docs/download
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 5845: 1994 MÁy xay xát thóc gạo phưƠng pháp thử
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8714: 2011 iso 25140: 2010
  Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29/6/2006
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8940: 2011
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 9964: 2014
  TIÊu chuẩn ngành 10 tcn 512: 2002 VỪng hạt yêu cầu kỹ thuật và phưƠng pháp thử Phạm VI áp dụng
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8491-2 : 2011
  TỈnh thừa thiên huế
  MỤc lục lời nói đầu I. Phạm VI và đối tượng áp dụng II. Các chữ viết tắt, định nghĩa và khái niệm
  MỤc lục lời nói đầu Phạm VI và đối tượng áp dụng
  CỤc thuế tp. HỒ chí minh
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 1809 : 1976
  Tcvn 5465-26: 2014 iso 1833-26: 2013
  Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 1849 : 1976
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 1865-2: 2010 iso 2470-2: 2008
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 1903 : 1976
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 2392 : 1978
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 2395 : 1978
  Tcvn 3961: 1984 dao phay ngón gắn mảnh hợp kim cứng đỂ gia công rãnh then kích thưỚc cơ BẢn end keyway mills with carbide tipped blades Basic dimensions Lời nói đầu
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 6291 : 1997 iso 448 : 1981
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 6963 : 2001
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8628: 2010 iso 15261 : 2004
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 2042 : 1986 chốt trụ Cylindrical pins Lời nói đầu
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 7996-2-1: 2009 iec 60745-2-1: 2008
  Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân đần (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994
  TIÊu chuẩn ngành 22tcn 245: 1998
  TIÊu chuẩn ngành 22tcn 246: 1998
  BỘ CÔng nghiệp cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Căn cứ Nghị định số 86/2002/NĐ-cp ngày 05/11/2002 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ, cơ quan ngang bộ
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 252 : 2007 astm d 4371 06
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 4842 : 1989 iso 1991-1 : 1982
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 312-3 : 2007 iso 148-3 : 1998
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 197 : 2002
  TIÊu chuẩn ngành 14tcn 65: 2002
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8811: 2011
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 9479: 2012
  Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia qcvn 33: 2011/btttt về LẮP ĐẶt mạng cáp ngoại VI viễn thông national technical regulation
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8334-1: 2010 iec 62226-1: 2004
  Row houses design standards
  Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12 tháng 11 năm 1996 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16 tháng 12 năm 2002
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8663: 2011 iso 21482: 2007
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8941: 2011
  TIÊu chuẩn quốc gia tcn 7506-5: 2011 iso 3834-5: 2005
  TIÊu chuẩn ngành 10 tcn 436: 2001
  1 Soạn thảo và trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật Văn bản đã ban hành: 17, gồm 11 Quyết định, 4 Thông tư liên tịch, 1 Tờ trình Chính phủ và 1 chỉ thị của Bộ trưởng Bộ y tế
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Bộ trưởng ngày 04 tháng 7 năm 1981
  TIÊu chuẩn việt nam tcvn 4472: 1993 Ắc quy chì khởI ĐỘNG
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 9015-2: 2011
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8095-461 : 2009 iec 60050-461 : 2008
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8095-466 : 2009 iec 60050-466 : 1990
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8095-471 : 2009 iec 60050-471 : 2007
  Tiêu chuẩn ngành 10 tcn 484: 2001 tiêu chuẩn rau quả ngô ngọt nguyên hạT ĐÓng hộp phạm VI áp dụng
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 4683 2: 2008 iso 965 2: 1998
  Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ
  Ủy ban nhân dân tỉnh đỒng tháP
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 3650 : 2008 iso 5637 : 1989
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 2230 : 2007 iso 565 : 1990
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 9192-2 : 2012 iso 12003-2 : 2008
  Căn cứ Luật Dược ngày 14 tháng 6 năm 2005
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 9986-3: 2014 iso 630-3: 2012
  Telecommunication terminal equipment electrical safety requirements
  Tcvn 6964-2: 2008 iso 2631-2: 2003
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8920-5 : 2012 iso 14744-5 : 2000
  CỤc hàng không dân dụng việt nam
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 9311-5: 2012 iso 834-5: 2000
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 9849-2: 2013 iso 877-2: 2009
  Căn cứ Luật Giáo dục số 38/2005/QH11, Luật số 44/2009/QH12 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục
  TIÊu chuẩn xây dựng việt nam tcxd 159: 1986 Nhóm H
  TỔng cục tiêu chuẩN Đo lưỜng chất lưỢng
  TIÊu chuẩn quốc gia tcvn 8460 : 2010
  Tiêu chuẩn việt nam
directory docs download  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương