CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tổng cục hải quan độc lập Tự do Hạnh phúctải về 7.64 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích7.64 Kb.
#26447
BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỔNG CỤC HẢI QUAN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 3852/TCHQ-TXNK Hà Nội, ngày 26 tháng 7 năm 2012

V/v gia hạn nộp thuế

Kính gửi: Công ty cổ phần Thép Hương Thịnh.

(Cụm công nghiệp Hoàng Mai - Hoàng Ninh - Việt Yên - Bắc Giang)

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 01/CVHT ngày 02/7/2012 của

Công ty Cổ phần Thép Hương Thịnh, mã số thuế 2400294968 và hồ sơ kèm theo

đề nghị xin được làm thủ tục hải quan, gia hạn nộp thuế VAT (đang nợ thuế tại

Cục Hải quan Lạng Sơn và Cục Hải quan Hải Phòng số tiền là 9.283.506.777đ).

Về vấn đề này; Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 49 Luật Quản lý thuế Số 78/2006/QHII ngày 29/11/2006;

khoản 15 Điều 1 Nghị định số 106/2010/NĐ–CP ngày 28/10/2010 của Chính phủ

về sửa đổi, bổ Sung Nghị định 85 /2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007; Điều 133 Thông

tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài Chính thì: trường hợp đề

nghị của Công ty cổ phần Thép Hương Thịnh không thuộc đối tượng được gia

hạn nộp thuế, đề nghị Công ty khẩn trương nộp tiền thuế vào ngân sách nhà

nước.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần Thép Hương Thịnh đượcbiết ./.Nơi nhận:

- Như trên;

- Cục HQ Lạng Sơn, Hải Phòng;

- Lưu: VT, TXNK, QLN(3b).
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Hoàng Việt Cường


tải về 7.64 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương