COÂNg ngheä thoâng tin laø GÌ?tải về 0.63 Mb.
trang1/13
Chuyển đổi dữ liệu07.06.2018
Kích0.63 Mb.
#39616
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
COÂNG NGHEÄ THOÂNG TIN LAØ GÌ?

Coâng ngheä Thoâng tin (CNTT) laø taäp hôïp caùc phöông phaùp, caùc phöông tieän vaø coâng cuï kyõ thuaät hieän ñaïi – chuû yeáu laø kyõ thuaät maùy tính vaø vieãn thoâng – nhaèm toå chöùc khai thaùc vaø söû duïng caùc nguoàn taøi nguyeân thoâng tin raát phong phuù vaø tieàm taøng trong moãi lónh vöïc hoaït ñoäng cuûa con ngöôøi vaø xaõ hoäi. CNTT phuïc vuï tröïc tieáp cho vieäc quaûn lyù nhaø nöôùc, naâng cao hieäu quaû cuûa caùc hoaït ñoäng saûn xuaát, kinh doanh vaø caùc hoaït ñoäng kinh teá xaõ hoäi khaùc, töø ñoù goùp phaàn naâng cao chaát löôïng cuoäc soáng cuûa nhaân daân. CNTT ñöôïc phaùt trieån treân neàøn taûng phaùt trieån cuûa caùc coâng ngheä Ñieän töû – Tin hoïc – Vieãn thoâng vaø töï ñoäng hoaù.

BILL GATES

OÂNG VUA PHAÀN MEÀM

Cuoäc ñôøi vaø soá phaän moãi con ngöôøi luoân luoân vaãn laø ñieàu bí aån haáp daãn vaø maáy ai coù theå naém baét ñöôïc thieân cô ? Lieäu moät nhaø töôùng soá hay moät nhaø ngoaïi caûm khi nhìn böùc aûnh nhoû cuûa caäu beù Bill Gates 3 tuoåi coù theå noùi ñöôïc ñieàu truøng hôïp vôùi nhöõng söï kieän xaõy ra trong cuoäc ñôøi cuûa con ngöôøi naøy ? Phaûi chaêng ngay töø thuôû ñoù ñaõ bieát mô ñeán vieäc laøm phaàn meàm cho maùy tính ? Khoâng, caäu beù trong aûnh ñang say meâ xem truyeän tranh (cuõng gioáng nhö baát kyø caäu beù naøo khaùc ôû löùa tuoåi ñoù) trong ngoâi nhaø cuûa gia ñình caäu ôû Seattle (Myõ).

Quaõng ñôøi nieân thieáu cuûa Bill Gates chæ chöùng toû moät ñieàu noåi baät : Caäu beù thaät söï say meâ toaùn hoïc vaø coù moät trí nhôù ñaùng kinh ngaïc.

Naêm 1968, ôû tuoåi 13, Bill Gates baét ñaàu laøm quen vôùi theá giôùi tin hoïc. Ñoù laø thôøi kyø cuûa nhöõng maùy tính theá heä thöù ba vôùi maïch tích hôïp baùn daãn; vôùi caùc heä ñieàu haønh ña chöông trình, ñaõ xöû lyù maïnh meõ vaø meàm deûo, caùc nhoân ngöõ baäc cao”vang boùng moät thôøi” ALGOL, FORTRAN, COBOL … Ñôøi sinh vieân cuûa Bill ñaõ chöùng kieán moät söï kieän vó ñaïi cuûa caùch maïng tin hoïc : söï ra ñôøi cuûa maùy vi tính. Töø naêm 1974 baét ñaøu xuaát hieän caùc maùy vi tính 8 bit ñaàu tieân vaø boä xöû lyù Intel.8080, trong ñoù coù maùy Altair. Nhaän thaáy Altair chöa coù moät ngoân ngöõ laäp trình, Bill Gates quyeát ñònh saùng taïo vaø thaùng 2/1975, saûn phaåm phaàn meàm heä thoáng ñaàu tieân caûu nhaø tin hoïc treû chaøo ñôøi : Ngoân ngöõ laäp trình Basic cho maùy vi tính, cuøng vôùi trình thoâng dòch. Keát quaû saùng taïo ñöôïc thò tröôøng chaáp nhaän ñaõ laøm naûy nôû khaùt voïng thaønh ñaït, vaø chæ trong 6 thaùng sau, töùc laø vaøo thaùng 8/1975, chaøng sinh vieân Bill Gates quyeát ñònh thaønh laäp moät haõng rieâng vôùi teân goïi MICROSOFT – töùc phaàn meàm vi tính.

Cho löu baøi laøm thaønh File coù daïng BAITAPW1.DOC

BAØI THÖÏC HAØNH WORD 2

Haõy nhaäp baøi vaên sau , chænh söûa kích côõ Font sao cho chæ naèm treân moät trang.

INTERNET LAØ GÌ ?

INTERNET laø giaûi phaùp lieân maïng toaøn caàu. Noù keát noái nhieàu maïng maùy tính khaùc nhau treân phaïm vi lieân quoác gia Font (Vni-Times, 12)

Tieàn thaân cuûa INTERNET laøø maïng cuïc boä ARPANET (The Avanced Research Projects Agency), xaây döïng töø thaäp nieân 60 noái keát caùc maïng cuûa moät soá tröôøng ñaïi hoïc taïi Hoa kyø vaø moät soá cô quan chính phuû, ñaët döôùi söï quaûn lyù cuûa Boä quoác Phoøng Myõ. (Font Vni-Tekon, 13)

Söï phaùt trieån nhanh choùng cuûa Tin hoïc cho pheùp thöïc hieän yù töôûng duøng chung döõ lieäu treân phaïm vi toaøn theá giôùi vaø hình thaønh INTERNET Ngaøy nay coù haøng traêm trieäu ngöôøi treân theá giôùi söû duïng caùc phöông tieän cuûa INTERNET ñeå trao ñoåi, hoïc taäp, giaûi trí, nghieân cöùu, kinh doanh vaø nhieàu caùc hoaït ñoäng khaùc. (Font Vni-Tekon, 13)Döõ lieäu treân INTERNET veà nguyeân taéc laø voâ taän, haøng ngaøy nhöõng döõ leäu môùi hôn ñöôïc taïo ra, caäp nhaät cho ngöôøi duøng treân toaøn theá giôùi

Töø thaùng 11/97 nöôùc ta chính thöùc tham gia maïng INTERNET. Vieät Nam noái vôùi INTERNET qua 3 Gateway( coång noái ) ñaët taïi HaøNoäi, Tp Hoà Chí Minh vaø tp Ñaø Naüng. (Font Vni-Times, 13, in nghieâng)
Treân INTERNET coù raát nhieàu taøi nguyeân phong phuù maø ngöôøi söû duïng coù theå khai thaùc

THE WORLD WIDE WEB ( WWW) ( coøn goïi laø WEB ) laø hình thöùc khai thaùc noåi tieáng nhaát cuûa INTERNET . Ngaøy nay WEB laø taäp hôïp caùc trang thoâng tin goïi laø WEB site ( hay trang WEB ) noái keát vôùi nhau voøng quanh theá giôùi. Töø moät trang WEB , ngöôøi duøng söû duïng caùc moái lieân keát ñeå ñi ñeán moät trang WEB khaùc khoâng phaân bieät khoâng gian ñiaï lyù vaø ngoân ngöõ.Vôùi WEB, ta coù theå xem moät taøi lieäu , nghe nhaïc , xem phim, giaûi trí…Moãi WEB site ñöôïc taïo ra vaø löu tröõ treân moät maùy chuû ( host-server ) vaø ñöôïc xaùc ñònh theo moät ñiaï chæ daïng: (Font Vni-Times, 11)

http://www.

vd : http://www.whitehouse.gov

http://www.microsoft.comNgoaøi ñiaï chæ daïng http nhö treân , coøn coù caùc WEB coù ñiaï chæ daïng ftp:// ; gopher:// hay telnet://

THE WORLD WIDE WEB ( WWW) : hình thaønh töø 1992 ,laø saùng taïo cuûa Tim Berners- Lee ôû Phoøng thí nghieäm Vaät lyù öùng duïng Chaâu Aâu , ñaët taïi Geneøve , Thuïy Só. Ñeán thaùng 10 /1993 ,coù hôn 200 WEB hoaït ñoäng vaø ñeán thaùng 6/1995 thì soá löôïng WEB ñaõ hôn 6,5 trieäu .Ngaøy nay soá löôïng naøy laø khoâng kieåm soaùt ñöôïc. Haøng ngaøy coù nhöõng Web ñöôïc taïo ra vaø coù nhöõng caùi khaùc bò boû ñi taïo thaønh moät theá giôùi soáng ñoäng. Phaùt minh ra WEB ñöôïc ñaùnh giaù laø 1 trong 24 phaùt minh vó ñaïi nhaát theá kyû 20 .

Cho löu baøi laøm thaønh File coù daïng BAITAPW2.DOCBaøi 3: Haõy môû moät taäp tin môùi. Goõ vaøo baøi thô vaø ñònh daïng nhö sau:

Каталог: dinhkem -> ttth -> attachments -> article -> 513
dinhkem -> Ban chấp hành trung ưƠng số 45-QĐ/tw đẢng cộng sản việt nam
dinhkem -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
dinhkem -> DẠY Âm nhạc sau 4 NĂm nhìn lạI  (Phan Thành Hảo gv âm nhạc trường th a bình Phú, Châu Phú, An Giang)
dinhkem -> THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 83/2002/tt-btc ngàY 25 tháng 9 NĂM 2002 quy đỊnh chế ĐỘ thu, NỘp và quản lý SỬ DỤng phí, LỆ phí VỀ tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢNG
dinhkem -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc BẢn kê khai
dinhkem -> Suy tim năM 2014: TÓm tắt các nc quan trọNG
dinhkem -> Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
dinhkem -> Hướng dẫn số 07-hd/btctw ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
dinhkem -> Danh mụC ĐẦu tư xdcb năM 2006 Nguồn vốn ngân sách huyện
513 -> COÂNg ngheä thoâng tin laø GÌ?

tải về 0.63 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương