CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng cao đẲng sơn latải về 19.79 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích19.79 Kb.
#17735

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: /QĐ - CĐSL

Sơn La, ngày tháng năm


QUYẾT ĐỊNH

V/v sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định về chế độ làm việc của giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-CĐSL ngày 23.6.2014 của

Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn LaHIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƠN LA
Căn cứ trách nhiệm, quyền hạn của Hiệu trưởng được ghi trong Điều lệ trường Cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2015/TT-BGDĐT ngày 15/01/2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Cao đẳng Sơn La ban hành kèm theo Quyết định 751/QĐ-UBND ngày 24.03.2009 của UBND tỉnh Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 18/2013/QĐ-UBND ngày 03.10.2013; Quyết định số 04/2015/QĐ-UBND ngày 9.03.2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản lý viên chức, vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập và lao động hợp đồng theo nghị định 68 thuộc UBND cấp tỉnh, thuộc sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện;

Căn cứ Quy định chế độ làm việc của giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-CĐSL ngày 23.6.2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La;

Căn cứ thực tiễn thực hiện việc kê khai giờ giảng dạy năm học 2014-2015 của các đơn vị;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ,


QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Quy định chế độ làm việc của giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-CĐSL ngày 23.6.2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La như sau:

1. Sửa đổi điểm a2, a3 Khoản 1 Điều 10 về cách tính giờ chuẩn giảng dạy và quy đổi thời gian thực hiện một số nhiệm vụ ra giờ chuẩn giảng dạy như sau:

a2. Một tiết giảng lý thuyết trên lớp cho hệ trung cấp, dự bị tạo nguồn :

- Đối với lớp có đến 60 học sinh bằng 1.0 giờ chuẩn

- Đối với lớp có từ 61-90 học sinh bằng 1.2 giờ chuẩn

- Đối với lớp có từ 91-120 học sinh bằng 1.5 giờ chuẩn

- Đối với lớp có trên 120 học sinh bằng 1.8 giờ chuẩn

a3. Một tiết giảng lý thuyết trên lớp đối với đào tạo nghề

*) Trình độ cao đẳng :

- Đối với lớp có đến 35 sinh viên bằng 1.0 giờ chuẩn

- Đối với lớp có từ 35-50 sinh viên bằng 1.2 giờ chuẩn

- Đối với lớp có trên 50 sinh viên bằng 1.3 giờ chuẩn

*) Trình độ trung cấp :

- Đối với lớp có đến 35 học sinh bằng 1.0 giờ chuẩn

- Đối với lớp có từ 35-50 học sinh bằng 1.2 giờ chuẩn

- Đối với lớp có trên 50 học sinh bằng 1.3 giờ chuẩn

2. Bổ sung điểm a6 Khoản 1 Điều 10 về cách tính giờ chuẩn giảng dạy và quy đổi thời gian thực hiện một số nhiệm vụ ra giờ chuẩn giảng dạy như sau::

“a6. Không áp dụng tính giờ hướng dẫn thực tập tốt nghiệp đối với giảng viên hướng dẫn thực tập được quy định tại Khoản 3,4 Điều 26 Quy chế Chi tiêu nội bộ ban hành kèm theo Quyết định số: 75/QĐ-CĐSL ngày 02.02.2015 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La.”

3. Bổ sung thêm Khoản 16 Điều 12 về một số quy định cụ thể đối với nội dung hoạt động chuyên môn và các nhiệm vụ khác của giảng viên như sau :

“16. Các Khoa/Bộ môn sắp xếp, bố trí phân công lao động hợp lý hạn chế tối đa việc phân công kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ cho một cán bộ, viên chức. Trong trường hợp bất khả kháng Khoa/Bộ môn báo cáo phòng TCCB trình Hiệu trưởng/Phó Hiệu trưởng phê duyệt thực hiện nhưng một giảng viên kiêm nhiệm tối đa không quá 3 nhiệm vụ. Thời gian giảng viên thực hiện một số công việc kiêm nhiệm đối với nhiệm vụ thứ 2 trở lên được tính như sau :

Từ nhiệm vụ thứ 2 trở lên được tính bằng 50% mức độ miễn giảm được quy định tại Điều 13 của Quy định chế độ làm việc của giảng viên ban hành kèm theo Quyết định số 297/QĐ-CĐSL ngày 23.6.2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La nhân với hệ số quy đổi tương ứng với chức danh giảng viên đang giữ.”

Điều 2. Quyết định này cùng với Quyết định số 297/QĐ-CĐSL ngày 23.6.2014 của Hiệu trưởng trường Cao đẳng Sơn La được áp dụng để tính khối lượng lao động giảng viên trong năm học 2014-2015.

Điều 3. Các ông/bà Trưởng phòng TH-HC, Trưởng phòng TCCB, Trưởng phòng TTPC; Trưởng các đơn vị trực thuộc nhà trường chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:

HIỆU TRƯỞNG

- BTV Đảng ủy (Bao cáo)

- BTV Công đoàn (Phối hợp)

- Lãnh đạo trường (Chỉ đạo)

- Các đơn vị trực thuộc (Thực hiện);- Lưu: VT, TCCB.

tải về 19.79 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương