Khoa cơ ĐIỆN ĐIỆn tử CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt namtải về 65.12 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu15.08.2016
Kích65.12 Kb.
#20200

TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCMKHOA CƠ - ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

(Mẫu chương trình đào tạo tín chỉ) 1. Thông tin chung về môn học

 • Tên môn học: THÔNG TIN DI ĐỘNG

 • Mã môn học: 401041

 • Số tín chỉ: 3

 • Loại môn học:

 • Bắt buộc:

 • Lựa chọn: X

 • Các môn học tiên quyết (những môn phải học trước môn này):

 • Các môn học kế tiếp (những môn học ngay sau môn này):

 • Giờ tín chỉ đối với các hoạt động:

  • Nghe giảng lý thuyết : 30 tiết

  • Làm bài tập trên lớp : 15 tiết

  • Thảo luận : 30 tiết

  • Thực hành, thực tập (ở PTN, nhà máy, studio, điền dã, thực tập...): …. tiết

  • Hoạt động theo nhóm : … tiết

  • Tự học : 60 giờ

 • Khoa/ Bộ môn phụ trách môn học:

 1. Mục tiêu của môn học

 • Kiến thức: Cung cấp cho SV những kiến thức cơ bản của hệ thống thông tin di động thê hệ 3 và sau đó

 • Kỹ năng: Rèn luyện kỹ năng tự học, tự nghiên cứu lý thuyết, đo kiểm các linh kiện, hệ thống di động và quang

 • Thái độ, chuyên cần:

 1. Tóm tắt nội dung môn học

Thông tin di động thế hệ 3 được phát triển trên cơ sở các mạng di động trước đây tuy nhiên bổ sung một số kỹ thuật nhằm nâng cao tốc độ truyền dẫn vô tuyến như kỹ thuật OFDM, MIMO hay mã hóa không gian thời gian. Môn học gồm có các chương như sau:

 • Chương 1: Nêu khái quát chung về sự phát triển của các hệ thống thông tin di động, cấu trúc chung cũng như tổ chức phân lớp của hệ thống thông tin di động

 • Chương 2: Trình bày các phương pháp đa truy nhập vô tuyến trong thông tin di động đặc biệt là phương pháp OFDMA

 • Chương 3 và 4 trình bày hai hệ thống di động 3G đang được sử dụng phổ biến dựa trên nền tảng GSM và IS95 là WCDMA UMTS và CDMA2000

 • Chương 5: Lộ trình phát triển lên 4G và công nghệ được đề xuất hiện nay là LTE

 1. Tài liệu học tập

 • Tài liệu liệu bắt buộc, tham khảo bằng tiếng Việt, tiếng Anh (hoặc ngoại ngữ khác) ghi theo thứ tự ưu tiên (tên sách, tên tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, nơi có tài liệu này, website, băng hình, ...).

 1. Bài giảng: Thông tin di động thế hệ 3 (Đang biên soạn)

 2. Professor Theodore (Ted) S. Rappaport , Wireless Communication Principle and practice, , Prentics Hall,

 3. Dr. Ramjee Prasad, Third Generation Mobile Communication Systems, , Artech House,2000

 4. Hari Holma and Anti Toskala, WCDMA for UMTS , John Wiley and Sons,2000

 • Những bài đọc chính: Bài giảng Thông Tin Di Động thế hệ 3, Hệ thống thông tin di động 3G CDMA2000

 • Những bài đọc thêm: Kỹ thuật trải phổ và đa truy nhập, HSDPA và LTE.

 • Tài liệu trực tuyến (khuyến khích sinh viên vào các website để tìm tư liệu liên quan đến môn học):

 1. Các phương pháp giảng dạy và học tập của môn học

Thuyết trình kết hợp thảo luận theo nhóm

 1. Chính sách đối với môn học và các yêu cầu khác của giảng viên

Các yêu cầu và kỳ vọng đối với môn học: Yêu cầu và cách thức đánh giá, sự hiện diện trên lớp, mức độ tích cực tham gia các hoạt động trên lớp; chuẩn bị bài trước khi lên lớp, kiểm tra đột xuất các bài đọc bắt buộc, trao dồi kỹ năng học nhóm, làm tiểu luận, đồ án môn học; các qui định về thời hạn, chất lượng các bài tập, bài kiểm tra, kỹ thuật tìm kiếm thông tin (thư viện và trên internet)…

 1. Thang điểm đánh giá

Giảng viên đánh giá theo thang điểm 10, Phòng Đào tạo sẽ quy đổi sang thang điểm chữ và thang điểm 4 để phục vụ cho việc xếp loại trung bình học kỳ, trung bình tích lũy và xét học vụ.

 1. Phương pháp, hình thức kiểm tra - đánh giá kết quả học tập môn học

8.1. Đối với môn học lý thuyết hoặc vừa lý thuyết vừa thực hành

8.1.1. Kiểm tra – đánh giá quá trình: Có trọng số chung là 30%, bao gồm các điểm đánh giá bộ phận như sau (việc lựa chọn các hình thức đánh giá bộ phận, trọng số của từng phần do giảng viên đề xuất, Tổ trưởng bộ môn thông qua):

 • Điểm đánh giá nhận thức và thái độ tham gia thảo luận: 10%

 • Điểm thi giữa kỳ: 20%

8.1.2. Kiểm tra - đánh giá cuối kỳ: Điểm thi kết thúc học phần có trọng số 70%

 • Hình thức thi: tự luận

 • Thời lượng thi: 90 phút

 • Sinh viên không được tham khảo tài liệu khi thi:

8.2. Đối với môn học thực hành:

 • Tiêu chí đánh giá các bài thực hành:

 • Số lượng và trọng số của từng bài thực hành:

8.3. Đối với môn học đồ án hoặc bài tập lớn:

 • Tiêu chí đánh giá, cách tính điểm cụ thể:

9. Nội dung chi tiết môn học (ghi tên các phần, chương, mục, tiểu mục…vào cột (1)) và phân bổ thời gian (ghi số tiết hoặc giờ trong các cột (2), (3, (4), (5), (6) và (7))


Nội dung

Hình thức tổ chức dạy học môn học

Tổng

Lên lớp

Thực hành, thí nghiệm, thực tập, rèn nghề,...

Tự học, tự nghiên cứu

Lý thuyết

Bài tập

Thảo luận

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Chương 1: Tổng quan về thông tin di động

  1. Tổng quan về hệ thống di động

  2. Cấu trúc chung của một hệ thống thông tin di động

3


5

8

Chương 2: Các phương pháp đa truy nhập vô tuyến và kỹ thuật trải phổ

  1. Đa truy nhập phân chia tần số và thời gian (FDMA và TDMA)

  2. Đa truy nhập phân chia mã

  3. Đa truy nhập phân chia theo tần số trực giao OFDMA

  4. Phân tích ưu điểm của các phương pháp đa truy nhập

6

3

6
10

25

Chương 3: Hệ thống thông tin di động thế hệ 3 W-CDMA UMTS

  1. Giới thiệu về quá trình phát triển từ 2G lên 3G và 3GPP

  2. Cấu trúc mạng W-CDMA UMTS

  3. Giao tiếp vô tuyến của W-CDMA UMTS

  4. Các giao thức trong W-CDMA UMTS

  5. Xử lý cuộc gọi trong W-CDMA

9

6

6
10

31

Chương 4: Hệ thống thông tin di động thế hệ 3 CDMA2000

 1. Giới thiệu về IS-95 CDMA và quá trình phát triển lên CDMA2000 và 3GPP2

 2. Cấu trúc mạng CDMA 2000

 3. Giao tiếp vô tuyến của CDMA2000

 4. Các giao thức trong CDMA 2000

 5. Xử lý cuộc gọi trong CDMA2000

9

6

12
10

47

Chương 5: Lộ trình phát triển lên 4G

  1. Tổng quan về HSPA và W-CDMA/HSPA trong 3GPP

  2. Tổng quan về LTE

  3. IMT2000, IMT-Advanced và lộ trình phát triển lên 4G

3
3
5

11

10. Ngày phê duyệt 28/07/2012

Người viết

(Ký và ghi rõ họ tên)

Tổ trưởng Bộ môn

(Ký và ghi rõ họ tên)

Trưởng khoa

(Ký và ghi rõ họ tên)
TRƯỜNG ĐẠI HỌC

KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCMKHOA ……..
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHIẾU ĐÁNH GIÁ ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

Tên môn học: THÔNG TIN DI ĐỘNG Mã môn học: Số tín chỉ: 2
Tiêu chuẩn con

Tiêu chí đánh giá
Điểm2

1

0

1. Mục tiêu học phần

i) Thể hiện được đặc điểm và yêu cầu riêng của môn học, cụ thể hóa được một số yêu cầu trong mục tiêu chương trình, phù hợp và nhất quán với mục tiêu chương trình

X


ii) Đúng mức và khả thi, phù hợp với yêu cầu trình độ sinh viên theo thiết kế cấu trúc chương trình

X


iii) Rõ ràng, cụ thể và chính xác, nhìn từ phía người học, có khả năng đo lường được, chứng minh được và đánh giá được mức độ đáp ứng

X2. Nội dung học phần

i) Phù hợp với mục tiêu học phần, khối lượng học phần và trình độ đối tượng sinh viên

X


ii) Thể hiện tính kế thừa, phát triển trên cơ sở những kiến thức sinh viên đã được trang bị

X


iii) Thể hiện một phạm vi kiến thức tương đối trọng vẹn để có thể dễ dàng tổ chức giảng dạy và để sinh viên dễ dàng tích lũy trong một học kỳ

X


iv) Thể hiện tính cơ bản, hiện đại, theo kịp trình độ khoa học-kỹ thuật thế giới
Xv) Thể hiện quan điểm chú trọng vào khái niệm (concept), nguyên lý và ứng dụng, không chú trọng tới kiến thức ghi nhớ thuần túy hoặc kỹ năng sinh viên có thể tự học
Xvi) Đủ mức độ chi tiết cần thiết để đảm bảo phạm vi và mức độ yêu cầu kiến thức của học phần, đồng thời đủ mức độ khái quất cần thiết để người dạy linh hoạt trong việc lựa chọn phương pháp giảng dạy và tiếp cận phù hợp

X3. Những yêu cầu khác

i) Quy định về học phần điều kiện rõ ràng nhất quán, số học phần điều kiện không quá nhiều

X

ii) Mô tả vắn tắt nội dụng học phần ngắn gọn, rõ ràng, nhất quán với mô tả trong phần khung chương trình và bao quát được những nội dung chính của học phần

X


iii) Mô tả các nhiệm vụ của sinh viên phải đầy đủ và thể hiện được vai trò hướng dẫn cho sinh viên trong quá trình theo học

X


iv) Tiêu chuẩn đánh giá sinh viên và thang điểm đánh giá đưa ra rõ ràng và hợp lý, phù hợp với mục tiêu học phần
Xv) Có đầy đủ thông tin về giáo trình (tài liệu tham khảo chính) mà sinh viên có thể tiếp cận
Xvi) Trình bày theo mẫu quy định thống nhất

X


Điểm TB =

8,67

/3,0
Trưởng khoa Người đánh giá

(hoặc Chủ tịch HĐKH khoa)

Xếp loại đánh giá:

- Xuất sắc: 9 đến 10

- Tốt: 8 đến cận 9

- Khá: 7 đến cận 8

- Trung bình: 6 đến cận 7

- Không đạt: dưới 6.
Каталог: dinhkem -> khoacodientu -> attachments -> article
dinhkem -> Suy tim năM 2014: TÓm tắt các nc quan trọNG
dinhkem -> Căn cứ Luật Tổ chức HĐnd và ubnd ngày 26 tháng 11 năm 2003
dinhkem -> Hướng dẫn số 07-hd/btctw ngày 11/10/2011 của Ban Tổ chức Trung ương về đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
dinhkem -> Danh mụC ĐẦu tư xdcb năM 2006 Nguồn vốn ngân sách huyện
article -> Qui đỊnh về ĐẠO ĐỨc nhà giáo quyếT ĐỊnh của bộ giáo dục và ĐÀo tạo số 16/2008/QĐ-bgdđt ngàY 16 tháng 4 NĂM 2008 ban hành quy đỊnh về ĐẠO ĐỨc nhà giáO
article -> Khoa cơ-ĐIỆN-ĐIỆn tử CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
article -> Khoa cơ- ĐIỆN-ĐIỆn tử CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
article -> Khoa cơ-ĐIỆN-ĐIỆn tử CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam

tải về 65.12 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương