Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúctải về 28.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu17.08.2016
Kích28.19 Kb.
#21593

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN


Số: 474 /QĐ-ĐHTNCéng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Thái Nguyên, ngày 22 tháng 5 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo
Đại học Thái Nguyên

GIÁM ĐỐC ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

- Căn cứ Nghị định 31/CP ngày 4/4/1994 của Chính phủ về việc thành lập Đại học Thái Nguyên;

- Căn cứ Qui chế tổ chức và hoạt động của Đại học Thái Nguyên được phê duyệt tại Quyết định số 3647/QĐ-BGDĐT ngày 10/7/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Căn cứ Quyết định số 65/2007/QĐ-BGDĐT ngày 1/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Qui định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường đại học;

- Theo đề nghị của Ông Trưởng ban Ban Thanh tra – Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Thái nguyên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Ban hành kèm theo Quyết định này “Tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo - Đại học Thái Nguyên”.

Điều 2: Các ông (bà) Chánh Văn phòng, Trưởng ban Ban Thanh tra – Khảo thí và Đảm bảo chất lượng giáo dục Đại học Thái nguyên, Trưởng các ban chức năng có liên quan, thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Đại học Thái Nguyên chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC

- Như điều 2

- Ban Giám đốc. (Đã Ký)

- Lưu VP, TT,KT&ĐBCL

PGS.TS. Đặng Kim Vui

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TIÊU CHUẨN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

(Ban hành theo Quyết định số 474/QĐ-ĐHTN ngày 22 tháng 5 năm 2012

của Giám đốc Đại học Thái Nguyên)
Tiêu chuẩn 1: Mục tiêu đào tạo và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo

Tiêu chí 1.1. Mục tiêu của chương trình đào tạo được xác định phù hợp với sứ mạng của nhà trường và yêu cầu xã hội.

Tiêu chí 1.2. Mục tiêu của chương trình đào tạo xác định rõ các chuẩn mực về kiến thức, kỹ năng, thái độ mà người tốt nghiệp cần đạt được.

Tiêu chí 1.3. Chương trình đào tạo được định kỳ đánh giá, điều chỉnh và bổ sung.

Tiêu chí 1.4. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo đáp ứng được yêu cầu và nhu cầu của thị trường lao động/ xã hội.

Tiêu chuẩn 2: Chương trình đào tạo

Tiêu chí 2.1. Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở chuẩn đầu ra, phù hợp với các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Tiêu chí 2.2. Chương trình đào tạo đảm bảo sự cân đối giữa các khối kiến thức đại cương, kiến thức cơ sở, kiến thức chuyên ngành và các kỹ năng cần thiết khác.

Tiêu chí 2.3. Các môn học có sự logic bổ sung cho nhau.

Tiêu chí 2.4. Nội dung chương trình đào tạo phù hợp với mục tiêu đào tạo của ngành, chuyên ngành và nhu cầu xã hội.

Tiêu chí 2.5. Chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng liên thông hợp lý giữa các trình độ, các phương thức tổ chức đào tạo.

Tiêu chí 2.6. Chương trình đào tạo mềm dẻo nhằm giúp người học có khả năng lựa chọn môn học, tiến độ học tập, phương pháp kiểm tra đánh giá và thời gian học tập phù hợp.

Tiêu chuẩn 3: Tổ chức thực hiện chương trình đào tạo

Tiêu chí 3.1. Chương trình đào tạo áp dụng các phương pháp giảng dạy và học tập theo hướng lấy người học làm trung tâm.

Tiêu chí 3.2. Người học được tư vấn, hướng dẫn về các chiến lược học tập.

Tiêu chí 3.3. Chương trình đào tạo tạo ra các cơ hội học tập và giao lưu giúp người học có thể tham gia, phát huy tối đa các khả năng của bản thân.

Tiêu chuẩn 4: Kiểm tra đánh giá

Tiêu chí 4.1. Chương trình đào tạo áp dụng các hình thức đánh giá đa dạng, đảm bảo nghiêm túc, khách quan, chính xác, công bằng và phù hợp với phương thức đào tạo.

Tiêu chí 4.2. Các tiêu chí đánh giá kết quả học tập được công bố rộng rãi tới người học.

Tiêu chí 4.3. Các quy định và thủ tục khiếu nại kết quả đánh giá được công bố công khai tới người học.

Tiêu chí 4.4. Độ tin cậy và tính giá trị của các phương pháp kiểm tra đánh giá được định kỳ thẩm định.

Tiêu chí 4.5. Kết quả học tập được công bố kịp thời, chính xác đến người học và lưu trữ đầy đủ đảm bảo tính pháp lý tin cậy.

Tiêu chuẩn 5: Đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên.

Tiêu chí 5.1. Cơ cấu đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên đáp ứng các yêu cầu về số lượng, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của chương trình đào tạo.

Tiêu chí 5.2. Đội ngũ cán bộ, giảng viên và nhân viên được định kỳ bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ.

Tiêu chí 5.3. Việc tuyển chọn và nâng bậc cho giảng viên dựa trên các tiêu chuẩn về năng lực giảng dạy, nghiên cứu và các thành tích khác.

Tiêu chí 5.4. Việc sắp xếp, bố trí nhân lực vào các vị trí phải phù hợp với năng lực quản lý, trình độ chuyên môn và công việc đảm nhận.

Tiêu chí 5.5. Có quy trình đánh giá cán bộ phù hợp trên tinh thần hướng đến sự cải thiện về mọi mặt của cán bộ, giảng viên.

Tiêu chuẩn 6: Người học

Tiêu chí 6.1. Có chính sách hợp lý thu hút người học tham gia vào quá trình đào tạo.

Tiêu chí 6.2. Người học được cung cấp đầy đủ các thông tin về nội dung chương trình đào tạo, chuẩn đầu ra và các hình thức kiểm tra đánh giá trong quá trình học tập.

Tiêu chí 6.3. Người học được cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn, hỗ trợ trong quá trình học tập.

Tiêu chí 6.4. Người học được đảm bảo đầy đủ các chế độ, chính sách xã hội.

Tiêu chí 6.5. Người học được cung cấp môi trường học tập và sinh hoạt an toàn, lành mạnh.

Tiêu chí 6.6. Các chương trình hỗ trợ người học có hiệu quả trong việc giáo dục tư tưởng, đạo đức và hình thành nhân cách.

Tiêu chuẩn 7: Trang thiết bị, cơ sở vật chất.

Tiêu chí 7.1. Có đầy đủ trang thiết bị phục vụ cho việc thực hiện các chương trình đào tạo.

Tiêu chí 7.2. Có thư viện với đầy đủ sách, giáo trình, tài liệu tham khảo đáp ứng nhu cầu của người học, giảng viên và cán bộ.

Tiêu chí 7.3. Có đủ số phòng học, giảng đường, phòng thực hành, thí nghiệm và phòng làm việc đáp ứng yêu cầu của chương trình đào tạo.

Tiêu chí 7.4. Hệ thống máy tính, hạ tầng công nghệ thông tin đáp ứng nhu cầu sử dụng của người học, cán bộ, giảng viên.

Tiêu chí 7.5. Có các biện pháp sử dụng hiệu quả các trang thiết bị, cơ sở vật chất của chương trình đào tạo.

Tiêu chuẩn 8: Đảm bảo chất lượng quá trình giảng dạy/học tập

Tiêu chí 8.1. Chương trình đào tạo được trình định kỳ lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan về hiệu quả của hoạt động đào tạo bao gồm sinh viên, giảng viên, nhà tuyển dụng và cựu sinh viên.

Tiêu chí 8.2. Chương trình đào tạo được điều chỉnh trên cơ sở các ý kiến phản hồi từ các nhà tuyển dụng, người học và xã hội.


tải về 28.19 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương