Tailieudinhkem/3_2014
  MỘt số thủ thuật khi sử DỤng phần mềm adobe presenter tạo bài giảng e-learning
DesktopModules/CMSP/DinhKem
  Mã đề: 001 Họ tên: Lớp 12A
DesktopModules/NEWS/DinhKem
  Ban chấp hành trung ưƠng số 45-QĐ/tw đẢng cộng sản việt nam
portal/DinhKemTinBai/2014-10
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam thành phố HỒ chí minh độc lập Tự do Hạnh phúc
BieuMauDinhKem/017_017
  Xác nhận nguồn gốc động vật hoang dã thông thường
DesktopModules/CMSP/DinhKem
  DẠY Âm nhạc sau 4 NĂm nhìn lạI  (Phan Thành Hảo gv âm nhạc trường th a bình Phú, Châu Phú, An Giang)
BieuMauDinhKem/149_002
  Giải quyết hưởng mai táng phí, trợ cấp một lần với thân nhân của người có công với cách mạng từ trần
BieuMauDinhKem/039_010
  79. Tên thủ tục Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch
tepdinhkem
  BÀi dự thi họ và Tên: Ngày, tháng, năm sinh: Giới tính
Tailieudinhkem/Trungtam/10_2013
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm học liệU Độc lập Tự do Hạnh Phúc
DesktopModules/CMSP/DinhKem
  THÔng tư CỦa bộ TÀi chính số 83/2002/tt-btc ngàY 25 tháng 9 NĂM 2002 quy đỊnh chế ĐỘ thu, NỘp và quản lý SỬ DỤng phí, LỆ phí VỀ tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢNG
vi/bqlkcn/FileDinhKem/VBAN
  THÔng tư CỦa bộ XÂy dựng số 02/2007/tt-bxd ngàY 14 tháng 02 NĂM 2007
DesktopModules/NEWS/DinhKem
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc BẢn kê khai
imgs/filedinhkem
  A. 0,5m/s. B. 1m/s. C
BieuMauDinhKem
  Nâng cao chất lượng cuộc sống phụ nữ nghèo thông qua chương trình tài chính vi mô
DesktopModules/NEWS/DinhKem
  Suy tim năM 2014: TÓm tắt các nc quan trọNG
BieuMauDinhKem/057_004
  4. Thủ tục Tiếp công dân
BieuMauDinhKem
  118. Thủ tục phê duyệt cho vay người lao động thuộc huyện nghèo đi xuất khẩu lao động a. Trình tự thực hiện
DesktopModules/CMSP/DinhKem
  Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
DesktopModules/NEWS/DinhKem
  Hướng dẫn số 07-hd/btctw ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
Lists/Vn bn/Attachments/493
  Danh mụC ĐẦu tư xdcb năM 2006 Nguồn vốn ngân sách huyện
Data/CV_BTC
  PHỤ LỤc một số biểu mẫu sử DỤng trong xử phạT VI phạm hành chính về thuế
FileDinhKem
  Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam huyệN ĐẮKHÀ Độc lập Tự do Hạnh phúc
BieuMauDinhKem/091_021
  Giải quyết chế độ Chế độ Bảo hiểm y tế với Cựu chiến binh theo Nghị định 150/2006/NĐ- cp ngày 12/12/2006 của Chính phủ
vi/bqlkcn/FileDinhKem/VBAN
  HỦ TƯỚng chính phủ
BieuMauDinhKem
  2 Tên thủ tục hành chính
Tailieudinhkem/NCKH/12_2014
  Ubnd tỉnh quảng bình cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học quảng bình độc lập – Tự do – Hạnh phúc
noidung/tintuc/PublishingImages/filedinhkem/HaiQUan
  Quy đỊnh về kiểm tra, giám sáT, TẠm dừng làm thủ TỤc hải quan đỐi với hàng hóa xuất khẩU, nhập khẩu có YÊu cầu bảo vệ quyền sở HỮu trí tuệ
hcmulaw/images/stories/dhluat/tochuchanhchinh/dinhkem/mauvanban
  M mẫu 2 Ẫu bản kê khai tài sảN, thu nhập bổ sung
FileDinhKem
  Ubnd tỉnh kon tum
HoatDongAnh/FileDinhKem/2011/03
  Ban thưỜng trực số: 1214
Portals/0/TaiLieuDinhKem
  BỘ CÔng thưƠng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng cđ CÔng nghiệp huế Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
vi/bqlkcn/FileDinhKem/VBAN
  BỘ TÀi chính số: 48/2006/QĐ-btc cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
BieuMauDinhKem
  6 Tên thủ tục hành chính
Data/CV_BTC
  Phụ lục số 01 biên lai thu tiền phí, LỆ phí không có MỆnh giá
BieuMauDinhKem
  2. Thủ tục Gia hạn Giấy phép sử dụng tạm vỉa hè. Trình tự thực hiện
Uploaded/FileDinhKem
  CHÍnh phủ Số: 158
BieuMauDinhKem/156_003
  Tặng Giấy khen của Chủ tịch ubnd cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính trị
BieuMauDinhKem/156_002
  Tặng Giấy khen của Chủ tịch ubnd cấp xã về thành tích thi đua theo đợt hoặc theo chuyên đề
Data/CV_BTC
  I. Các mẫu tem rượu nhập khẩu
BieuMauDinhKem/107_026
  26. Tên thủ tục
dinhkem/khoacodientu/attachments/article/558
  Qui đỊnh về ĐẠO ĐỨc nhà giáo quyếT ĐỊnh của bộ giáo dục và ĐÀo tạo số 16/2008/QĐ-bgdđt ngàY 16 tháng 4 NĂM 2008 ban hành quy đỊnh về ĐẠO ĐỨc nhà giáO
Data/BO_NN_PTNN
  Ban hành kèm theo Thông tư số 12
hcmulaw/images/stories/dhluat/p-congtacchinhtrisinhvien/dinhkem/2014
  TRƯỜng đẠi học luật tp. Hcm
Tailieudinhkem/Trangportal/3_2013
  Ubnd tỉnh quảng bình sở NỘi vụ
Data/CV_BTC
  Ban hành kèm theo Thông tư số 179/2013/tt-btc ngày 02/12/2013
DesktopModules/CMSP/DinhKem
  Năm học đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau
BieuMauDinhKem/035_002
  2. Tên thủ tục Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
noidung/tintuc/PublishingImages/filedinhkem/HaiQUan
  Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-cp ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính
vi/bqlkcn/FileDinhKem/VBAN
  BỘ TÀi nguyên và CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam môi trưỜNG
BieuMauDinhKem/105_008
  Thi hoặc xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp từ hạng IV lên hạng III đối với viên chức
portal/DinhKemTinBai/2016-02
  Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của hộI ĐỒng nhân dâN
Tailieudinhkem/Trangportal/7_2013
  Ubnd tỉnh quảng bình cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học quảng bình độc lập Tự do Hạnh phúc
DesktopModules/CMSP/DinhKem
  NHÀ thơ ANH thơ Tiểu sử
HoatDongAnh/FileDinhKem/2013/03
  Ban thưỜng trực số: 331
BieuMauDinhKem/145_015
  Giải quyết đề nghị trợ cấp hàng tháng đối với đối tượng bảo trợ xã hội là người cao tuổi
BieuMauDinhKem/008_003
  3. Thủ tục: Cấp giấy chứng nhận đối với trường hợp tài sản gắn liền với đất mà chủ sở hữu không đồng thời là người sử dụng đất cho hộ gia đình cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà tại Việt Nam đang sử dụng tại
vi/bqlkcn/FileDinhKem/VBAN
  Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10
Tailieudinhkem/Phongban/3_2015
  KẾ hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017
Tailieudinhkem/Trungtam/11_2014
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm học liệU Độc lập Tự do Hạnh phhúc
HoatDongAnh/FileDinhKem/2007/04
  Độc lập Tự do Hạnh phúc ban thưỜng trựC
BieuMauDinhKem/151_002
  Cấp giấy phép xây dựng tạm nhà ở riêng lẻ tại nông thôn
BieuMauDinhKem
  6. Xác nhận Bản đăng ký khai khai thác tận dụng những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh
HoatDongAnh/FileDinhKem/2010/08
  Ban thưỜng trựC
vi/bqlkcn/FileDinhKem/VBAN
  HỦ TƯỚng chính phủ
  BỘ lao đỘng – thưƠng binh và XÃ HỘI
hcmulaw/images/stories/dhluat/tochuchanhchinh/dinhkem
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trưỜng đẠi học luật tp. Hcm độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tailieudinhkem/Trungtam/11_2013
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm học liệU Độc lập Tự do Hạnh Phúc
Tailieudinhkem/Phongban/10_2014
  Nghị quyết hội nghị công chức, viên chức và lao động
HoatDongAnh/FileDinhKem/2013/08
  Ban thưỜng trực số: 08/hd-mttq-btt cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
noidung/tintuc/PublishingImages/filedinhkem/HaiQUan
  Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014
BieuMauDinhKem/158_001
  Phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền quyết định đầu tư của ubnd cấp xã và các dự án được cơ quan có thẩm quyền cấp trên giao ubnd cấp xã làm Chủ đầu tư
DesktopModules/NEWS/DinhKem
  Phụ lục 1 MẪU ĐƠN ĐĂng ký SÁng kiếN
DesktopModules/CMSP/DinhKem
  Buổi họp mặt có sự tham dự của đại diện lãnh đạo của ubnd tỉnh và cơ quan ban ngành: ông Hồ Việt Hiệp, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch ubnd tỉnh; Bà Trần Thị Thanh Hương, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
noidung/tintuc/PublishingImages/filedinhkem/HaiQUan
  Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014
BieuMauDinhKem/105_003
  3. Tên thủ tục Xét tuyển đặc cách viên chức
DesktopModules/CMSP/DinhKem
  Quy trình nhập hồ SƠ nhân sự MỚi vào phần mềm quản lý nhân sự (pmis)
BieuMauDinhKem/125_006
  Giải quyết chế độ mai táng phí cho người có công với cách mạng từ trần
vi/bqlkcn/FileDinhKem/VBAN
  Số: 10/2002/tt-bca cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
BieuMauDinhKem/112_001
  Cấp sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại (ctnh)
Uploaded/FileDinhKem
  Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị Quý cơ quan phản ánh về Bộ Thông tin và Truyền thông để được hướng dẫn giải quyết
BieuMauDinhKem
  82. Thủ tục: Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh đối với cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công Trình tự thực hiện
Tailieudinhkem/Trungtam/1_2014
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm học liệU Độc lập Tự do Hạnh phhúc
Uploaded/FileDinhKem
  Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
vi/bqlkcn/FileDinhKem/VBAN
  Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 88/2007/NĐ-cp ngàY 28 tháng 5 NĂM 2007 VỀ thoát nưỚC ĐÔ thị VÀ khu công nghiệP
HoatDongAnh/FileDinhKem/2006/06
  Mặt trận Tổ quốc Việt Nam giám sát cán bộ, công chức, đảng viên ở khu dân cư
BieuMauDinhKem/048_007
  7. Tên thủ tục Công bố hợp quy đối với các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ, quá trình, môi trường
BieuMauDinhKem/091_022
  Giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế theo Quyết định số 290/2005/QĐ ttg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ
vi/bqlkcn/FileDinhKem/VBAN
  PHÒng cháy và chữa cháY (số 27/2001/QH10 ngày 29-6-2001)
DesktopModules/CMSP/DinhKem
  Môn: Tiếng Anh 10 Thời gian: 45 phút ( không kể thời gian phát đề) Họ và tên: lớp 10A …
DesktopModules/NEWS/DinhKem
  BÀI 1: soạn thảo văn bản với microsoft word
vi/bqlkcn/FileDinhKem/VBAN
  2. Thủ tục: Thủ tục đăng ký nội quy lao động. Trình tự thực hiện
noidung/tintuc/PublishingImages/filedinhkem/HaiQUan
  Quy đỊnh chi tiết thủ TỤc cấp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; CẤp và thu hồi mã SỐ nhân viêN ĐẠi lý LÀm thủ TỤc hải quan
BieuMauDinhKem
  1. Thẩm định và phê duyệt phương án khai thác rừng (đối với chủ rừng là tổ chức không đủ điều kiện khai thác chính theo phương án điều chế rừng nhưng có nhu cầu khai thác gỗ không vì mục đích thương mại) Trình tự thực hiện
noidung/tintuc/PublishingImages/filedinhkem/HaiQUan
  Về việc ban hành quy chế phân tích để phân loại hàng hoá; phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm
HoatDongAnh/FileDinhKem/2006/06
  NGÀY 31 tháng 5 NĂM 2006, ban thưỜng trực uỷ ban trung ưƠng mặt trận tổ quốc việt nam ban hành thông tri số 21/tt-mttw
Hnh nh bn tin/2011-9/dinhkem
  SỞ TÀi chính số: /bc-stc-vp cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
dinhkem/khoacntt/attachments/article/1336
  TRƯỜng đẠi học kỹ thuật công nghệ tp. Hcm
imgs/filedinhkem/giang
  B. 11/5/1993. c. 11/5/1994. D. 11/5/1996. Câu 372
filedinhkem
  Đơn giá và nội dung khám skđK chuyên ngành cho nhân viên bếp ăn; bàn
dinhkem/homepage
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam khoa cơ ĐIỆN ĐIỆn tử Độc lập Tự do Hạnh phúc
BieuMauDinhKem
  Thủ tục 38: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với trường hợp thay đổi vốn đầu tư của Chủ doanh nghiệp tư nhân theo quyết định của Tòa án Trình tự thực hiện
dinhkem/khoacodientu/attachments/article/1557
  Khoa cơ ĐIỆN ĐIỆn tử CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Tailieudinhkem/Phongban/3_2015
  Nghị quyết phiên họp Chi bộ tháng 02/2015 Quán triệt các văn bản của Đảng cấp trên
  Nghị quyết phiên họp Chi bộ tháng 3/2015 Quán triệt các văn bản của Đảng cấp trên
Tailieudinhkem/Trangkhoa/3_2015
  Nghị quyết phiên họp chi bộ tháng 3/2015 I. KiểM ĐIỂm việc chỉ ĐẠo thực hiện công táC tháng 2/2015
uploads/dinhkem
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạO ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ Số: 40/2012/tt- bgdđt cộng hoà Xà HỘi chủ nghĩa việt nam
imgs/filedinhkem/giang
  Câu 431. – Thành phố Huế được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là di tích lịch sử cấp Quốc gia vào ngày A. 02/02/1993
Tailieudinhkem/Trungtam/11_2014
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm học liệU Độc lập Tự do Hạnh phhúc
Tailieudinhkem/Phongban/1_2013
  BÁo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể chi bộ
Tailieudinhkem/Trangkhoa/12_2014
  Quyết định số 51/2012/QĐ-ttg của Thủ tướng Chính phủ : Quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên, giảng viên thể dục thể thao
upload/files_cua_nguoi_dung/hosodinhkem/2015/08/15
  HỒ SƠ NĂng lực cá nhân vị trí Ứng tuyểN: KẾ toán viên thông tin cá nhâN
BieuMauDinhKem
  7. Thủ tục phê duyệt cho vay ưu đãi lãi suất đối với hộ nghèo tại 61 huyện nghèo a. Trình tự thực hiện
dinhkem/khoaqtnhks
  CÔng ty cp diligo việt nam cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
DesktopModules/CMSP/DinhKem
  A. Thủ tục thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường
Data/CV_BTC
  Phụ lục 1 HƯỚng dẫn ký hiệu và ghi thông tin bắt buộc trên hóA ĐƠN
Tailieudinhkem/Trungtam/11_2014
  CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm học liệU Độc lập Tự do Hạnh phhúc
FileDinhKem
  UỶ ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam huyện ngọc hồI Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Tailieudinhkem/Trungtam/2_2014
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm học liệU Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc
BieuMauDinhKem/148_011
  Chuyển hộ khẩu
BieuMauDinhKem/148_001
  Đăng ký hộ khẩu trở lại gốc
BieuMauDinhKem/066_002
  Cấp đổi sổ tạm trú tại Công an cấp xã
TepDinhKem/article/740
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc o0o nhận xét của ngưỜi hưỚng dẫn khoa họC
FileDinhKem
  Ủy ban thưỜng vụ
DesktopModules/NEWS/DinhKem
  PhiếU ĐỀ xuấT ĐỀ TÀi nckh cấp cơ SỞ (CẤp trưỜNG) NĂm họC 2015 -2016
DesktopModules/CMSP/DinhKem
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở giáo dục và ĐÀo tạO
dinhkem/ttth/attachments/article/513
  COÂNg ngheä thoâng tin laø GÌ?
DesktopModules/CMSP/DinhKem
  Bài dự thi về tấm gương tiêu biểu của cb, gv, nv ngành Giáo dục và Đào tạo An Giang
Lists/Vn bn/Attachments/3722
  HỘI ĐỒng nhân dân tỉnh đỒng nai cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Filedinhkem
  UỶ ban nhân dân tỉnh nam đỊNH
portal/DinhKemTinBai/2015-04
  Ban tổ chứC ĐẤu giá BÁn cổ phần của công ty tnhh mua bán nợ việt nam tại công ty cổ phầN ĐẦu tư VÀ XÂy dựng công trình giao thông 838 khuyến cáo các nhà ĐẦu tư NÊN ĐỌc kỹ CÁc thông tin trong tài liệu này và quy chế ĐẤu giá trưỚc khi đĂng ký tham dự ĐẤu
DesktopModules/CMSP/DinhKem
  Căn cứ Nghị quyết số 30c/nq-cp ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 2020
DesktopModules/NEWS/DinhKem
  Danh mụC ĐÍnh kèm quyếT ĐỊnh số : /QĐ-Đhydct ngày tháng 02 năm 2015
  Danh sách bàI ĐĂng tập san nckh số 9 (THÁng 11/2013)
Tailieudinhkem/Phongban/1_2013
  ĐẢng cộng sản việt nam chi bộ phòng tc-hc-th số: 03-nq/cb đồng Hới, ngày 08 tháng 7 năm 2012 nghị quyếT của Chi bộ tháng 8/2012
Tailieudinhkem/Phongban/9_2014
  Nghị quyết phiên họp Chi bộ tháng 9/2014 Quán triệt các văn bản của Đảng cấp trên
BieuMauDinhKem/100_006
  6. Tên thủ tục: Cấp mã số đơn vị có quan hệ với ngân sách dùng cho các dự án đầu tư xây dựng cơ bản giai đoạn thực hiện đầu tư
Portals/0/DinhKemThuTuc
  Số: 973 /2006/QĐ-ubnd huế, ngày10 tháng4 năm 2006
BieuMauDinhKem
  13. Thủ tục đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất lần đầu
  1. Thủ tục Thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý Trình tự thực hiện
DesktopModules/NEWS/DinhKem
  Sacubitril-valsartan trong đIỀu trị suy tim: hiệu quả VÀ giá trị
BieuMauDinhKem/149_012
  Giải quyết chế độ ưu đãi đối với Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến
BieuMauDinhKem
  2. Đề nghị giải quyết chế độ trợ cấp ưu đãi cho Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong kháng chiến. Trình tự thực hiện
BieuMauDinhKem/088_001
  Xét cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân apec thuộc tỉnh Hưng Yên
imgs/filedinhkem
  A. because B. because of C. although D. despite [ ]
portals/2/TAILIEUDINHKEM
  Ubnd thành phố HÀ NỘi sở KẾ hoạch và ĐẦu tư
DesktopModules/NEWS/DinhKem
  Lactate trong nhiễm trùng huyết
Uploaded/FileDinhKem
  HƯỚng dẫN Áp dụng bộ tiêu chí ĐÁnh giá CỔng thông tin đIỆn tử CỦa cơ quan nhà NƯỚC
imgupload_dinhkem/file/ThanhHa
  Mao tu bat dinh 1/ a ®øng tr­íc mét phô m hoÆc mét nguyªn m(o,y,e,u,a) cã m lµ phô m. VÝ dô: a
imgs/filedinhkem/de_kiem_tra_tin_hoc_11
  KIỂm tra đỊnh kì MÔN: tin học khối: thpt (Đề 1) Thời gian: 45 phút
dinhkem/khoacodientu/attachments/article/1558
  Khoa cơ-ĐIỆN-ĐIỆn tử CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DesktopModules/CMSP/DinhKem
  Name: Moân: Tieáng Anh 12 Class: 12a thôøi gian: 60 phuùt
  Name: Moân: Tieáng Anh 12 Class: 12a thôøi gian: 60 phuùt
  LỊch công tác tuần của ban giáM ĐỐC (Tuần lễ từ 15/02/2016 đến 19/02/2016)
upload/files/filedinhkem
  SỔ tay hưỚng dẫn phòng ngừa lây nhiễm VI rút corona gây hội chứng viêM ĐƯỜng hô HẤp vùng trung đÔng (mers-coV)
Data/Bo_NN_PTNN
  Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc quản lý của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp
DesktopModules/CMSP/DinhKem
  I. HÌNh thức trình bàY – KỸ NĂng thưc hiệN
Tailieudinhkem/NCKH/6_2016
  HỘI ĐỒng chức danh giáo sư ngàNH, liêN ngành năM 2013 HĐCDGS liêN ngành chăn nuôI – thú y – thủy sảN a) Các chuyên ngành
Data/BO_NN_PTNN
  Danh mục giống vật nuôI ĐƯỢc sản xuấT, kinh doanh tại việt nam
DesktopModules/CMSP/DinhKem
  TỔ toáN ĐỀ CƯƠng ôn tập kiểm tra hki lớP 10. Năm học 2011 – 2012
dinhkem/khoacodientu/attachments/article/564
  Khoa cơ- ĐIỆN-ĐIỆn tử CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
DesktopModules/NEWS/DinhKem
  XỬ trí nhịp nhanh trên thấT Ở ngưỜi lớn các từ viết tắt
dinhkem/khoacodientu/attachments/article/1559
  Khoa cơ-ĐIỆN-ĐIỆn tử CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
dinhkem/homepage
  Khoa cơ – ĐIỆN – ĐIỆn tử CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
dinhkem/vienqttckt/attachments/article/232
  BÁo cáo tài chíNH
imgupload_dinhkem/file/ThanhHa
  A. LỜi mở ĐẦU: Lịch Sử Vật Lý
DesktopModules/CMS/DinhKem
  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phưƠng pháP ĐIỀu tra phát hiệN
Tailieudinhkem/11_2017
  CHƯƠng trình trình đỘ ĐẠi họC
Upload/DinhKem
  BÀi tập microsoft word
Tailieudinhkem/Trangportal/9_2014
  CHƯƠng II chơi cùng máy tính bài 1 trò chơi blocks
imgupload_dinhkem/file/LTHDT
  LËp tr×nh h­íng ®èi t­îng víi C++ So¹n bëi bé m n c ng nghÖ phÇn mÒm
imgs/filedinhkem
  PHƯƠng pháp giải bài tập chưƠng II di truyền học a. MỘt số khái niệM, quy ưỚc ký hiêu và thuật ngữ
Tailieudinhkem/Trangportal/6_2014
  NỘi dung thi môn kiến thức chung dành cho tuyển dụng giảng viên
dinhkem/caodangthuchanh
  CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam sở gd&Đt tp. Hcm độc lập Tự do Hạnh phúc
DesktopModules/CMSP/DinhKem
  Nguyễn Lân Dũng, Chung Chí Thành I. Tuổi thơ không suông sẻ
Tailieudinhkem/7_2017
  Khoa khoa học xã HỘI
dinhkem/ttth/attachments/article/513
  COÂNg ngheä thoâng tin laø GÌ?
dinhkem/khoacntt/attachments/article/1688
  Bch tp. HỒ chí minh
directory dinhkem  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương