VPDU_Documents
  Xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
  Hướng dẫn số 09-hd/ubkttw ngày 6/6/2013 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về thực hiện một số điều của Quy định 181- qđ/tw ngày 30/3/2013 của Bộ Chính trị về xử lý VI phạm kỷ luật đảng viên VI phạm
vpdu/attachments/article/80
  Hướng dẫn số 22-hd/vptw, ngày 6/11/2009 của Văn phòng Trung ương Đảng về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành của các cơ quan, tổ chức đảng các cấp
VPDU_Documents
  Căn cứ Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
  BỘ chính trị ĐẢng cộng sản việt nam
  UỶ ban kiểm tra trung ưƠng quyếT ĐỊNH
  BỘ giáo dục và ĐÀo tạo số: 5099/QĐ- bgdđt cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
  Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
  Ban chấp hành trung ưƠng số: 218-QĐ/tw đẢng cộng sản việt nam
  ĐẢng cộng sản việt nam số: 220-QĐ/tw hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2013 quy đỊNH
  Quy định số 222-QĐ/tw ngày 8/5/2009 của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc tỉnh ủy, thành ủy
  Chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở trong các đơn vị sự nghiệp
  Ban chấp hành trung ưƠng số 45-ct/tw đẢng cộng sản việt nam
  BỘ chính trị ĐẢng cộng sản việt nam
  BỘ chính trị ĐẢng cộng sản việt nam
  Nghị quyết số 32-nq/tw ngày 26/5/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo
  VĂn phòng số 11-hd/vptw đẢng cộng sản việt nam
  Quyết định số 290 QĐ/tw ngày 25/ 02/2010 của Ban Chấp hành Trung ương về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
  ĐẢng cộng sản việt nam ban tổ chứC
  Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
  Ban chấp hành trung ưƠng đẢng cộng sản việt nam
vpdu/attachments/article/88
  TRƯỜng cao đẲng sơn la cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập – Tự do – Hạnh phúc
directory vpdu  
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương