Hà Nam, ngày 19 tháng 7 năm 2004tải về 13.06 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích13.06 Kb.
#27517

UỶ BAN NHÂN DÂN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố : 953 /QĐ-UB

Hà Nam, ngày 19 tháng 7 năm 2004

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH HÀ NAM

V/v Thay đổi, bổ sung thành viên Ban an toàn giao thông

Tỉnh Hà Nam.

--------------

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2004;

Căn cứ công văn số 251/UBATGTQG ngày27/12/2002 của Uỷ ban an toàn giao thông Quốc gia về kiện toàn Ban an toàn giao thông các tỉnh thành phố trực thộc Trung ương;

Căn cứ Quyết định số 293/QĐ-UB ngày 18/3/2003 của UBND tỉnh Hà Nam về việc kiện toàn Ban an toàn giao thông tỉnh Hà Nam;

Xét đề nghị của Ban an toàn giao thông tỉnh Hà Nam (tại tờ trình số 46/TT-ATGT ngày 22/6/2004), về việc bổ sung, điều chỉnh thành viên Ban an toàn giao thông tỉnh,­­­­

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1. Thay đổi, bổ sung thành viên Ban an toàn giao thông tỉnh Hà Nam như sau:

1. Đ/c Vũ Xuân Thu- Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh, làm uỷ viên (thay đ/c Nguyễn Hồng Khanh).

2. Đ/c Nguyễn Văn Quân-Trưởng phòng cảnh sát giao thông- Công an tỉnh, làm uỷ viên (thay đ/c Trần Đức Long ).

3. Đ/c Trần Quốc Hùng – Phó giám đốc Sở Văn hoá thông tinh tỉnh, làm uỷ viên (thay đ/c chí Phạm Văn Tùng ).

4. Đ/cTrần Duy Bình - Phó Ban TTGT, sở Giao thông vận tải làm uỷ viên (thay đ/c Trần Xuân Đề ).

5. Bổ sung Đ/c Nguyễn Thanh Bình - Phó giám đốc Công an tỉnh- uỷ viên.Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn: Thực hiện theo Điều 2 Quyết định số 293/QĐ-UB ngày 18/3/2003 của UBND tỉnh Hà Nam.
Điều 3. Chánh văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, Ban ATGT tỉnh và đồng chí có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM


- TT Tỉnh uỷ (để b/c);

- TT HĐND tỉnh (để b/c);

-Các đ/c: Chủ tịch, PCT UBND tỉnh;

- Uỷ ban ATGTQG (để b/c);CHỦ TỊCH

- Như điều 3;
- Lưu VT, GT;
-QD18

Đinh Văn Cương

Каталог: vbpq hanam.nsf
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam số: 1008/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq hanam.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà ham
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> QuyếT ĐỊnh ban hành thiết kế mẫu trụ sở Trung tâm y tế huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam

tải về 13.06 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương