DATA/0/DOCUMENTS/2016/03/dinhphuong
  Thông tư số 01/2016/tt-bgtvt ngày 01/02/2016 của Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết chương trình an ninh hàng không và kiểm soát chất lượng an ninh hàng không Việt Nam
DATA/0/DOCUMENTS/2015/12/tuyetle
  Thông tư số 20/2015/tt-bkhđT, ngày 1/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
DATA/0/DOCUMENTS/2016/01/dinhphuong
  Nghị định số 03/2016/NĐ-cp, ngày 5/1/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành một số điều của Luật Dân quân tự vệ
data/file
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam cđ trưỜng đh nông lâm tphcm độc lập – Tự do – Hạnh phúc
kcntt/(lu5oqj3gsjuusb45sy1yykq2)/XML_Data/CHCQ
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học công nghệ Độc lập Tự do Hạnh phúc thông tin và truyềN thôNG
DataLibrary/Images
  THƯ MỤc sách quỹ châU Á – NĂM 2014 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
  THƯ MỤc sách mớI – tháng 4/2011 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
  THƯ MỤc sách mớI – tháng 7/2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
data/news/2013/11/5359
  Trung tâm công tác xã HỘi thanh niên tp tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 11 năm 2013 danh sách tình nguyện viêN
Data/file/2013/thang01/02
  Dạng 1 : Số chẵn, số lẻ, bài toán xét chữ số tận cùng của một số
data/file
  THÔng báo VV Đăng kí hình thức tổ chức ngày Quốc tế thiếu nhi 1-6-2013 Kính gửi: Ban Nữ công Công đoàn bộ phận
data/documents
  BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư Số: 10/2015/tt-bkhđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DATA/0/DOCUMENTS/2016/03/dinhphuong
  Bộ Luật Hình sự số 100/2015/QH13, ngày 27/11/2015 của Quốc hội, hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2016
Data/upload/files/DH nam 2015
  CÔng ty cp cung ứng và xnk lao đỘng hàng khôNG
data/UserFiles/File/tracuuvanban/nam 2011
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng vn cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
data/7696243056725685819/tintuc/files/05.2016
  1049/QĐ-ttg ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ
jspui/bitstream/123456789/372/5
  Khoa hóa họC (141 142 báo cáo)
data/documents
  BỘ KẾ hoạch và ĐẦu tư
data/files/documents
  BỘ y tế CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
data/vanban/64
  BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh Phúc
images/vn965/data
  Nguyễn Kim Phượng
DataLibrary/Images
  THƯ MỤc sách mớI – tháng 10/2012 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
data/file/Thông tư của Bộ Giáo dục Và Đào tạo
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 35/2012/tt-bgdđT
StoreData/Images/TinTuc
  Danh sách một số kiểu loại sơ mi rơ moóc (3 trục) chở được container tiêu chuẩn (30480 kg) theo iso 668: 2013
DataLibrary/Images
  THƯ MỤc sách văn họC – tháng 03/2014 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
  THƯ MỤc sách mớI – tháng 05/2014 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
data/17599397556740612721/thu_vien_sach
  A. phần mở ĐẦu I. LÝ Do chọN ĐỀ TÀI
data/document/document
  BỘ TÀi chính số: 196/tb-btc cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DATA/0/DOCUMENTS/2016/05/dinhphuong
  Nghị định số 34/2016/NĐ-cp, ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
data/files/documents
  BỘ y tế Số: 1450/2004/QĐ-byt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
UploadedFiles/2011/T9
  Các công ước, tiêu chuẩn quốc tế về container
file-remote-tinh/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  BỘ giao thông vận tải cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Media/Data
  ĐƠn xin xác nhận là hssv của trưỜNG
vanthuhqdt/iso/Data/TCCB
  ĐÀo tạo và BỒi dưỠNG
data/document/document
  BỘ TÀi chính số: 141/2009/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vanthuhqdt/iso/Data/TCCB
  Trang phụC, giấy chứng minh hq, DẤu số hiệu công chứC, HỘ chiếU
data/files/documents
  BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
  BỘ y tế Số: 3605/QĐ-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
data/document/document
  BỘ TÀi chính số: 175/2009/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
data/files/documents
  BỘ y tế Số: 1905/2003/QÐ-byt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
data/9765772590057218709/tintuc/files/03.2016
  Cánh hồng yêu thương
data/7687262234883962700/thu_vien_sach
  Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc và sự hình thành hai khối quân sự đối địch ở châu Âu
UploadedFiles/2011/T7
  GIỚi thiệu một số thay đỔi chính của incoterms 2010 so với incoterms 2000 ThS. Nguyễn trung đÔNG
uploads
  HIÕn ph¸p n­íc viöt nam dn chñ Céng hoµ
2011/5
  Bảng tổng kết 3 điều kiện fpa, wa, ar của icc 1963
data/ARTICLE
  NGÀnh giáo dụC ĐÀo tạo anh sơN 45 NĂm qua ( 1963 – 2008) và chặng đường tiếp theo trong thời kỳ hội nhập và phát triển đất nước
jspui/bitstream/123456789/498/1
  ĐẠi học quốc gia hà NỘI
StoreData/Images/TinTuc
  BỘ TÀi chính số: 197/2012/tt-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
data/article/document
  TÌm hiểu về luật biển việt nam phần I nguồn gốc củA luật biển việt nam
kcntt/(gfg5dufioaexngihwc21vm55)/XML_Data/HCQ
  Khoa công nghệ ĐIỆn tử VÀ truyền thôNG
data/files/documents
  Hiện nay công nghiệp hoá chất, dược phẩm và thực phẩm ngày càng phát triển. Các phản ứng miễn dịch và dị ứng ngày càng nhiều, đặc biệt là sốc phản vệ đã gây nhiều trường hợp từ vong đáng tiếc
data/17407307875707808839/tintuc/files/11.2015
  LỄ KỈ niệM 33 NĂm ngày nhà giáo việt nam
data/files/documents
  BỘ y tế CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
  BỘ y tế Số: 2088/byt-qđ CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
data/9967028377242736135/thu_vien_sach
  PHÒng gd&Đt bình xuyên trưỜng thcs hưƠng sơN ĐỀ chính thứC ĐỀ thi khảo sát hsg cấp trưỜng tháng 12
data/9765772590057218709/thu_vien_sach
  ĐÁP ÁN ĐỀ thi thử trung học phổ thông quốc gia năM 2016 MÔn hóA
data/file/nghien cuu khoa hoc/Bai bao
  Điều tra và kiểm soát sự nứt hạt lúa trên đồng ruộng và sau thu hoạch ở Đồng Bằng sông Mêkông của Việt Nam
Data/hnedu/hanoi/Attachments
  900 câu tn sinh học 10 Câu sh1001cbh
file-remote-tinh/DownloadServlet?filePath=vbpq/2011/08
  Về việc ban hành Quy định quản lý và phát triển cơ sở hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
data/file/2014/Thang03/13
  Căn cứ Nghị định số 36/2012/NĐ-cp ngày 18 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang Bộ
DATA/0/DOCUMENTS/2016/01/dinhphuong
  Quyết định số 260-QĐ/tw ngày 01/11/2014 của Ban Bí thư về việc ban hành Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng giai đoạn 2015 2020
data/file/Thông tư của Bộ Giáo dục Và Đào tạo
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
jspui/bitstream/123456789/208/1
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi tr­êng §¹i häc Khoa häc Tù nhiªn  CỘng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt nam
file-remote-tinh/DownloadServlet?filePath=vbpq/2012/01
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 03 tháng 6 năm 2008
DataLibrary/Images
  THƯ MỤc sách mớI – tháng 11/2013 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
data/baibao
  Nét tương đồng và khác biệt giữa triết lý Khổng Tử và Hồ Chí Minh về đối tượng giáo dục
DataLibrary/Images
  THƯ MỤc sách mớI – tháng 09/2012 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
files
  Döï aùn Ñaàu tö xaây döïng Ñöôøng Hoà Chí Minh – Ñoaïn Chôn Thaønh Ñöùc Hoøa
DATA/513/DOCUMENT/2015/09
  BỘ NỘi vụ –––– Số: /bc-bnv cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DataLibrary/Images
  THƯ MỤc sách quỹ châU Á – NĂM 2015 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
Data/upload/files
  CHƯƠng trình 3D – Mã số: 3dhan01 Hà Nội Yangon – Kyaikhtiyo Bago – Yangon – Hà Nội
dulieu/tailieu
  BÀi kiểm tra thưỜng xuyêN
jspui/bitstream/123456789/437/6
  TIỂu ban hóa họC
data/news/2013/9/31768/file
  ĐƠn xin đỔi cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm
StoreData/Images/TinTuc
  1. giải thích từ ngữ: Các thuật ngữ sử dụng cho Ô tô thân liền
data/file/Chi Thi Cua Bo truong Bo GDDT
  Phụ lục II đỀ CƯƠng báo cáo kết quả ĐÓng góP Ý kiếN
data/8958267014700492848/tintuc/files/10.2015
  Thực hiện Công văn 442 của Phòng gd hiệp Hòa về dạy và học tiếng Anh, cô Hoa ( giáo viên dạy tiếng Anh của nhà trường) đã hướng dẫn các em học sinh xây dựng góc Tiếng Anh
data/750390620654525704/thu_vien_sach
  500 BÀi toán chọn lọc lớP 5 Bài 1 : Số có 1995 chữ số 7 khi chia cho 15 thì phần thập phân của thương là bao nhiêu?
DataLibrary/Images
  THƯ MỤc sách mớI – tháng 03/2012 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
jspui/bitstream/123456789/292/1
  MẠng truyền thông đA ĐIỂm theo chuẩn eia-485 (hardware) Ngô Kim Thuận
jspui/bitstream/123456789/278/1
  MẠng truyền thông đA ĐIỂm theo chuẩn eia-485 (software) Hoàng Thị Toàn
data/documents
  Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
DATA/513/DOCUMENT/2015/09
  BỘ NỘi vụ ban quản lý DỰ ÁN 513 –––– CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
images/vi955/data/2012/9
  HƯỚng dẫn giải chi tiếT ĐỀ ĐẠi họC 2012 MÔn thi: anh, khối a1
DataLibrary/Images
  THƯ MỤc sách mớI – tháng 02/2012 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
data
  Công ty Địa ốc Sài Gòn Thương Tín Sacomreal trân trọng gửi lời chào và lời chúc sức khoẻ đến Quý Khách hàng
Data/Uploads/Documents
  Megavnn. 2 (Phiếu yêu cầu này là phụ lục kèm theo hợp đồng số : )
data/14524288104760862568/thongbao
  GỬi cáC ĐỒng chí 40 ĐỀ Ôn thi vàO 10 DÙng đỂ tham khảO (nguồN: violet. Vn) Test 1
data_score
  Stt biển kiểm soát nhãn hiệU
data/VN
  Tiêu đề: canh lề giữa, font Times New Roman, 16pt in đậm) tác giả­­1, tác giả2,…
data/UserFiles/File/tracuuvanban/nam 2011
  TỔng liêN ĐOÀn lao đỘng vn liêN ĐOÀn lao đỘNG
DataLibrary/Images
  THƯ MỤc sách mớI – tháng 06/2013 Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ
data/file
  Stt têN ĐƠn vị chức vụ
files
  CÔng nghệ thi công dầm hộp liên tục b. T. C. T. D.Ư. L. BẰng phưƠng pháP ĐÚc hẫng cân bằNG
data/document/document
  Số: 88/2009/tt-btc
CMCSoft.IU.Web.info/XML_Data/CDCQ
  CƠ SỞ 2 trưỜng đẠi học lâm nghiệp danh bạ ĐIỆn thoại năM 2013
images/vn975/data
  ĐÁP ÁN ĐỀ thi tuyển sinh đẠi học năM 2010 MÔN: LÝ – khối a- mã ĐỀ 927 ThS: Nguyễn Anh Vinh, ThS: Phạm Khánh Hội Giảng Viên Khoa Vật Lý – Đh sp hà Nội
data/9967028377242736135/thu_vien_sach
  PHƯƠng pháp dạy tốt một tiếT ĐỌc tiếng anh 8 Tháng 10 Năm 2014-2015
data/vi/ih_books/single
  Biên dịch : Abu Zaytune Usman Ibrahim Kiểm duyệt : Abu Hisaan Ibnu Ysa 2011 1432 ﴿ مختصر عقيدة أهل السنة والجماعة [ المفهوم والخصائص ] ﴾ «باللغة الفيتنامية»
jspui/bitstream/123456789/379/1
  Tr­êng §¹i häc khoa häc tù nhiªn
img_settings/data_docs
  CÔng ty cổ phần phát triển và Ứng dụng công nghệ ait
Data/hnedu/hanoi/Attachments
  Lễ trao Giấy Chứng nhận Vòng 1 Kỳ thi Olympic Toán học Khu vực Châu Á – Thái Bình Dương
jspui/bitstream/123456789/262/1
  Tìm hiểu lập trình epga trên công cụ Quaztus Lưu Thị Phương Thảo
data/baibao
  SỰ tiếp nhận văn hóa phưƠng tây thông qua hoạT ĐỘng thưƠng mạI – truyền giáo của bồ ĐÀo nha và pháP Ở việt nam

  THÀnh phố HỒ chí minh cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
dulieu/tailieu
  Danh sách sv lớp k17 tin
data/baibao
  ĐẢng cộng sản việt nam ra đỜi là SỰ VẬn dụng sáng tạo chủ nghĩa mác lênin vào thực tiễn cách mạng việt nam những năM ĐẦu thế KỶ XX của chủ TỊch hồ chí minh
SiteData/3/UserFiles/files
  Trường Đại học Dược Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy so sánh thẩM ĐỊnh mối quan hệ nhân quả phảN Ứng có HẠi của thuốc trong báo cáo tự nguyện về trung tâm di & adr quốc gia
jspui/bitstream/123456789/384/1
  Nguyễn quang huy giới tính: Nam 3
jspui/bitstream/123456789/437/11
  TIỂu ban môi trưỜng (35 báo cáo)
jspui/bitstream/123456789/343/1
  Khung chưƠng trình đÀo tạo tiến sĩ Chuyên ngành: Cơ học chất lỏng Fluid Mechanics
jspui/bitstream/123456789/437/8
  TIỂu ban đỊa lý (36 báo cáo)
SiteData/3/UserFiles/files
  TS. Nguyễn Hoàng Anh Giảng viên Bộ môn Dược lực, Phó giám đốc Trung tâm di & adr quốc gia
filedata
  Graduate Scholarship for Excellent Foreign Students (gsfs program) 2006 Fall Seoul National University Contact Addresses Gwanak Campus
data/9967028377242736135/thu_vien_sach
  Ubnd huyện bình xuyên phòng giáo dục và ĐÀo tạO ĐỔi mới phưƠng pháp dạy họC
jspui/bitstream/123456789/437/7
  1. Kết quả nghiên cứu ban đầu về động vật có xương sống trên cạn ở vùng hồ Quan Sơn, huyện Mỹ Đức, Hà Nội 97
jspui/bitstream/123456789/366/1
  Tr­êng §¹i häc khoa häc tù nhiªn
hnkcn/data
  TIÊU ĐỀ BÀi viếT
jspui/bitstream/123456789/1754/1
  Nghiên cứu phân lập các thành phần hóa học trong rễ VÀ thân cây hoàng cầM
tailieu
  ĐỀ CƯƠng phân tích đỊnh tíNH
data/file/d__webdata/De cuong mon hoc
  TRƯỜng đh nông lâm tphcm cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam công nghệ hoá HỌC Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐỀ CƯƠng môn họC
  ĐỀ CƯƠng môn học hóa sinh đẠi cưƠNG
SiteData/3/UserFiles/ThongTinYDuoc/HuongdanDieutri/Hen
  SỔ tay hưỚng dẫn xử trí VÀ phòng ngừa hen suyễn chiến lưỢc toàn cầu về hen suyễN Ủy ban Điều hành (2006)
jspui/bitstream/123456789/2067/2
  Phn tÝch diÔn ng n phª ph¸n (cda) (trªn cø liÖu mét diÔn ng n cô thÓ) NguyÔn ThÞ Thu Hµ(*)
data/9765772590057218709/thu_vien_sach
  Năm học: 2015-2016 MÔN: ngữ VĂN – Lớp 12 gdthpt
jspui/bitstream/123456789/452/1
  §¹i häc Quèc gia Hµ Néi Tr­êng §¹i häc Khoa häc Tù nhiªn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
data/files
  Gopatel package trọn gói gopatel giá chỉ 65,000đ
jspui/bitstream/123456789/713/1
  I. MỞ ĐẦu tính cấp thiết của vấn đề nghiên cứu
jspui/bitstream/123456789/1841/1
  Part 1: introduction rationale
jspui/bitstream/123456789/380/1
  Declaration this thesis contains no material which has been accepted for the award of any other degree or diploma in any university or tertiary institution, and to the best of my knowledge and belief
jspui/bitstream/123456789/389/1
  College of foreign languages department of postgraduate studies
jspui/bitstream/123456789/1874/1
  Certificate of originality
jspui/bitstream/123456789/1453/1
  Nguyễn thị mai hưƠng lớP : 071J1 khoa : nn & vh phưƠng đÔNG
SiteData/3/UserFiles
  Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-cp ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ y tế
jspui/bitstream/123456789/204/2
  Khung ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o th¹c sü
jspui/bitstream/123456789/455/1
  LỜi giới thiệU
multidata
  Giới thiệu Todaypos-res
0/71/50/03/201309
  Những triết lý về ly cà phê!
file-remote-tinh/DownloadServlet?filePath=vbpq/2010/12
  Danh mục các loàI ĐỘng vậT, thực vật hoang dã thuộc quản lý CỦa công ưỚc về buôn bán quốc tế CÁc loàI ĐỘng vậT, thực vật hoang dã nguy cấP
jspui/bitstream/123456789/611/2
  ĐẠi học quốc gia hà NỘi trưỜng đẠi học khoa học tự nhiêN
jspui/bitstream/123456789/1056/1
  TRƯỜng đẠi học công nghệ nguyễn thị thảo tính toán sóng bấT ĐỐi xứng vùng ven bờ biểN
data/baibao
  PHƯƠng pháp xây dựng mô HÌnh số ĐỘ cao từ Ảnh vệ tinh aster nguyễn Hoàng Khánh Linh
2011/5
  Southern airport corporation (sac) sasco international logistics
Data/upload/files/DH nam 2015
  CỘng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt nam §éc lËp Tù do H¹nh phóc
jspui/bitstream/123456789/1302/1
  Mét sè nhËn xÐt vÒ §Æc ®iÓm ng÷ nghÜa cña thµnh ng÷ tiÕng NhËt ts. Ng Minh Thñy
jspui/bitstream/123456789/961/1
  NHỮng vưỚng mắc trong việc nâng cao chất lưỢng dạy tiếng anh
data/baibao
  Chick embryonic kidney cell isolation and cryopreservation
jspui/bitstream/123456789/959/1
  DƯƠng thị NỤ MỞ ĐẦU
DataLibrary/Images
  THƯ MỤc sách văn họC – tháng 2/2011. Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ 808. Tu từ VÀ SƯu tập văn họC
data/11991502810217240581/thu_vien_sach
  HƯỚng dẫn cách tạO Ảnh đỘng từ video bằng camtasia
data
  Trần Thị Lệ Minh
data/baibao
  Nghiên cứu biểu hiệN β-galactosidase trong e. Coli bl21
DataLibrary/Images
  Thư MỤc sách mớI – tháng 7/2015 (2) Phòng Nghiệp vụ Thư viện Tp. Cần Thơ 100. Triết họC – TÂm lý HỌC
image/data/doc
  Một số cấu hình trên file htaccess
res/AVATAR/DATA/2017/12
  THỊ trưỜng sản phẩm nông nghiệp số 15 năm 2017 Kỳ 1 tháng 12 năm 2017
images/vn65/data
  Danh sách trúng thưỞng “DỰ ĐOÁn và trúng lớn cùng vnmedia: Tìm hiểu lịch sử World Cup: Độc giả trúng kỳ 1
data/vi/ih_articles/single
  Trong Những Đạo Đức Islam
  Nhắc Nhở Về Đại Hồng Ân Islam ﮋفي التذكير بنعمة الإسلامﮊ
data/file/De cuong mon hoc
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam bộ MÔn công nghệ HÓa họC Độc lập Tự do Hạnh phúc ĐỀ CƯƠng môn họC
data/file/de cuong chi tiet he tin chi
  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ĐỀ CƯƠng môn họC
data/8592554789358354347/tintuc/files/09.2016
  ĐỀ SỐ 1 I. Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác so với các từ còn lại
data/XFinder/files/
  Dự án Tăng cường Khả năng Chống chịu Khí hậu cho Cơ sở hạ tầng các tỉnh miền núi phía Bắc
images/vi955/data/2012/9
  HƯỚng dẫn giải chi tiếT ĐỀ ĐẠi họC 2012 MÔn thi: anh, khối d1
42.117.173.11=_81920-_data_soytehcm_trungtamytehocmon_attachments_2021_8_quyet-dinh-3982-byt_huong_dan_tam_thoi_du_phong_va_xu_tri_covid-19_do_chung_sar_248202115.doc
  Bộ y tế Số: 3982/QĐ-byt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
116.108.25.32=_117917-Data-sheet-MarkTag-Classic-EN.pdf
  Key features
116.106.195.103=_915693-Conflict-Free Trajectory Planning Based on a Data-Driven Conflict-Resolution Model.pdf
  Conflict-Free Trajectory Planning Based on a Data-Driven Conflict-Resolution Model
27.79.7.5=_240762-Chuong_1_Tong_quandata_mining.pdf
  Chương 1: t ổng quan về kỹ thuật khám phá tri thức và khai phá d ữ liệu
59.153.220.86=_60896-Big data.docx
  Hadoop là gì?
116.104.127.64=_36352-_data_soytehcm_tytphuong10qtb_attachments_2019_4_ngay_nguoi_khuyet_tat_nam_2019_24201917 (1).doc
  Quy định pháp luật và chính sách liên quan đến người khuyết tật
42.113.145.157=_563242-MQTT AND DATABASE.docx
  Giới thiệu mqtt lịch sử hình thành 3
113.23.122.60=_724813-RSP1Adatasheetv1.9.pdf
  The sdrplay rsp1A is a powerful wideband full featured 14-bit sdr which covers the rf spectrum from 1kHz to 2GHz. All it needs is a computer and an antenna to provide excellent communications receiver functionality
directory data  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương