KẾ hoạch triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017tải về 19.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu06.08.2016
Kích19.91 Kb.
#14283
ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐH QUẢNG BÌNH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ PHÒNG TC-HC-TH

*

Số: -KH/CB Đồng Hới, ngày 25 tháng 3 năm 2015KẾ HOẠCH

Triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2015-2017

Thực hiện Nghị quyết Đại hội chi bộ phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp nhiệm kỳ 2015-2017. Chi ủy Phòng TC-HC-TH xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội như sau:I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Xác định nội dung cụ thể, triển khai quán triệt, học tập, tuyên truyền, tổ chức thực hiện, công tác kiểm tra, đôn đốc, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội trong Chi bộ.

- Triển khai Nghị quyết Đại hội phải nghiêm túc, đồng bộ, kiên quyết, kiên trì, không nóng vội, tạo hiệu quả thiết thực; đồng thời gắn với việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

- Quán triệt sâu sắc quan điểm tự phê bình và phê bình là nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng, đồng thời là yêu cầu cấp bách của công tác xây dựng Đảng hiện nay.II- CÁC NỘI DUNG THỰC HIỆN

1. Công tác xây dựng Đảng

1.1. Xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh

Thông qua các buổi sinh hoạt Chi bộ định kỳ, họp giao ban trong đơn vị vào tuần thứ nhất của tháng, Chi ủy trực tiếp tuyên truyền, chỉ đạo, triển khai việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đến từng đảng viên và người lao động. Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Chi bộ, giữ vững khối đoàn kết thống nhất, phát huy sức mạnh tập thể và khả năng lao động tự giác, sáng tạo, hiệu quả của mỗi đảng viên, viên chức xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu. Kiên quyết đấu tranh chống lại những biểu hiện tiêu cực, những hành vi sai trái trong công tác xây dựng Đảng. Phấn đấu đạt Chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu.1.2. Phấn đấu 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên trong Ban Chấp hành, các thành viển trong chi bộ. Thông qua các buổi sinh hoạt định kỳ, phổ biến Nghị quyết của Đảng ủy, của Chi bộ. Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nghị quyết. Đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết, những việc đã làm và chưa làm được. Mỗi một đảng viên phải thể hiện được vai trò nòng cốt trong hoạt động chuyên môn, hoạt động đoàn thể, gương mẫu về đạo đức lối sống, tinh thần trách nhiệm, có ý thức phấn đấu vươn lên, là tấm gương sáng cho quần chúng học tập, noi theo; nêu cao ý thức tự giác, tính cộng đồng trách nhiệm của mỗi đảng viên trong xây dựng và bảo vệ Đảng. Phấn đấu 100% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 15% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.1.3. Hồ sơ Chi bộ

Phân công cho đảng viên trong Chi bộ lưu giữ hồ sơ Chi bộ. Các văn bản hướng dẫn, chỉ đạo của Đảng cấp trên, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ, Nghị quyết của Chi bộ, Kế hoạch hoạt động, biên bản sinh hoạt Chi bộ định kỳ, đột xuất, theo dõi thu nộp Đảng phí phải được lưu giữ đầy đủ, đúng quy định.1.4. Công tác phát triển đảng viên mới

Chi bộ phân công cụ thể cho các đảng viên theo dõi, giúp đỡ quần chúng, phát hiện nhân tố tích cực để tạo nguồn và phát triển đảng viên. Việc phát triển đảng viên mới phải đảm bảo về tiêu chuẩn và quy trình. Trong nhiệm kỳ 2015- 2017 kết nạp ít nhất 02 đảng viên mới;2. Lãnh đạo xây dựng đơn vị và tổ chức đoàn thể:

2.1. Đơn vị đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

Giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm được lãnh đạo đơn vị quan tâm thường xuyên. Trong năm học, đơn vị tập trung thực hiện nghiêm túc các nội dung công tác sau:

- Thực hiện nghiêm túc cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đảng các cấp.

- Triển khai tích cực các phong trào thi đua trong cán bộ, viên chức các đợt thi đua lập thành tích chào mừng các sự kiện trọng đại của địa phương, đất nước.

- Tiếp tục xây dựng khối đoàn kết, duy trì sự ổn định chính trị nội bộ. CB, NV không ngừng trau dồi phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần phục vụ, tinh thần tương trợ, giúp đỡ nhau hoàn thành nhiệm vụ; có thái độ cương quyết đấu tranh với các biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và thiếu trách nhiệm đối với sự ổn định và phát triển Nhà trường; nâng cao ý thức trách nhiệm đối với công việc và ý thức chấp hành pháp luật. Phấn đấu đơn vị đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc.

- Thông qua Hội nghị viên chức đầu năm học, tổ chức cho giảng viên và nhân viên đăng ký danh hiệu thi đua. Chi bộ thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, nghiên cứu khoa học của các thành viên. Phấn đấu 100% cá nhân đạt danh hiệu LĐTT, trong đó đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua các cấp và danh hiệu cao 1 - 2 đồng chí/năm2.2. Hoạt động Công đoàn

Chi bộ kiểm tra, theo dõi, động viên các thành viên đã cố gắng khắc phục khó khăn hoàn thành khối lượng công việc theo kế hoạch và đột xuất của Nhà trường, khiêm tốn học hỏi, thể hiện ý thức phấn đấu vươn lên, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhau trong công việc; luôn có ý thức sẵn sàng nhận nhiệm vụ, tận tình và có trách nhiệm cao với công việc được giao, đáp ứng kịp thời mọi yêu cầu hoạt động của Nhà trường. Phấn đấu: Tổ công đoàn đạt danh hiệu Vững mạnh xuất sắc; Đoàn viên lao động: 70% xuất sắc; 30% loại tốt; 100% nữ viên chức đạt danh hiệu “ Giỏi việc trường, đảm việc nhà”.

Căn cứ Kế hoạch này của Chi bộ Phòng Tổ chức- Hành chính – Tổng hợp, các đảng viên trong chi bộ xây dựng kế hoạch cụ thể thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội chi bộ Phòng TC-HC-TH nhiệm kỳ 2015-2017.


Nơi nhận:

- Ban TVĐU trường (để B/c);

- Các đ/c đảng viên Chi bộ;

- Lưu hồ sơ Chi bộTM. BCH Chi bộ

Bí thư

Lê Khắc Diễn

Каталог: Tailieudinhkem -> Phongban -> 3 2015
Phongban -> Nghị quyết hội nghị công chức, viên chức và lao động
Tailieudinhkem -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam trung tâm học liệU Độc lập Tự do Hạnh phhúc
3 2015 -> Nghị quyết phiên họp Chi bộ tháng 02/2015 Quán triệt các văn bản của Đảng cấp trên
3 2015 -> Nghị quyết phiên họp Chi bộ tháng 3/2015 Quán triệt các văn bản của Đảng cấp trên
Phongban -> BÁo cáo kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể chi bộ
Phongban -> ĐẢng cộng sản việt nam chi bộ phòng tc-hc-th số: 03-nq/cb đồng Hới, ngày 08 tháng 7 năm 2012 nghị quyếT của Chi bộ tháng 8/2012
Phongban -> Nghị quyết phiên họp Chi bộ tháng 9/2014 Quán triệt các văn bản của Đảng cấp trên

tải về 19.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương