Hochiminh city institute of applied science and technology foreign language department english Iitải về 0.84 Mb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu03.06.2018
Kích0.84 Mb.
#39377
  1   2

hochiminh city institute of applied science and technology

foreign language department
english Ii

FOUR CORNERS 2A HANDOUT

UNIT 4
COMPILED BY

Ngô Thị Bích Liên
UNIT 5

COMPILED BY


Nguyễn Thị Kim Anh
UNIT 6

COMPILED BY

Huyền Huyền Tôn Nữ Quỳnh Mai

Internal use only

AUGUST 2017

UNIT 4: LIFE AT HOME


 1. THERE’S A LOT OF LIGHT

 1. VOCABULARY: THINGS IN A HOME

Bathtub (n)  /ˈbɑːθtʌb/ bồn tắm

Coffee table (n ) /ˈkɔːfi teɪbl/ bàn cà phê ( bàn thấp kê ở phòng tiếp khách )


Refrigerator (n) /rɪˈfrɪdʒəreɪtər/ tủ lạnh

Sink (n) /sɪŋk/ : bồn rửa bát

Curtains (n) /ˈkɜːrtn/ màn cửa

Dresser (n) /ˈdresər/ tủ nhỏ có hộc

Closet (n) /ˈklɒzɪt/ tủ để đồ, phòng nhỏ để đồ

Bedroom (n) /ˈbedruːm/ phong ngủ

Bathroom (n) /ˈbɑːθruːm/ phòng tắm

Cupboard (n) /ˈkʌbəd/tủ chén

Stove (n) /stəʊv/ bếp lò

Kitchen (n) /ˈkɪtʃɪn/ nhà bếp

Dishwasher (n) /ˈdɪʃwɒʃə(r)/ máy rửa chén

Living room (n) /ˈlɪvɪŋ ruːm/ phòng khách

Sofa (n) /ˈsəʊfə/ ghế xô-pha

Shelves (n) /ʃelvz/ kệ, ngăn, giá (để đặt các thứ lên)

Armchair (n) /ˈɑːmtʃeə(r)/ ghế bành


 1. LANGUAGE IN CONTEXT : A NEW APARTMENT

Apartment (n) /əˈpɑːtmənt/ căn hộ

Space (n) /speɪs/ khoảng trống

Window (n) /ˈwɪndəʊ/ cửa sổ

Noise (n) /nɔɪz/ tiếng ồn


 1. GRAMMAR : HOW MANY/ MUCH; QUANTIFIERS BEFORE NOUNS

HOW MANY ?+ PLURAL COUNTABLE NOUNS

Ex: How many cousins do you have?

How many books did you buy?

HOW MUCH ? + UNCOUNTABLE NOUNS

Ex: How much time do you have?

How much money did you spend?

HOW MUCH ?+ singular/ plural countable nouns= I want to ask the PRICE of something.

Ex: How much is this book?

How much are these shoes?QUANTIFIERS BEFORE NOUNS

Ex: There are some /a lot of/ a few armchairs

 • Many /any + plural countable nouns in negative sentences.

Ex: There aren’t many/any beds

 • A lot of/ some/ a little + uncountable nouns in positive sentences

Ex: There’s a lot of/ some/ a little space

 • Much/ any + uncountable nouns in negative sentences

Ex: There isn’t much/any noise.

 1. SPEAKING MY HOME

Pair work:

A: Do you live in a house or an apartment?

B: I live in a house.

A: How many rooms are there?

B: There are five rooms.

A: Which is your favourite room in your home?

B: My favourite room is the living room.


B. CAN YOU TURN DOWN THE MUSIC?


 1. INTERACTIONS: REQUESTS

What + to be …… like? : ….như thế nào?

We use  What + to be … like?  to ask for a description of someone or something (e.g. their appearance, their character, their behaviour):

Ex1: A: What’s her new house like?

B: It’s a modern one, quite big, with a nice garden.

Ex2: A: What’s your new teacher like?

B: He’s nice. He’s very good-looking! But he’s quite strict.

Ex3: A: What are your neighbors like?

B: They are wonderful.

MAKING A REQUEST

You can make a request by using:

Can you ...?/ Could you ...?/ Will you ...?/ Would you…….?/ Would you mind ...?

Making Requests: • Can you show me your photo album, please?

 • Will you lend me your book, please?

 • Could you possibly show me the way to the post office, please?

 • Would you help me with this exercise, please?

 • Would you mind lending me your pen, please?

Responding to requests:

 • Sure here you are.

 • Okay.

 • No, I'm sorry I need it

 • I'm afraid I can't.

Things to remember about making a request:

1. "Would you mind..." is followed by a gerund ( verb+ ing )


Example:"Would you mind lending me your book? "

2. The response to the following request:

A: "Would you mind giving me your book? "is either


 • "No, I don't mind."(which is a positive response to the request. It means that I accept to lend you my book)

 • or "Yes." (which is a negative response to the request. It means that I don't want to lend you my book.)

 1. Could is more polite than can. 1. I ALWAYS HANG UP MY CLOTHES!

 1. Vocabulary:

Clean out : to remove unwanted things from (a room, closet, etc.) : dọn dẹp

Clean up : to remove dirt, etc. from somewhere: quét dọn

Drop off : to deliver something some place: lấy xuống

Hang up : hang from a hook , hanger : treo , mắc

Pick up : to take hold of somebody/something and lift them/it up : nhặt lên

Put away : to put something in the place where it is kept because you have finished using it : dọn cất


Take out : to remove, extract : vứt bỏ

Wipe off : To clean ( board, table ) : lau sạch 1. Grammar: Separable two-word phrasal verbs

Separable Phrasal Verbs In English

The object may come after the following phrasal verbs or it may separate the two parts

Ex: Could you hang up your clothes, please?

Could you hang your clothes up, please?

When the object of the following phrasal verbs is a pronoun, the two parts of the phrasal verb must be separated

Could you hang them up, please? 1. Speaking WHAT A CHORE!

How often : to ask questions about  frequencyHow often comes at the beginning of the clause:

Pair work: A: How often do you put away the dishes?

B: Sometimes

A: How often do you ………….. ?

B: Twice a week 1. WHAT A HOME!

1. VOCABULARY:

Classic (adj.)/ 'klæsik/ : kinh điển, cổ điển

Inspire (v) /in'spaiə/ : gây ra những ý nghĩ

Fireplace (n) lò sưởi

Twist (n) vòng xoắn

Turn (n) chỗ rẽ

Tourist attraction (n) địa diểm thu hút khách du lịch

A shoe mailbox (n) hòm thư hình chiếc giày

Upside-down (adj.) lộn ngược

Ceiling (n) trần nhà


2. WRITING AND SPEAKING

Imagine your dream home. Answer the questions • Where do you park your car at your house?

 • Do you have a mini swimming pool in your home?

a basket ball court

a ping pong table

 • What is in your bedroom?

Write description of your dream home.

Example:


‘I live in a house in the centre of the town. It is very big and beautiful. It has eight rooms; two bathrooms, three bedrooms, a dining room, a living room and a small kitchen. There is also a garden with a swimming pool. I usually swim there in the summer. In the dining room there is a large table for the five of us. In the living room there are two sofas and a television. At nights my father and I watch TV together. We both like football and quiz shows. I really like my house because it’s cozy and clean.’

UNIT 5: HEALTH

Warm up:

jog (v) /dʒɑːɡ/ : chạy bộ

ride a bicycle : đạp xe

eat (v) : ăn

salad (n) /ˈsæləd/ : rau trộn

pizza (n) /ˈpiːtsə/

walk (v) / wɒːk/ : đi bộ

get angry /ˈæŋɡri/  : nổi giận

drink (v) /drɪŋk/  : uống

coffee (n) / ˈkɑːfi/ :cà phêsoda (n) /ˈsəʊdə/


 1. Breathe deeply

Place (v) /pleɪs/ : đặt, để

Stretch (v) /stretʃ/ : giang ra, căng ra, giãn ra

Hold (v) /həʊld/ : cầm, nắm, giữ

Over (adv) /ˈəʊvə/ : qua, sang, trên, hơn

Lower (v)  /ˈləʊə/ : hạ xuống, thả xuốngImperative sentence

Câu mệnh lệnh (Imperative sentence) là câu dung từ để ra lệnh, sai khiến hoặc đề nghị. Có 2 loại câu mệnh lệnh: câu mệnh lệnh khẳng định và câu mệnh lệnh phủ định


Câu mệnh lệnh khẳng định

Câu mệnh lệnh phủ định

Cách dùng

Dùng để ra lênh, sai khiến hoặc đề nghị ai làm điều gì. Nó đuocẹ bắt đầu bằng một động từ nguyên mẫu không “to”

Dùng để ra lênh, yêu cầu hoặc đề nghị ai đừng là được thành lập bang “Do not (don’t) + động từ nguyên mẫu không “to”

Dạng

Verb + Object

Verb + prepositionDon’t + verb + object

Ví dụ

Close the door!

Get out of here!Don't pick flowers

Don't beat your friendsAdverb of manner

B. I’M NOT FEELING WELL.


backache (n) /ˈbækeɪk/ : đau lưng

Cold (n) / koʊld/  : cảm lạnh

Cough (n) /  kɒːf/  : ho

Earache (n) /ˈɪəreɪk / : đau tai

fever (n) /ˈfiːvər/ : sốt

flu (n) /fluː/ : cảm cúm

headache (n) /ˈhedeɪk/ : đau đầu

sore throat (n) / sɔːr θroʊt/ : đau họng

stomachache (n) /ˈstʌmək-eɪk/  : đau dạ dày

toothache (n)  /ˈtuːθ-eɪk/ : đau răng

take it easy : nghỉ ngơi, thư giãn 1. tải về 0.84 Mb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương