ÑiŠu TrÀn Công B¢ng vŠ Giáo Døc ñ¥c BiŒt Bäo VŒ Thû Tøctải về 27.09 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu27.07.2016
Kích27.09 Kb.
#7503


ñiŠu TrÀn Công B¢ng vŠ Giáo Døc ñ¥c BiŒt

Bäo VŒ Thû Tøc

QuyŠn vŠ ñiŠu TrÀn Công B¢ng gÒm có nhÜ sau:
1. QuyŠn Çòi hÕi có m¶t bu°i h¶i thäo hòa giäi vào bÃt cÙ th©i Çi‹m nào cûa ti‰n trình ÇiŠu trÀn. Ti‰n trình hòa giäi không th‹ ÇÜ®c sº døng Ç‹ tØ chÓi ho¥c trì hoãn quyŠn cûa cha/mË hay ngÜ©i giám h¶ xin ÇiŠu trÀn công b¢ng, ho¥c tØ chÓi m†i quyŠn khác dành cho các bên. LuÆt sÜ và ngÜ©i biŒn h¶ ÇÜ®c phép tham gia trong các bu°i h¶i thäo hòa giäi ÇÜ®c d¿ trù sau khi nåp ÇÖn xin ÇiŠu trÀn công b¢ng. (20 U.S.C. § 1415(e) (1); 34 C.F.R. § 300.506; B¶ LuÆt Giáo Døc § 56501, ti‹u Çoån (b)(2).)
2. Cha/mË có quyŠn xem xét tÃt cä h†c bå cûa trÈ, và nhÆn bän sao hÒ sÖ trong vòng næm ngày sau khi có yêu cÀu b¢ng miŒng hay b¢ng væn thÜ cûa cha/mË. CÖ quan giáo døc công lÆp1 có th‹ tính tiŠn không quá hÖn phí t°n thÆt s¿ vŠ sao bän hÒ sÖ, nhÜng n‰u cha/mË thÆt s¿ không Çû khä næng tài chánh Ç‹ hành xº quyŠn này thì cha/mË có quyŠn ÇÜ®c nhÆn bän sao miÍn phí. (20 U.S.C. § 1415(b)(1); 34 C.F.R. § 300.501(a)(1)(i); B¶ LuÆt Giáo Døc § 56501, ti‹u Çoån (b)(3).)
3. QuyŠn cûa cha mË cho trÈ h†c sinh ÇÓi tÜ®ng cûa cu¶c ÇiŠu trÀn ti‹u bang có m¥t tåi bu°i ÇiŠu trÀn. (34 C.F.R. § 300.509(c)(1)(i); B¶ LuÆt Giáo Døc § 56501, ti‹u Çoån (c)(1).)
4. QuyŠn cûa cha mË xin bu°i ÇiŠu trÀn ti‹u bang ÇÜ®c mª công khai cho dân chúng. (34 C.F.R. § 300.509(c)(1)(ii); B¶ LuÆt Giáo Døc § 56501, ti‹u Çoån (c)(2).)

5. QuyŠn cûa cha mË có m¶t ngÜ©i thông dÎch miÍn phí n‰u ti‰ng nói ÇÀu lòng ho¥c cách truyŠn Çåt cûa h† khác hÖn Anh ng». (20 U.S.C. § 1415 (b)(4); 34 C.F.R. § 300.501(c)(5).)Gi» Låi ViŒc S¡p X‰p Giáo Døc HiŒn Tåi (Gi» Nguyên)
Công viŒc s¡p x‰p giáo døc hiŒn tåi cho trÈ ÇÜ®c gi» låi trong khi thû tøc ÇiŠu trÀn công b¢ng Çang ch© giäi quy‰t, trØ khi cha mË và Ti‹u Bang ho¥c cÖ quan giáo døc ÇÎa phÜÖng ÇÒng š cách s¡p x‰p khác hÖn. ñiŠu khoän này phäi theo vài ngoåi lŒ trong vÃn ÇŠ kÏ luÆt liên quan ljn trÈ. (20 U.S.C. § 1415(j); 34 C.F.R. § 300.514; B¶ LuÆt Giáo Døc § 56505 ti‹u Çoån (d).)


Bu°i H†p Giäi Quy‰t

Trܧc khi s¡p Ç¥t ho¥c ti‰n hành m†i cu¶c ÇiŠu trÀn công b¢ng, và trong vòng 15 ngày sau khi nhÆn thông báo vŠ viŒc khi‰u nåi, cÖ quan giáo døc công lÆp së triŒu tÆp m¶t bu°i h¶i giäi quy‰t. Bu°i h†p së gÒm có cha/mË, m¶t Çåi diŒn cûa cÖ quan giáo døc công lÆp, và các thành viên liên hŒ cûa toán thu¶c ChÜÖng Trình Giáo Døc Cá Nhân (Individualized Education Program [IEP]) hi‹u bi‰t Ç¥c biŒt vŠ s¿ kiŒn khi‰u nåi. Møc Çích cûa cu¶c h†p này là dành cÖ h¶i cho cha/mË thäo luÆn viŒc khi‰u nåi cûa h† và cæn bän thÆt s¿ cûa viŒc khi‰u nåi, và cho cÖ quan giáo døc công lÆp cÖ h¶i giäi quy‰t s¿ khi‰u nåi. N‰u viŒc khi‰u nåi không ÇÜ®c giäi quy‰t trong 30 ngày sau khi cÖ quan giáo døc công lÆp nhÆn ÇÜ®c khi‰u nåi, thì m¶t bu°i ÇiŠu trÀn công b¢ng phäi ÇÜ®c triŒu tÆp và th©i bi‹u hiŒn hành së b¡t ÇÀu. (20 U.S.C. § 1415(f)(1)(B)(i-iv).)


Bu°i h¶i giäi quy‰t chÌ có th‹ bÎ bãi miÍn trong hai trÜ©ng h®p; (1) có m¶t væn bän bãi miÍn do cha/mË và Çåi diŒn cÖ quan giáo døc công lÆp kš tên, ho¥c (2) có s¿ ÇÒng š cûa các bên Ç‹ tham gia vào ti‰n trình hòa giäi. (20 U.S.C. § 1415(f)(1)(B)(i)(IV).)

DiÍn Ti‰n cûa Cu¶c ñiŠu TrÀn và QuyŠn cûa các Bên tåi Bu°i ñiŠu TrÀn:


 1. Cu¶c ÇiŠu trÀn së ÇÜ®c triŒu tÆp vào th©i gi© và tåi ÇÎa Çi‹m thuÆn l®i h®p lš cho cha/mË hay ngÜ©i giám h¶ và trÈ h†c sinh. (B¶ LuÆt Giáo Døc § 56505, ti‹u Çoån (b).)
 1. TÃt cä các bên tåi bu°i ÇiŠu trÀn có nh»ng quyŠn sau Çây h®p v§i th‹ ch‰ và quy luÆt ti‹u bang và liên bang:
  1. QuyŠn Çem theo và ÇÜ®c cÓ vÃn bªi m¶t tham vÃn và các cá nhân hi‹u bi‰t ho¥c ÇÜ®c huÃn luyŒn Ç¥c biŒt vŠ vÃn ÇŠ cûa trÈ bÎ khuy‰t tÆt. (20 U.S.C. § 1415( h)(1); 34 C.F.R. § 300.509(a)(1); B¶ LuÆt Giáo Døc § 56505, ti‹u Çoån (e)(1).)
  1. QuyŠn trÜng ra b¢ng chÙng, cÛng nhÜ tranh cãi b¢ng væn bän hay b¢ng l©i nói. (20 U.S.C. § 1415(h)(2); 34 C.F.R. § 300.509(a)(3).)
  1. QuyŠn ÇÓi chÃt, xét låi, và yêu cÀu nhân chÙng tham d¿. (20 U.S.C. § 1415(h)(2); 34 C.F.R. § 300.509(a)(2); B¶ LuÆt Giáo Døc § 56505, ti‹u Çoån (e)(3).)
  1. Theo š ki‰n h†, cha/mË hay ngÜ©i giám h¶ có quyŠn nhÆn miÍn phí m¶t hÒ sÖ b¢ng væn bän ho¥c trên máy ÇiŒn toán Çúng tØng ch» cûa thû tøc. (20 U.S.C. § 1415(h)(3); 34 C.F.R. § 300.509(a)(4); B¶ LuÆt Giáo Døc § 56505, ti‹u Çoån (e)(4).)
  1. Theo š ki‰n h†, cha/mË hay ngÜ©i giám h¶ có quyŠn nhÆn miÍn phí k‰t quä sÜu tÀm vŠ s¿ viŒc và quy‰t ÇÎnh b¢ng væn bän ho¥c trên máy ÇiŒn toán. ñiŠu sÜu tÀm và quy‰t ÇÎnh së ÇÜ®c ÇÜa ra công khai sau khi xóa bÕ m†i thông tin nhÆn diŒn cá nhân Çúng theo Çòi hÕi vŠtánh chÃt kín Çáo. (20 U.S.C. § 1415(h)(4)(A); B¶ LuÆt Giáo Døc § 56505, ti‹u Çoån (e)(5); 34 C.F.R. § 300.509(a)(5).)
  1. QuyŠn nhÆn tØ các bên khác, ít nhÃt næm (5) ngày làm viŒc trܧc khi ÇiŠu trÀn, m¶t bän sao cûa tÃt cä tài liŒu và m¶t danh sách cûa tÃt cä nhân chÙng cùng lãnh v¿c khai t°ng quát cûa h† mà các bên có š trình bày tåi cu¶c ÇiŠu trÀn. ViŒc này gÒm có tÃt cä ÇiŠu dàn x‰p hoàn tÃt ljn ngày Çó và m†i khuy‰n cáo d¿a vào các dàn x‰p Çó mà các bên có š trình bày tåi cu¶c ÇiŠu trÀn. (20 U.S.C. § 1415(f)(2)(A); 34 C.F.R. § 300.509(b)(1); B¶ LuÆt Giáo Døc § 56505, ti‹u Çoån (e)(7).)
  1. QuyŠn cÃm ÇÜa ra tåi bu°i ÇiŠu trÀn m†i b¢ng chÙng chÜa ti‰t l¶, ít nhÃt næm (5) ngày làm viŒc trܧc khi ÇiŠu trÀn. (20 U.S.C. § 1415(f)(2)(B); 34 C.F.R. § 300.509(a)(3); B¶ LuÆt Giáo Døc § 56501, ti‹u Çoån (f).)ñåi DiŒn tåi Bu°i ñiŠu TrÀn Công B¢ng
N‰u bÃt cÙ bên nào trong cu¶c ÇiŠu trÀn công b¢ng có š nh© m¶t luÆt sÜ Çåi diŒn tåi bu°i ÇiŠu trÀn ti‹u bang thì phäi có thông báo vŠ š muÓn này cho bên kia, ít nhÃt mÜ©i (10) ngày làm viŒc trܧc khi ÇiŠu trÀn. Kém khuy‰t cung cÃp thông báo Çòi hÕi này së là lš do chánh Çáng Ç‹ cho hoãn låi. (B¶ LuÆt Giáo Døc § 56507, ti‹u Çoån (a).)

Quy‰t ñÎnh b¢ng Væn Bän sau khi chÃm dÙt ñiŠu TrÀn
Sau khi hoàn tÃt thû tøc ÇiŠu trÀn công b¢ng, ThÄm Phán LuÆt Hành Chánh së soån thäo m¶t væn bän quy‰t ÇÎnh nêu lš do. Quy‰t ÇÎnh së gÒm có lš do cho viŒc s¡p x‰p trÈ vào m¶t trÜ©ng không công lÆp ho¥c dÎch vø cÖ quan hay hoàn trä tiŠn cho m†i viŒc s¡p x‰p trÈ vào trÜ©ng không công lÆp ho¥c dÎch vø cÖ quan. Quy‰t ÇÎnh së gªi Çi b¢ng bÜu tín cho tÃt cä các bên cûa cu¶c ÇiŠu trÀn trong vòng 45 ngày k‹ tØ ngày nhÆn ÇÜ®c yêu cÀu xin ÇiŠu trÀn. (20 U.S.C. § 1415(g)(2); 34 C.F.R. § 300.511(a).)
BÃt cÙ bên nào tham d¿ ÇiŠu trÀn ÇŠu có th‹ xin tri‹n hån v§i ThÄm Phán LuÆt Hành Chánh, yêu cÀu này së ÇÜ®c chÃp thuÆn sau khi cho bi‰t lš do chánh Çáng. M†i tri‹n hån së trì hoãn th©i gian ra quy‰t ÇÎnh hành chánh cuÓi cùng trong m¶t th©i hån chÌ b¢ng th©i gian tri‹n hån. (34 C.F.R. § 300.511(c).)1 CÖ quan giáo døc công lÆp gÒm có, nhÜng không gi§i hån vào m¶t khu h†c chính, Khu V¿c ChÜÖng Trình ñÎa PhÜÖng vŠ Giáo Døc ñ¥c BiŒt (Special Education Local Plan Area [SELPA]) ho¥c CÖ quan giáo døc ÇÎa phÜÖng (Local Education Agency [LEA]).

OAH Form 65D; Rev. 6/05

tải về 27.09 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương