Căn cứ Nghị định số 55/2001/NĐ-­cp ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internettải về 54.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.08.2016
Kích54.12 Kb.
#23761ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________
_______________________________________

Số: 609/QĐ-UBND
Phan Rang-Tháp Chàm, ngày 25 tháng 3 năm 2010QUYẾT ĐỊNH


Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của

Ban biên tập cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận

_____________________________________
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 55/2001/NĐ-­CP ngày 23 tháng 8 năm 2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet;

Căn cứ Quyết định số 27/2002/QĐ-BVHTT ngày 10 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá Thông tin về ban hành Quy chế quản lý và cấp giấy phép cung cấp thông tin, thiết lập trang tin điện tử trên internet;

Căn cứ Quyết định số 608/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2010 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Ban biên tập cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận;

Xét đề nghị của Trưởng Ban biên tập cổng thông tin điện tử tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban biên tập cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Những quy định trước đây do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành trái với quy định tại Quyết định này đều được bãi bỏ.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Trưởng Ban biên tập cổng thông tin điện tử tỉnh, Giám đốc Trung tâm Tin học Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Chí Dũng

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH NINH THUẬN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

__________________
_______________________________________QUY CHẾ


Về tổ chức và hoạt động của Ban biên tập

cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận

(Ban hành kèm theo Quyết định số 609/QĐ-UBND ngày 25 tháng 3 năm 2010

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận)

____________________________________
Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

Quy chế này quy định về tổ chức, quản lý và hoạt động của Ban biên tập cổng thông tin điện tử tỉnh Ninh Thuận (sau đây gọi là Ban biên tập cổng TTĐT). Quy chế này áp dụng đối với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thuộc tỉnh; các cơ quan báo chí, các tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tự nguyện tham gia khai thác và sử dụng cổng thông tin điện tử tỉnh (cổng TTĐT).


Điều 2. Chức năng, nhiệm vụ chính của cổng TTĐT

1. Cổng TTĐT được xây dựng nhằm mục tiêu mở rộng và tăng cường năng lực thông tin đại chúng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận.

2. Cổng TTĐT có chức năng là công cụ giao tiếp hai chiều giữa các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh với các tổ chức, cá nhân; thực hiện cung cấp các dịch vụ hành chính công, thúc đẩy cải cách hành chính, từng bước hình thành “chính quyền điện tử” của tỉnh.

3. Cổng TTĐT là nơi tập hợp, truyền tải thông tin phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền:

a) Thông tin về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội tỉnh;

b) Thông tin tổng quan về tiềm năng và cơ hội đầu tư của tỉnh; thông tin hoạt động của các cấp, ngành, các lĩnh vực kinh tế - xã hội nhằm khuyến khích, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, giới thiệu sản phẩm, tăng cường giao lưu thương mại, tìm kiếm cơ hội đầu tư, mở rộng thị trường, giới thiệu các điển hình tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh và đời sống, ...

4. Cổng TTĐT là nơi tổ chức các buổi giao lưu trực tuyến với các doanh nghiệp, công dân.

Điều 3. Cổng TTĐT có địa chỉ là: www.ninhthuan.gov.vn được duy trì hoạt động 24/24 giờ/ngày.
Điều 4. Thông tin đưa vào lưu trữ, truyền đi và nhận đến trên cổng TTĐT phải tuân thủ các quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản, Pháp lệnh Bảo vệ bí mật Nhà nước, các quy định khác của pháp luật về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ internet, sở hữu trí tuệ và các vấn đề có liên quan.
Chương II

TỔ CHỨC, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN BIÊN TẬP

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH NINH THUẬN
Điều 5. Ban biên tập cổng TTĐT do Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận quyết định thành lập; là bộ phận thường trực, chịu trách nhiệm tổ chức, quản lý nội dung thông tin và hoạt động của cổng TTĐT. Ban biên tập cổng sử dụng trụ sở và con dấu của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận để hoạt động và thực hiện nhiệm vụ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.
Điều 6. Ban biên tập cổng gồm Trưởng ban và các thành viên có trình độ và năng lực chuyên môn nghiệp vụ tốt, hiểu biết về công nghệ thông tin, có phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức tốt.
Điều 7. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban biên tập cổng

1. Chỉ đạo việc xây dựng và quản lý các hoạt động của cổng TTĐT; đảm bảo thực hiện tôn chỉ, mục đích, hình thức thể hiện trên cổng TTĐT; chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh về chất lượng, nội dung thông tin đối với các hoạt động của cổng TTĐT.

2. Định hướng nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch hoạt động và phát triển các dự án đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức, đầu tư công nghệ mới của cổng TTĐT, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện các chủ trương, biện pháp thích hợp để phát triển và nâng cao chất lượng của cổng TTĐT.

3. Xây dựng và tổ chức mạng lưới các cộng tác viên cổng TTĐT.

4. Biên tập, xử lý, duyệt thông tin trước khi cho đăng tải trên cổng TTĐT.

5. Xây dựng chế độ thù lao, nhuận bút trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt và thực hiện chi trả thù lao, nhuận bút cho các tác giả có tin, bài được sử dụng trên cổng TTĐT.

6. Cùng với nhà cung cấp dịch vụ internet đảm bảo an ninh thông tin trên internet.

7. Tổ chức đào tạo mạng lưới cộng tác viên, kỹ thuật viên và người sử dụng cổng TTĐT.

8. Quản lý trang thiết bị và nhân lực tham gia phục vụ cổng TTĐT.

9. Xét đề nghị khen thưởng các tổ chức, cá nhân có thành tích đóng góp xây dựng cổng TTĐT.

10. Các thành viên Ban biên tập vừa tham gia chỉ đạo, thực hiện các hoạt động của cổng TTĐT, vừa trực tiếp chủ động thực hiện các hoạt động thuộc lĩnh vực được Trưởng Ban biên tập phân công; triển khai việc phối hợp hoạt động với các đơn vị trực thuộc, tham gia xây dựng và phát triển, đảm bảo cung cấp thông tin thường xuyên cho cổng TTĐT.

Điều 8. Trách nhiệm của Trưởng ban biên tập cổng TTĐT

1. Định hướng nội dung thông tin phục vụ cổng TTĐT.

2. Điều hành hoạt động của Ban biên tập cổng TTĐT.

3. Duyệt thông tin lần cuối trước khi đưa lên cổng TTĐT.

4. Quản lý tài chính phục vụ cổng TTĐT.

5. Quan hệ hợp tác với các cơ quan, đơn vị, tổ chức trong và ngoài tỉnh.

6. Chỉ đạo đơn vị quản lý cổng TTĐT tiếp tục hoàn thiện cổng TTĐT để ngày càng đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người sử dụng.

7. Đôn đốc các thành viên trong Ban biên tập, thủ trưởng các đơn vị, địa phương có trang tin thành phần duy trì chế độ cung cấp thông tin trên TTĐT.

8. Báo cáo định kỳ hoạt động của cổng TTĐT cho Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 9. Trách nhiệm của các thành viên Ban biên tập Cổng TTĐT

1. Định hướng nội dung thông tin được phân công đảm trách.

2. Xử lý, biên tập thông tin thuộc lĩnh vực được phân công đảm trách.

3. Xây dựng, tổ chức, triển khai mạng lưới cộng tác viên.

4. Tổ chức đào tạo, hướng dẫn cộng tác viên, kỹ thuật viên và người sử dụng.

5. Tổ chức đưa tin lên cổng TTĐT.

6. Quản lý kỹ thuật và an ninh cổng TTĐT.
Điều 10. Trách nhiệm các đơn vị, cá nhân tham gia đăng tải tin trên cổng TTĐT

1. Các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

a) Đối với các đơn vị, địa phương có trang tin thành phần thì tổ chức thành lập bộ phận biên tập thông tin của đơn vị, địa phương mình; những đơn vị, địa phương khác, thủ trưởng đơn vị giao cho một người phụ trách biên tập để tổ chức thu thập, biên tập thông tin trình lãnh đạo phê duyệt trước khi gửi tin lên Ban biên tập cổng TTĐT;

b) Phối hợp với Ban biên tập lập kế hoạch xây dựng, duy trì, nâng cấp hệ thống cung cấp thông tin và dịch vụ của đơn vị, địa phương; đảm bảo các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, các dịch vụ hành chính công, phần mềm ứng dụng của đơn vị tích hợp với cổng TTĐT, đáp ứng các yêu cầu về nội dung thông tin và dịch vụ mà đơn vị tham gia cung cấp cho cổng TTĐT tại Chương II của Quy định này;

c) Đảm bảo thông tin cung cấp nhanh chóng, kịp thời và chịu trách nhiệm về tính chính xác của các nội dung thông tin, dịch vụ cung cấp lên cổng TTĐT;

d) Kịp thời phản ánh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện gửi về Ban biên tập cổng để nghiên cứu, phối hợp giải quyết, đảm bảo thông suốt quá trình cung cấp thông tin, dịch vụ.

2. Các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân tự nguyện tham gia đăng tin lên cổng TTĐT có trách nhiệm:

a) Cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời; chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin, dịch vụ cung cấp;

b) Thực hiện đúng quy chế của cổng TTĐT và nghĩa vụ theo quy định (nếu có).
Điều 11. Thù lao Ban biên tập cổng được trả theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.
Điều 12. Trách nhiệm của Trung tâm Tin học Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh

1. Trực tiếp tổ chức triển khai các hoạt động của cổng TTĐT theo sự chỉ đạo của Ban biên tập đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Luật Báo chí, Luật Xuất bản và các quy định khác của pháp luật.

2. Duy trì kỹ thuật để cổng TTĐT vận hành 24h/ngày, 7 ngày/tuần.

3. Thu thập, biên tập, tạo lập tin điện tử từ các đơn vị và các nguồn cung cấp thông tin khác trong tỉnh theo quy định và chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, của Ban biên tập cổng.

4. Tự tổ chức thu thập, biên tập các tin, bài có tính thời sự (được phép công bố) diễn ra trên địa bàn tỉnh để đưa lên cổng TTĐT trong thời gian sớm nhất; cử cán bộ, phóng viên tham dự và đưa tin tại các cuộc họp, làm việc và các hoạt động cần đưa tin trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh.

5. Thiết kế các trang quảng cáo trên cổng TTĐT.

6. Thường xuyên nghiên cứu bố trí sắp xếp khoa học các kênh tin, mục tin, tin, bài, ... bảo đảm thuận lợi cho việc khai thác, tìm hiểu, tra cứu.

7. Đảm bảo mọi thông tin phải được cung cấp kịp thời, chính xác, an toàn theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước về cung cấp thông tin điện tử trên internet.

8. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất về các nhiệm vụ liên quan đến cổng TTĐT với Ban biên tập.
Chương III

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA CỘNG TÁC VIÊN

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH NINH THUẬN
Điều 13. Các chuyên viên, kỹ thuật viên phục vụ cổng TTĐT được hưởng thù lao theo công việc và mức độ đóng góp theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Điều 14. Cộng tác viên cổng TTĐT là cán bộ do thủ trưởng các cơ quan, đơn vị lựa chọn; các phóng viên, biên tập viên cơ quan báo chí, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và các tổ chức, cá nhân khác trong và ngoài tỉnh.
Điều 15. Cộng tác viên cổng TTĐT có trách nhiệm cung cấp chính xác, kịp thời, trung thực những thông tin hoạt động kinh tế - xã hội diễn ra ở ngành, địa phương và chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do mình cung cấp; đồng thời tham gia đóng góp ý kiến tích cực, xây dựng nội dung cổng TTĐT ngày càng phong phú, chất lượng và hiệu quả cao.
Điều 16. Thông tin cung cấp bao gồm nhiều thể loại, chủ đề và được gửi về Ban biên tập cổng TTĐT bằng thư điện tử hay lưu trong đĩa, sử dụng phông chữ Việt Unicode (TCVN 6909:2001).
Điều 17. Cộng tác viên cổng TTĐT được tập huấn chủ đề, nội dung thông tin cần tham gia công tác, rèn luyện nâng cao kỹ năng viết tin và đưa tin trên mạng máy tính.

Cộng tác viên được hưởng nhuận bút theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận.


Điều 18. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm theo dõi, duyệt thông tin của ngành, địa phương mình thường xuyên và định kỳ để đăng tải lên trang thành phần (nếu có) và chuyển cho Ban biên tập cổng để đưa tin theo quy định.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG

CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH NINH THUẬN
Điều 19. Người sử dụng cổng TTĐT là các cơ quan, đơn vị và nhân dân trong tỉnh; các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
Điều 20. Người sử dụng có trách nhiệm chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật Nhà nước Việt Nam và của quốc tế trong lĩnh vực thông tin, sở hữu trí tuệ và internet.

Người sử dụng có quyền tham gia đóng góp ý kiến xây dựng cổng TTĐT.Người sử dụng trong tỉnh được tham gia các buổi tập huấn, giới thiệu, quảng bá cổng TTĐT do Ban biên tập cổng tổ chức.
Chương V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 21. Trưởng Ban biên tập cổng TTĐT, Giám đốc Trung tâm Tin học Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện Quy chế này.
Điều 22. Ban biên tập cổng TTĐT, Trung tâm Tin học Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm thực hiện Quy chế này. Các tổ chức, cá nhân vi phạm sẽ chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành./.CHỦ TỊCH

Nguyễn Chí Dũng
Каталог: cbaont.nsf -> a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Mẫu số 09-mst tình hình nộp thuế CỦA ĐƠn vị chuyểN ĐỊA ĐIỂm kinh doanh
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ubnd tỉnh ninh thuận bcđ phòng chống aids và pc tệ NẠn ma tuý, MẠi dâM
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuận cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
a4e3ff10b415a42f4725734c0015e7b9 -> Ủy ban nhân dân tỉnh ninh thuậN

tải về 54.12 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương