Resource/hoso/phieugiaonhanhoso
  Số Hồ sơ: 801 / /khtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Giải quyết hưởng tiếp lương hưu, trợ cấp bhxh hàng tháng
  BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính phần I. Danh mục thủ TỤc hàNH chíNH
  Số Hồ sơ: 101/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Đăng ký bhxh, bhyt bắt buộc
  BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính phần I. Danh mục thủ TỤc hàNH chính lĩnh vực Thu bhxh, bhyt và bhtn
  Số Hồ sơ: 601/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số Hồ sơ: 203/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Hoàn trả tiền đóng bhxh, bhyt tự nguyện
  Số Hồ sơ: 106/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Ngưng tham gia bhxh
  Số Hồ sơ: 301/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số Hồ sơ: 108/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Số Hồ sơ: 302/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia bhxh
  Số Hồ sơ: 302/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia bhxh
  Số Hồ sơ: 304/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Số Hồ sơ: 308/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Xác nhận đang tham gia bhxh; Xác nhận tham gia bhyt liên tục
  Số Hồ sơ: 309/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Thu hồi sổ bhxh đã chốt của nlđ đóng bhxh
  Số Hồ sơ: 310/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Bổ sung hồ sơ cấp sổ bhxh cho lao động kỳ trước
  Số Hồ sơ: 311/ /thu cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ bhxh
  Số Hồ sơ: 313/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số Hồ sơ: 313/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số Hồ sơ: 316/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Cấp lại sổ bhxh cho trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp
  Số Hồ sơ: 316/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Cấp lại sổ bhxh cho trường hợp bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp
  Số Hồ sơ: 317/ /so cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  BẢo hiểm xã HỘi quậN (huyệN) thủ TỤc hành chính phần I. Danh mụC thủ TỤc hành chính lĩnh vực cấp sổ bhxh, thẻ bhyt
  Số Hồ sơ: 402/ /the cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: Cấp lại hoặc đổi thẻ bhyt do mất, bị hư hỏng
  BẢo hiểm xã HỘi tp. HỒ chí minh thủ TỤc hàNH chính I. Danh mục tthc lĩnh vực chi trả các chế độ bhxh
  BẢo hiểm xã HỘi quậN (huyệN) thủ TỤc hành chính phần I. Danh mụC thủ TỤc hành chíNH
  Số Hồ sơ: 506/ /cs-bhyt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số Hồ sơ: 602/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số Hồ sơ: 604/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số Hồ sơ: 604/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số Hồ sơ: 606/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số Hồ sơ: 606/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số Hồ sơ: 607/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số Hồ sơ: 607A/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam số Hồ sơ: 607B/ /CĐbhxh độc lập Tự do Hạnh phúc Số Hồ sơ: 607HA/ /CĐbhxh
  Số Hồ sơ: 608/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số Hồ sơ: 610/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số Hồ sơ: 612/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số Hồ sơ: 614/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Đối với người đang làm việc (Thời hạn giải quyết loại hồ sơ này: 20 ngày làm việc)
  Số Hồ sơ: 620/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số Hồ sơ: 621/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số Hồ sơ: 623/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Cấp Giấy xác nhận hưởng bhxh có dán ảnh; cấp Giấy xác nhận thời gian làm Chủ nhiệm Hợp tác xã
  Số Hồ sơ: 625/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số Hồ sơ: 626/ /CĐbhxh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Độc lập Tự do Hạnh phúc Số Hồ sơ: 626 nộp 2T/ /CĐbhxh phiếu giao nhận hồ SƠ Loại hồ sơ: thanh toán kinh phí cho các cơ sở dạy nghề
  Số Hồ sơ: 803/ /khtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số Hồ sơ: 804/ /khtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Số Hồ sơ: 805/ /khtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  Số Hồ sơ: 806/ /khtc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  BẢo hiểm xã HỘi quậN (huyệN) thủ TỤc hành chính phần I. Danh mụC thủ TỤc hành chíNH
directory Resource hoso  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương