Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989tải về 6.9 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích6.9 Kb.
#7172

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

--:--


Số : 1391 QĐ/UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Tĩnh, ngày 16 tháng 11 năm 1993


QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc phòng Giao dịch Ngân hàng ngoại thương được hoạt động

kinh doanh tiền tệ - tín dụng - thanh toán có trụ sở đặt tại Thị xã Hà Tĩnh

--------


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989;

- Căn cứ đề nghị xủa ông Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng ngoại thương Vinh, Chánh văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Cho phép Phòng giao dịch Ngân hàng ngoại thương Thị xã Hà Tĩnh trực thuộc Chi nhánh Ngân hàng ngoại thương Vinh hoạt động kinh doanh tiền tiệ - tín dụng - thanh toán, có trụ sở giao dịch đặt tại Thị xã Hà Tĩnh kể từ ngày 01/12/1993

Điều 2. - Các ông Chánh văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở Chức năng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân Thị xã Hà Tĩnh, Giám đốc Chi nhánh ngân hàng ngoại thương Cinh và trưởng phòng giao dịch ngân hàng ngoại thương căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận

- Như điều 2

- Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam

- Ngân hàng Nhà nước tỉnh

- Lưu VP


TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

CHỦ TỊCH


Nguyễn Ký

Каталог: vbpq hatinh.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số : 1156 QĐ/ub-nl
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Đường Sơn Ninh Sơn Tiến Hương Sơn
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sinh thái và cảnh quan Du lịch
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Bơm điện xã Thạch Hạ huyện Thạch Hà
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số: 1473 QĐ/UB
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 11 tháng 7 năm 1989

tải về 6.9 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương