tÕ ®­îc giao ®Êt sö dông vµo môc ®Ých ®Çu t­ x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng ®Ó chuyÓn nh­îng hoÆc cho thuª;
®) Tæ chøc kinh tÕ, hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®­îc giao ®Êt ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh c«ng céng cã môc ®Ých kinh doanh theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ;
e) Tæ chøc kinh tÕ ®­îc giao ®Êt ®Ó s¶n xuÊt n«ng nghiÖp, l©m nghiÖp, nu«i trång thuû s¶n, lµm muèi;
g) Ng­êi ViÖt Nam ®Þnh c­ ë n­íc ngoµi ®­îc giao ®Êt ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­.
2. Ng­êi ®ang sö dông ®Êt trong c¸c tr­êng hîp:
a) §Êt n«ng nghiÖp, ®Êt phi n«ng nghiÖp ®­îc giao kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt hoÆc ®­îc thuª ®Êt, nay ®­îc c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cho phÐp chuyÓn sang sö dông vµo môc ®Ých ®Êt ë hoÆc ®Êt phi n«ng nghiÖp cã thu tiÒn sö dông ®Êt, ®Êt sö dông ®Ó x©y dùng c«ng tr×nh c«ng céng cã môc ®Ých kinh doanh (x· héi hãa) thuéc lÜnh vùc gi¸o dôc, y tÕ, v¨n hãa, thÓ dôc thÓ thao;
b) §Êt n«ng nghiÖp ®­îc Nhµ n­íc giao cã thu tiÒn sö dông ®Êt, chuyÓn sang sö dông vµo môc ®Ých ®Êt phi n«ng nghiÖp cã thu tiÒn sö dông ®Êt;

c) §Êt phi n«ng nghiÖp (kh«ng ph¶i lµ ®Êt ë) ®­îc Nhµ n­íc giao cã thu tiÒn sö dông ®Êt chuyÓn sang sö dông lµm ®Êt ë.

3. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt ë mµ ®Êt ®ã ®­îc sö dông tõ ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 1993 ®Õn thêi ®iÓm cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt, ch­a nép tiÒn sö dông ®Êt, nay ®­îc c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt.

4. C¸c tr­êng hîp kh¸c khi cã quy ®Þnh cña ChÝnh phñ.§iÒu 3. §èi t­îng kh«ng ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt

1. Ng­êi ®­îc Nhµ n­íc giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 33 LuËt §Êt ®ai 2003.

2. Ng­êi ®­îc Nhµ n­íc cho thuª ®Êt vµ ph¶i nép tiÒn thuª ®Êt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 35 LuËt §Êt ®ai 2003.

3. Ng­êi sö dông ®Êt x©y dùng kÕt cÊu h¹ tÇng sö dông chung trong khu c«ng nghiÖp theo dù ¸n ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt.

4. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt, khi ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y:

a) §Êt ®· sö dông æn ®Þnh, ®­îc ñy ban nh©n d©n x·, ph­êng, thÞ trÊn (sau ®©y gäi chung lµ ñy ban nh©n d©n cÊp x·) x¸c nhËn kh«ng cã tranh chÊp thuéc mét trong c¸c tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1, kho¶n 2, kho¶n 3, kho¶n 4 §iÒu 50 LuËt §Êt ®ai 2003;

b) Hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®­îc c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn giao ®Êt ë tr­íc ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 1993 theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ ®Êt ®ai.

5. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông diÖn tÝch ®Êt ë ®èi víi tr­êng hîp cã v­ên, ao khi ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 87 LuËt §Êt ®ai 2003 vµ ®­îc quy ®Þnh t¹i §iÒu 45 cña NghÞ ®Þnh sè 181/2004/N§-CP ngµy 29 th¸ng 10 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ thi hµnh LuËt §Êt ®ai.


6. Tæ chøc kinh tÕ nhËn gãp vèn liªn doanh b»ng gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt cña c¸c tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n kh¸c hoÆc nhËn chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông ®Êt cña ng­êi sö dông ®Êt hîp ph¸p b»ng tiÒn kh«ng cã nguån gèc tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc, nay ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt.
§iÒu 4. C¨n cø tÝnh thu tiÒn sö dông ®Êt

C¨n cø tÝnh thu tiÒn sö dông ®Êt lµ diÖn tÝch ®Êt, gi¸ ®Êt vµ thêi h¹n sö dông ®Êt.

1. DiÖn tÝch ®Êt tÝnh thu tiÒn sö dông ®Êt lµ diÖn tÝch ®Êt ®­îc Nhµ n­íc giao, ®­îc phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông, ®­îc chuyÓn tõ h×nh thøc thuª ®Êt sang giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt, ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt.

2. Gi¸ ®Êt tÝnh thu tiÒn sö dông ®Êt lµ gi¸ ®Êt theo môc ®Ých sö dông ®Êt ®­îc giao t¹i thêi ®iÓm giao ®Êt do ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng (sau ®©y gäi chung lµ ñy ban nh©n d©n cÊp tØnh) ban hµnh theo quy ®Þnh cña ChÝnh phñ.


3. Gi¸ ®Êt tÝnh thu tiÒn sö dông ®Êt trong tr­êng hîp ®Êu gi¸ ®Êt hoÆc ®Êu thÇu dù ¸n cã sö dông ®Êt lµ gi¸ ®Êt tróng ®Êu gi¸.
4. Thêi h¹n sö dông ®Êt ®­îc x¸c ®Þnh theo quyÕt ®Þnh giao ®Êt, quyÕt ®Þnh cho phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt, quyÕt ®Þnh gia h¹n sö dông ®Êt hoÆc giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt.
Ch­¬ng II
quy ®Þnh cô thÓ

§iÒu 5. Thu tiÒn sö dông ®Êt khi Nhµ n­íc giao ®Êt
1. Giao ®Êt theo h×nh thøc ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt hoÆc ®Êu thÇu dù ¸n cã sö dông ®Êt th× thu tiÒn sö dông ®Êt ®­îc tÝnh theo c¨n cø quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 3 §iÒu 4 NghÞ ®Þnh nµy.
2. Giao ®Êt sö dông æn ®Þnh l©u dµi theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn kh«ng qua ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt th× thu tiÒn sö dông ®Êt ®­îc tÝnh theo c¨n cø quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu 4 NghÞ ®Þnh nµy.
3. Giao ®Êt sö dông cã thêi h¹n theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn:

a) Dù ¸n cã thêi h¹n sö dông ®Êt 70 n¨m, th× thu tiÒn sö dông ®Êt ®­îc tÝnh theo c¨n cø quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu 4 NghÞ ®Þnh nµy;

b) Dù ¸n cã thêi h¹n sö dông ®Êt d­íi 70 n¨m, th× gi¶m thu tiÒn sö dông ®Êt cña mçi n¨m kh«ng ®­îc giao ®Êt sö dông lµ 1,2% cña møc thu 70 n¨m.

4. Tr­êng hîp ng­êi ®­îc giao ®Êt thùc hiÖn båi th­êng, hç trî cho ng­êi cã ®Êt bÞ thu håi theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 3 NghÞ ®Þnh sè 197/2004/N§-CP ngµy 03 th¸ng 12 n¨m 2004 cña ChÝnh phñ vÒ båi th­êng, hç trî vµ t¸i ®Þnh c­ khi Nhµ n­íc thu håi ®Êt, th× ®­îc trõ sè tiÒn ®· båi th­êng ®Êt, hç trî ®Êt vµo tiÒn sö dông ®Êt ph¶i nép, nh­ng møc ®­îc trõ kh«ng v­ît qu¸ tiÒn sö dông ®Êt ph¶i nép.


§iÒu 6. Thu tiÒn sö dông ®Êt khi chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt
1. §èi víi tæ chøc kinh tÕ:

a) ChuyÓn tõ ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt phi n«ng nghiÖp ®­îc giao kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt sang ®Êt giao sö dông æn ®Þnh l©u dµi cã thu tiÒn sö dông ®Êt th× thu tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy;


b) ChuyÓn tõ ®Êt n«ng nghiÖp, ®Êt phi n«ng nghiÖp ®­îc giao kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt sang giao ®Êt sö dông cã thêi h¹n th× thu tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy.
2. §èi víi hé gia ®×nh, c¸ nh©n:

a) ChuyÓn tõ ®Êt v­ên, ao trong cïng thöa ®Êt cã nhµ ë thuéc khu d©n c­ kh«ng ®­îc c«ng nhËn lµ ®Êt ë sang lµm ®Êt ë th× thu tiÒn sö dông ®Êt b»ng 50% chªnh lÖch gi÷a thu tiÒn sö dông ®Êt tÝnh theo gi¸ ®Êt ë víi thu tiÒn sö dông ®Êt tÝnh theo gi¸ ®Êt n«ng nghiÖp;

b) ChuyÓn tõ ®Êt n«ng nghiÖp ®­îc Nhµ n­íc giao kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt sang ®Êt ë th× thu tiÒn sö dông ®Êt b»ng møc chªnh lÖch gi÷a thu tiÒn sö dông ®Êt tÝnh theo gi¸ ®Êt ë víi thu tiÒn sö dông ®Êt tÝnh theo gi¸ ®Êt n«ng nghiÖp;

c) ChuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt cã nguån gèc tõ nhËn chuyÓn nh­îng cña ng­êi sö dông ®Êt hîp ph¸p sang ®Êt ë th× thu tiÒn sö dông ®Êt nh­ sau:

- §Êt nhËn chuyÓn nh­îng cã nguån gèc lµ ®Êt n«ng nghiÖp th× thu tiÒn sö dông ®Êt b»ng møc chªnh lÖch gi÷a thu tiÒn sö dông ®Êt tÝnh theo gi¸ ®Êt ë víi thu tiÒn sö dông ®Êt tÝnh theo gi¸ ®Êt n«ng nghiÖp;

- §Êt nhËn chuyÓn nh­îng cã nguån gèc lµ ®Êt phi n«ng nghiÖp (kh«ng ph¶i lµ ®Êt ë) th× thu tiÒn sö dông ®Êt b»ng møc chªnh lÖch gi÷a thu tiÒn sö dông ®Êt tÝnh theo gi¸ ®Êt ë víi thu tiÒn sö dông ®Êt tÝnh theo gi¸ ®Êt phi n«ng nghiÖp.

3. ChuyÓn môc ®Ých sö dông tõ ®Êt ë ®­îc giao sö dông æn ®Þnh l©u dµi sang ®Êt lµm mÆt b»ng s¶n xuÊt, kinh doanh th× kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt.

4. ChuyÓn môc ®Ých sö dông tõ ®Êt giao cã thêi h¹n sang ®Êt ë (thêi h¹n æn ®Þnh l©u dµi) th× thu tiÒn sö dông ®Êt tÝnh theo gi¸ ®Êt ë trõ tiÒn sö dông ®Êt ®· nép theo gi¸ ®Êt cña lo¹i ®Êt giao cã thêi h¹n.


§iÒu 7. Thu tiÒn sö dông ®Êt khi chuyÓn tõ thuª ®Êt sang giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt
1. Giao ®Êt sö dông æn ®Þnh l©u dµi:
ChuyÓn tõ thuª ®Êt sang giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt sö dông æn ®Þnh l©u dµi th× thu tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy.

2. Giao ®Êt sö dông cã thêi h¹n:

ChuyÓn tõ thuª ®Êt sang giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt sö dông cã thêi h¹n th× thu tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy.

3. Tr­êng hîp ®Êt ®­îc chuyÓn tõ thuª ®Êt sang giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt mµ tr­íc ®ã ng­êi sö dông ®Êt ®· chi tr¶ tiÒn båi th­êng vÒ ®Êt vµ nép tr­íc tiÒn thuª ®Êt th× ®­îc trõ chi phÝ båi th­êng vÒ ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ båi th­êng, hç trî vµ tiÒn thuª ®Êt nép tr­íc (cña thêi gian cßn l¹i) vµo tiÒn sö dông ®Êt ph¶i nép.


§iÒu 8. Thu tiÒn sö dông ®Êt khi cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho ng­êi ®ang sö dông ®Êt
1. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông ®Êt ë tõ ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 1993 ®Õn thêi ®iÓm cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt mµ ch­a nép tiÒn sö dông ®Êt th× ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt theo c¨n cø quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu 4 vµ ®iÓm b, c kho¶n 2 §iÒu 6 NghÞ ®Þnh nµy.
2. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt thuéc tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 6 §iÒu 50 cña LuËt §Êt ®ai 2003 ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt th× thu tiÒn sö dông ®Êt ®­îc tÝnh theo gi¸ b»ng 50% gi¸ ®Êt do ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng quy ®Þnh t¹i thêi ®iÓm cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt.
3. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt ë do tæ chøc sö dông ®Êt ®­îc Nhµ n­íc giao ®Êt kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt, ®­îc Nhµ n­íc cho thuª ®Êt, tù chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt sang lµm ®Êt ë vµ ®· ph©n phèi ®Êt ë ®ã cho c¸n bé, c«ng nh©n viªn cña tæ chøc trong thêi gian tõ ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 1993 ®Õn ngµy NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh, khi ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt th× thu tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy, cô thÓ nh­ sau:
a) Thu tiÒn sö dông ®Êt b»ng 50% tiÒn sö dông ®Êt ®èi víi diÖn tÝch trong h¹n møc giao ®Êt ë; quy ®Þnh nµy chØ ®­îc thùc hiÖn mét lÇn ®èi víi hé gia ®×nh, c¸ nh©n; lÇn giao ®Êt sau thu 100% tiÒn sö dông ®Êt;
b) Thu tiÒn sö dông ®Êt b»ng 100% tiÒn sö dông ®Êt ®èi víi diÖn tÝch v­ît h¹n møc giao ®Êt ë.
§iÒu 9. Thu tiÒn sö dông ®Êt ®èi víi ®Êt khu c«ng nghiÖp
1. Nhµ n­íc giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt ®èi víi tæ chøc kinh tÕ, ng­êi ViÖt Nam ®Þnh c­ ë n­íc ngoµi ®Ó ®Çu t­ x©y dùng vµ kinh doanh h¹ tÇng khu c«ng nghiÖp th× thu tiÒn sö dông ®Êt ®­îc quy ®Þnh nh­ sau:
a) Giao ®Êt theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn th× thu tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2, kho¶n 3 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy;
b) Giao ®Êt theo h×nh thøc ®Êu gi¸ hoÆc ®Êu thÇu dù ¸n cã sö dông ®Êt th× thu tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy;
c) DiÖn tÝch ®Êt sö dông ®Ó x©y dùng c¸c c«ng tr×nh kÕt cÊu h¹ tÇng chung theo dù ¸n ®­îc cÊp cã thÈm quyÒn phª duyÖt, kh«ng thu tiÒn sö dông ®Êt.
2. Tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n, ng­êi ViÖt Nam ®Þnh c­ ë n­íc ngoµi cã nhu cÇu sö dông ®Êt trong khu c«ng nghiÖp do Nhµ n­íc ®Çu t­ ®Ó lµm mÆt b»ng s¶n xuÊt, kinh doanh th× thu tiÒn sö dông ®Êt ®­îc quy ®Þnh nh­ sau:
a) Giao ®Êt theo h×nh thøc ®Êu gi¸ th× thu tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy;
b) Giao ®Êt theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn th× thu tiÒn sö dông ®Êt ®­îc tÝnh theo c¨n cø quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu 4 NghÞ ®Þnh nµy.
§iÒu 10. Thu tiÒn sö dông ®Êt ®èi víi ®Êt x©y dùng khu c«ng nghÖ cao, khu kinh tÕ
Tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n, ng­êi ViÖt Nam ®Þnh c­ ë n­íc ngoµi cã nhu cÇu sö dông ®Êt trong khu c«ng nghÖ cao, khu kinh tÕ lµm mÆt b»ng s¶n xuÊt kinh doanh th× thu tiÒn sö dông ®Êt ®­îc quy ®Þnh nh­ sau:
1. Giao ®Êt theo h×nh thøc ®Êu gi¸ th× thu tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 5 NghÞ ®Þnh nµy.
2. Giao ®Êt theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan nhµ n­íc cã thÈm quyÒn th× thu tiÒn sö dông ®Êt ®­îc tÝnh theo c¨n cø quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu 4 NghÞ ®Þnh nµy.
Ch­¬ng III
miÔn, gi¶m tiÒn sö dông ®Êt


§iÒu 11. Nguyªn t¾c thùc hiÖn miÔn, gi¶m tiÒn sö dông ®Êt

1. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n thuéc ®èi t­îng ®­îc miÔn hoÆc gi¶m tiÒn sö dông ®Êt chØ ®­îc miÔn hoÆc gi¶m mét lÇn trong tr­êng hîp: ®­îc Nhµ n­íc giao ®Êt ®Ó lµm nhµ ë hoÆc ®­îc phÐp chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt tõ ®Êt kh¸c sang lµm ®Êt ë hoÆc ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt ë.


2. Trong hé gia ®×nh cã nhiÒu thµnh viªn thuéc diÖn ®­îc gi¶m tiÒn sö dông ®Êt th× ®­îc céng c¸c møc gi¶m cña tõng thµnh viªn thµnh møc gi¶m chung cña c¶ hé, nh­ng møc gi¶m tèi ®a kh«ng v­ît qu¸ sè tiÒn sö dông ®Êt ph¶i nép trong h¹n møc ®Êt ë.
3. Trong tr­êng hîp mét hé gia ®×nh hoÆc mét ng­êi thuéc ®èi t­îng ®­îc h­ëng c¶ miÔn vµ gi¶m tiÒn sö dông ®Êt th× ®­îc h­ëng miÔn tiÒn sö dông ®Êt; nÕu mét ng­êi thuéc ®èi t­îng ®­îc h­ëng gi¶m tiÒn sö dông ®Êt mµ cã nhiÒu møc gi¶m kh¸c nhau th× ®­îc h­ëng møc cao nhÊt.
4. Kh«ng ¸p dông miÔn, gi¶m tiÒn sö dông ®Êt trong tr­êng hîp ®Êu gi¸ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt; chuyÓn tõ h×nh thøc thuª ®Êt sang giao ®Êt cã thu tiÒn sö dông ®Êt ®Ó sö dông vµo môc ®Ých s¶n xuÊt, kinh doanh.
5. MiÔn, gi¶m tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 12, §iÒu 13 NghÞ ®Þnh nµy chØ ®­îc thùc hiÖn trùc tiÕp víi ®èi t­îng ®­îc miÔn, gi¶m vµ tÝnh trªn sè tiÒn sö dông ®Êt ph¶i nép theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 5, 6, 7, 8, 9, 10 NghÞ ®Þnh nµy.
§iÒu 12. MiÔn tiÒn sö dông ®Êt
1. MiÔn tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ khuyÕn khÝch ®Çu t­.
2. §Êt giao ®Ó thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t­ x©y dùng nhµ ë ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch nhµ ë ®èi víi ng­êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng theo ph¸p luËt ng­êi cã c«ng.
3. §èi víi ®Êt giao ®Ó x©y dùng ký tóc x¸ sinh viªn b»ng tiÒn tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc; ®Êt ®Ó x©y dùng nhµ ë cho ng­êi ph¶i di dêi do thiªn tai; ®Êt x©y dùng nhµ ë cña ®ång bµo d©n téc thiÓu sè ë vïng cã ®iÒu kiÖn kinh tÕ - x· héi ®Æc biÖt khã kh¨n; ®Êt x©y dùng nhµ chung c­ cao tÇng cho c«ng nh©n khu c«ng nghiÖp.
4. §Êt x©y dùng c«ng tr×nh c«ng céng cã môc ®Ých kinh doanh (x· héi ho¸) thuéc lÜnh vùc gi¸o dôc, y tÕ, v¨n ho¸, thÓ dôc, thÓ thao.
5. §Êt ë trong h¹n møc giao ®Êt (bao gåm giao ®Êt, cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho ng­êi ®ang sö dông ®Êt, chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt) ®èi víi ng­êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng theo quyÕt ®Þnh cña Thñ t­íng ChÝnh phñ.
6. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®· ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt nh­ng ®Êt ®ã ®· ®­îc sö dông æn ®Þnh tr­íc ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 1993 mµ cßn nî tiÒn sö dông ®Êt.
7. C¸c tr­êng hîp kh¸c theo quyÕt ®Þnh cña Thñ t­íng ChÝnh phñ.
§iÒu 13. Gi¶m tiÒn sö dông ®Êt
1. Gi¶m tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt vÒ khuyÕn khÝch ®Çu t­.
2. Gi¶m 50% tiÒn sö dông ®Êt ®èi víi ®Êt trong h¹n møc ®Êt ë ®­îc giao cña hé gia ®×nh nghÌo. ViÖc x¸c ®Þnh hé gia ®×nh nghÌo do Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ X· héi quy ®Þnh.
3. Gi¶m 20% tiÒn sö dông ®Êt khi ®­îc nhµ n­íc giao ®Êt ®èi víi nhµ m¸y, xÝ nghiÖp ph¶i di dêi theo quy ho¹ch; nh­ng diÖn tÝch ®Êt ®­îc gi¶m tèi ®a kh«ng v­ît qu¸ diÖn tÝch t¹i ®Þa ®iÓm ph¶i di dêi.
4. §Êt ë trong h¹n møc giao ®Êt (bao gåm giao ®Êt, chuyÓn môc ®Ých sö dông ®Êt, cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt cho ng­êi ®ang sö dông ®Êt) ®èi víi ng­êi cã c«ng víi c¸ch m¹ng theo quyÕt ®Þnh cña Thñ t­íng ChÝnh phñ.
5. C¸c tr­êng hîp kh¸c theo quyÕt ®Þnh cña Thñ t­íng ChÝnh phñ.
Ch­¬ng IV
thu, nép tiÒn sö dông ®Êt§iÒu 14. X¸c ®Þnh tiÒn sö dông ®Êt vµ c¸c kho¶n thu kh¸c
1. Hå s¬ (tµi liÖu) ®Þa chÝnh do V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt hoÆc c¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr­êng göi ®Õn lµ c¨n cø ®Ó c¬ quan thuÕ x¸c ®Þnh sè tiÒn sö dông ®Êt vµ c¸c kho¶n thu kh¸c mµ tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n ph¶i nép.
2. Trong thêi h¹n 03 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc hå s¬ ®Þa chÝnh do V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt hoÆc c¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr­êng göi ®Õn, c¬ quan thuÕ ph¶i thùc hiÖn:
a) KiÓm tra hå s¬ ®Þa chÝnh, x¸c ®Þnh sè tiÒn sö dông ®Êt vµ c¸c kho¶n thu kh¸c ph¶i nép; tr­êng hîp ch­a ®ñ c¬ së ®Ó tÝnh sè thu tiÒn sö dông ®Êt vµ c¸c kho¶n nép kh¸c th× ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n cho c¬ quan göi hå s¬ ®Ó bæ sung;
b) Th«ng b¸o tiÒn sö dông ®Êt ph¶i nép vµ c¸c kho¶n thu kh¸c ®Õn c¬ quan göi hå s¬ ®Þa chÝnh. Th«ng b¸o ph¶i ghi râ tªn tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n ph¶i nép, sè tiÒn ph¶i nép cña tõng kho¶n, ®Þa ®iÓm nép (Kho b¹c Nhµ n­íc), thêi gian nép vµ c¸c néi dung kh¸c do Bé Tµi chÝnh quy ®Þnh.
Trong tr­êng hîp, V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt hoÆc c¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr­êng ph¶i göi bæ sung hå s¬ ®Þa chÝnh th× thêi h¹n sau 3 ngµy lµm viÖc ®­îc tÝnh tõ ngµy nhËn hå s¬ bæ sung.
§iÒu 15. Thêi h¹n nép tiÒn sö dông ®Êt vµ c¸c kho¶n kh¸c
1. Trong thêi h¹n 03 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc th«ng b¸o cña c¬ quan thuÕ, V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt hoÆc c¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr­êng ph¶i göi th«ng b¸o ®· nhËn ®Õn tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh.
2. Trong thêi h¹n 30 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc th«ng b¸o nép tiÒn sö dông ®Êt vµ c¸c kho¶n nép kh¸c, tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n ph¶i nép ®ñ sè tiÒn sö dông ®Êt vµ c¸c kho¶n nép kh¸c t¹i ®Þa ®iÓm nép tiÒn theo ®óng th«ng b¸o.
3. C¨n cø vµo th«ng b¸o cña c¬ quan thuÕ do V¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt hoÆc c¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr­êng göi tíi, c¬ quan (Kho b¹c) trùc tiÕp thu tiÒn sö dông ®Êt vµ c¸c kho¶n nép kh¸c ph¶i thu, nép ngay vµo Kho b¹c Nhµ n­íc khi tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n thùc hiÖn nghÜa vô nép tiÒn sö dông ®Êt vµ c¸c kho¶n nép kh¸c.
§iÒu 16. Tr¸ch nhiÖm cña c¬ quan thuÕ, kho b¹c vµ cña ng­êi nép tiÒn sö dông ®Êt.
1. C¬ quan thuÕ:

a) TÝnh ®óng, tÝnh ®ñ, th«ng b¸o nép tiÒn sö dông ®Êt vµ c¸c kho¶n thu kh¸c ®óng thêi h¹n;

b) Gi¶i thÝch nh÷ng th¾c m¾c cho ng­êi nép tiÒn sö dông ®Êt; trong thêi h¹n 03 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc ®Ò nghÞ cña ng­êi cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh ph¶i thùc hiÖn xem xÐt vµ ®iÒu chØnh l¹i sè tiÒn thu sö dông ®Êt vµ c¸c kho¶n nép kh¸c vµ göi th«ng b¸o ®· ®iÒu chØnh hoÆc kh«ng ®iÒu chØnh cho v¨n phßng ®¨ng ký quyÒn sö dông ®Êt hoÆc c¬ quan tµi nguyªn vµ m«i tr­êng theo thÈm quyÒn.
2. C¬ quan kho b¹c:

a) Thu ®ñ sè tiÒn sö dông ®Êt vµ c¸c kho¶n nép kh¸c vµo Kho b¹c Nhµ n­íc ngay trong ngµy nép tiÒn cña ng­êi cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh;

b) Kh«ng ®­îc chuyÓn viÖc thu tiÒn sang ngµy h«m sau khi ®· nhËn ®ñ thñ tôc nép tiÒn cña ng­êi cã tr¸ch nhiÖm thùc hiÖn nghÜa vô tµi chÝnh;
c) Kh«ng ®­îc tõ chèi thu v× bÊt cø lý do g×.
3. Tr¸ch nhiÖm cña ng­êi sö dông ®Êt.
Qu¸ thêi h¹n nép tiÒn sö dông ®Êt theo th«ng b¸o cña c¬ quan thuÕ mµ kh«ng nép ®ñ tiÒn sö dông ®Êt vµ c¸c kho¶n nép kh¸c th× ph¶i chÞu ph¹t chËm nép theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 18 NghÞ ®Þnh nµy.
§iÒu 17. Nép tiÒn sö dông ®Êt ®èi víi tr­êng hîp cßn ghi nhËn nî
1. Hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®ang sö dông ®Êt, mµ ®Êt ®ã ®· sö dông tõ ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 1993 ®Õn ngµy NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh, ®· ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt mµ cßn nî tiÒn sö dông ®Êt th× ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc theo quy ®Þnh t¹i thêi ®iÓm cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt.
2. Tr­êng hîp hé gia ®×nh, c¸ nh©n ®· ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn quyÒn sö dông ®Êt mµ ®Êt ®ã ®­îc sö dông æn ®Þnh tr­íc ngµy 15 th¸ng 10 n¨m 1993, ®· nép tiÒn sö dông ®Êt vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt th× nay ng©n s¸ch nhµ n­íc kh«ng hoµn l¹i.

Ch­¬ng V
xö lý vi ph¹m, khiÕu n¹i

§iÒu 18. Xö ph¹t
1. ChËm nép tiÒn sö dông ®Êt vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc, th× mçi ngµy chËm nép chÞu ph¹t 0,02% (hai phÇn v¹n) tÝnh trªn sè tiÒn sö dông ®Êt chËm nép.
2. Ng­êi nµo lîi dông chøc vô, quyÒn h¹n, cè ý g©y khã kh¨n, trë ng¹i cho ng­êi nép tiÒn sö dông ®Êt, chiÕm dông, tham « tiÒn sö dông ®Êt; lµm sai lÖch hå s¬, g©y thÊt thu cho ng©n s¸ch nhµ n­íc th× tuú theo møc ®é vi ph¹m mµ bÞ xö lý kû luËt, xö ph¹t hµnh chÝnh, båi th­êng thiÖt h¹i hoÆc bÞ truy cøu tr¸ch nhiÖm h×nh sù theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
§iÒu 19. KhiÕu n¹i vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i
1. Ng­êi ph¶i nép tiÒn sö dông ®Êt cã quyÒn khiÕu n¹i viÖc thi hµnh kh«ng ®óng nh÷ng quy ®Þnh vÒ thu tiÒn sö dông ®Êt theo NghÞ ®Þnh nµy. §¬n khiÕu n¹i ph¶i ®­îc göi ®Õn c¬ quan trùc tiÕp tÝnh vµ thu tiÒn sö dông ®Êt trong thêi h¹n 30 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc th«ng b¸o nép tiÒn sö dông ®Êt. Trong thêi gian chê gi¶i quyÕt, ng­êi khiÕu n¹i ph¶i nép ®óng thêi h¹n vµ nép ®ñ sè tiÒn sö dông ®Êt ®· th«ng b¸o.

2. ViÖc gi¶i quyÕt khiÕu n¹i thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña LuËt KhiÕu n¹i, tè c¸o.Ch­¬ng VI
§iÒu kho¶n thi hµnh


§iÒu 20. Tæ chøc thùc hiÖn

1. Bé Tµi chÝnh h­íng dÉn viÖc nép tiÒn sö dông ®Êt, h­íng dÉn thñ tôc hå s¬ vµ quy ®Þnh thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh miÔn, gi¶m tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy.

2. Bé Tµi nguyªn vµ M«i tr­êng h­íng dÉn viÖc x¸c ®Þnh lo¹i ®Êt, diÖn tÝch ®Êt sö dông, c¸c lo¹i giÊy tê hîp ph¸p, hîp lÖ vÒ quyÒn sö dông ®Êt ®Ó lµm c¨n cø tÝnh thu tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy.
3. ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng cã tr¸ch nhiÖm chØ ®¹o c¸c cÊp, c¸c ngµnh thuéc ®Þa ph­¬ng qu¶n lý, thùc hiÖn thu tiÒn sö dông ®Êt theo quy ®Þnh cña NghÞ ®Þnh nµy, kiÓm tra vµ xö lý c¸c tr­êng hîp sai ph¹m vÒ kª khai, x¸c ®Þnh kh«ng ®óng thùc tÕ thêi gian sö dông ®Êt g©y thiÖt h¹i cho Nhµ n­íc còng nh­ cho ng­êi nép tiÒn sö dông ®Êt.
§iÒu 21. HiÖu lùc thi hµnh

1. NghÞ ®Þnh nµy cã hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng C«ng b¸o.

2. ViÖc thu tiÒn sö dông ®Êt khi b¸n nhµ thuéc së h÷u nhµ n­íc cho ng­êi ®ang thuª thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh sè 61/CP ngµy 05 th¸ng 7 n¨m 1994 vÒ mua b¸n vµ kinh doanh nhµ ë cña ChÝnh phñ.
3. NghÞ ®Þnh nµy thay thÕ NghÞ ®Þnh sè 38/2000/N§-CP ngµy 23 th¸ng 8 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ vÒ thu tiÒn sö dông ®Êt, kho¶n 1 §iÒu 13 NghÞ ®Þnh sè 71/2001/N§-CP ngµy 05 th¸ng 10 n¨m 2001 cña ChÝnh phñ vÒ ­u ®·i ®Çu t­ x©y dùng nhµ ë ®Ó b¸n vµ cho thuª.
Nh÷ng quy ®Þnh tr­íc ®©y vÒ thu tiÒn sö dông ®Êt tr¸i víi quy ®Þnh t¹i NghÞ ®Þnh nµy ®Òu b·i bá.
§iÒu 22. Tr¸ch nhiÖm thi hµnh
Bé tr­ëng Bé Tµi chÝnh chÞu tr¸ch nhiÖm h­íng dÉn thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy.

C¸c Bé tr­ëng, Thñ tr­ëng c¬ quan ngang Bé, Thñ tr­ëng c¬ quan thuéc ChÝnh phñ, Chñ tÞch ñy ban nh©n d©n c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ­¬ng, tæ chøc, hé gia ®×nh, c¸ nh©n sö dông ®Êt chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh NghÞ ®Þnh nµy./.
TM. ChÝnh phñ

Thñ t­íng

N¬i nhËn:

- Ban BÝ th­ Trung ­¬ng §¶ng,

- Thñ t­íng, c¸c Phã Thñ t­íng ChÝnh phñ,

- C¸c Bé, c¬ quan ngang Bé, c¬ quan thuéc CP,

- Héi ®ång D©n téc vµ c¸c ñy ban cña Quèc héi,

- H§ND, UBND c¸c tØnh, thµnh phè trùc thuéc TW,

- V¨n phßng Trung ­¬ng vµ c¸c Ban cña §¶ng,

- V¨n phßng Quèc héi, (®· ký)

- V¨n phßng Chñ tÞch n­íc,

- Toµ ¸n nh©n d©n tèi cao,

- ViÖn KiÓm s¸t nh©n d©n tèi cao,

- C¬ quan Trung ­¬ng cña c¸c ®oµn thÓ,

- Häc viÖn Hµnh chÝnh quèc gia,

- C«ng b¸o,

- VPCP: BTCN, TBNC, c¸c PCN, BNC, Phan V¨n Kh¶i

Ng­êi ph¸t ng«n cña Thñ t­íng ChÝnh phñ,

c¸c Vô, Côc, ®¬n vÞ trùc thuéc,

- L­u: NN (5b), VT.

tải về 89.85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương