vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/C2DEEAF51E524A4847256FC40044562F/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/BF885856A90CA95347256FC40046DA69/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/83520E8A9CB3BE1947256FC40047381F/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/85E76973D87811C3472570F50032E558/$file
  Số : 1156 QĐ/ub-nl
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/CB9299D640E01ABD47256FC500680EDB/$file
  Đường Sơn Ninh Sơn Tiến Hương Sơn
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/3B3D2A2F92A42DAF47256FC500682085/$file
  Sinh thái và cảnh quan Du lịch
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/A62F48F92549C22147256FC500686AC3/$file
  Bơm điện xã Thạch Hạ huyện Thạch Hà
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/F730CDAE52C6401A47256FC4005C948C/$file
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/38DFD47806954C1A47256FC4005CC292/$file
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/4B79DE3CE07920A447256FC90038AE8D/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số: 1473 QĐ/UB
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/D02FA6C0C6C11E8D47256FC400635354/$file
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 11 tháng 7 năm 1989
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/B7703AD9E4AAD45D47256FC9003BEB51/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số: 1790 QĐ/UB
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/F2EC731A77E838E7472570F800030BA9/$file
  QuyếT ĐỊnh điều Nay quyết định số lượng cán bộ xã, phường thị trấn được hưởng sinh hoạt phí, trợ cấp thường xuyên theo nghị định số 09/1998/NĐ-cp của toàn tỉnh như sau: Tổng số cán bộ
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/886ECCA275A9032147256FBD00445BB2/$file
  Số 262 QĐ/ub cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/AD59524396B7AD8D472570F5002F5E78/$file
  Nguyễn Văn Mạo ĐIỀu lệ
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/FC265EAD372E4525472571A0000B0DDF/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số : 713 /2000/QĐ-ub
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/3E7F9AD70ED95369472570F5003020FE/$file
  Số : 921/1998 QĐ/ub-vx
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/5629A89F09E9902447256FC500426F6E/$file
  UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số: 952 QĐ/UB
vbpq_hatinh.nsf/9e6a1e4b64680bd247256801000a8614/2CE7C71B4A56DAB7472570F500303C6A/$file
  Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân sửa đổi ngày 21 tháng 6 năm 1994
directory vbpq hatinh.nsf 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương