Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989tải về 7.23 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích7.23 Kb.
#7184

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

--:--


Số : 1393 QĐ/UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 11 năm 1993


QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc thành lạp Hội đồn đấu thầu công trình Nhà làm việc của Liên cơ quan : Báo Hà Tĩnh, Cục Thống kê, Hội văn nghệ

--------


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989;

- Căn cứ Quyết định số 24/BXD-VKT ngày 12 tháng 2 năm 1990 của Bộ Xây dựng ban hành qUỷ ban Nhân dân chế đấu thầu trong xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Thành lập Hội đồng đấu thầu xây dựng Trụ sở làm việc của Liên cơ quan: baáoHà Tĩnh; Cục thống kê, Hội văn học Hà Tĩnh - Gồm các ông sau đây:

1. Ông Trần Quốc Ban, Phó Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng.

2. Ông Hoàng Trông Đồng, Giám đốc Sở xây dựng,Phó Chủ tịch hội đồng.

3. Uỷ viên hội đồng gồm:

- Ông Lê Duy Phương, Chủ nhiệm UBKH

Điều 2. -

Điều 3 - Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông Chánh văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban TCCQ tỉnh,Nơi nhận

- Như điều 3

- Lưu


TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CHỦ TỊCH


Nguyễn Ký

Каталог: vbpq hatinh.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số : 1156 QĐ/ub-nl
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Đường Sơn Ninh Sơn Tiến Hương Sơn
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sinh thái và cảnh quan Du lịch
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Bơm điện xã Thạch Hạ huyện Thạch Hà
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số: 1473 QĐ/UB
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 11 tháng 7 năm 1989

tải về 7.23 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương