Khoa công nghệ ĐIỆn tử VÀ truyền thông bộ MÔn công nghệ truyền thông thS. ĐOÀn thị thanh thảo tổ chức mạng viễn thôNGtải về 1.25 Mb.
trang1/12
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích1.25 Mb.
#27477
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
KHOA CÔNG NGHỆ ĐIỆN TỬ VÀ TRUYỀN THÔNG

BỘ MÔN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG

ThS. ĐOÀN THỊ THANH THẢO

TỔ CHỨC MẠNG VIỄN THÔNG

Lưu hành nội bộ

THÁI NGUYÊN 2008

MỤC LỤC

Lời nói đầu…………………………………………………………………………12

Phần I: Tổ chức mạng viễn thông………………………………………………...18

Chương I: Tổng quan về mạng viễn thông………………………………………19

I. Các khái niệm cơ bản trong lĩnh vực viễn thông…………………………………19

II. Các thành phần cơ bản của mạng viễn thông…………………………………….22

1. Giới thiệu chung về mạng viễn thông .………………………………….……22

2. Thiết bị đầu cuối …………………………………………………………….22

3. Thiết bị chuyển mạch …………………………………………………...……22

4. Thiết bị truyền dẫn………………………………………………...…………23

III. Mạng truy nhập …………………………………………………………...……23

1. Mạng truy nhập là gì ? ……………………………………………………….23

2. Mạng truy nhập cáp đồng:……………………………………………………24

3. Mạng truy nhập quang :………………………………………………………26

4. Mạng truy nhập vô tuyến ……………………………………………………27

IV. Chuẩn hoá trong viễn thông ……………………………………………………29

1.Vấn đề chuẩn hoá trên mạng viễn thông………………………………………29

2. Các tiêu chuẩn trong viễn thông…………………………………………...…29

2.1. Các tiêu chuẩn cho phép việc cạnh tranh……………….………………29

2.2. Các tiêu chuẩn dẫn tới sự cân bằng về kinh tế giữa yếu tố kỹ thuật và sản xuất……………………………………………………………………..29

2.3. Các quyền lợi về chính trị hình thành nhiều tiêu chuẩn khác nhau như Châu Âu, Nhật bản và Mỹ. ………………………………………….…30

2.4. Các tiêu chuẩn quốc tế đe doạ các ngành công nghiệp của các nước lớn nhưng là cơ hội tốt cho nghành công nghiệp các nước nhỏ………..….30

2.5. Các tiêu chuẩn làm các hệ thống thuộc các nhà cung cấp khác nhau có thể kết nối với nhau. …………………………………………….…………30

2.6. Các tiêu chuẩn giúp người sử dụng và nhà điều hành mạng của các hãng độc lập, tăng độ sẵn sàng của hệ thống. …………….…………………31

2.7. Các tiêu chuẩn làm cho các dịch vụ quốc tế có tính khả thi………….…31

3. Các tổ chức chuẩn hoá quốc tế …………………………….…………………32

3.1. Các nhóm liên quan…………………………………………..…………32

3.2. Các cơ quan có thẩm quyền về chuẩn hoá quốc gia…………….………33

3.3 Các tổ chức ở Châu âu…………………………………………...………33

3.4 Các tổ chức của Mỹ……………………………………………...………34

3.5 Các tổ chức toàn cầu…………………………………………..…………35

3.6 Các tổ chức khác…………………………………………………………36

Chương II: Các kế hoạch cơ bản xây dựng mạng viễn thông…………..………37

I. Giới thiệu chung về các kế hoạch……………………………………………...…37

I.1. Cấu hình mạng……………………………………………………………….…38

1. Giới thiệu………………………………………………………………..……38

2. Các cấu hình mạng cơ bản……………………………………………………38

2.1. Mạng hình lưới …………………………………………………………38

2.2. Mạng hình sao…………………………………………………………..39

2.3. Mạng kết hợp……………………………………………………………40

3. Phân cấp mạng………………………………………………………………..40

3.1. Tổ chức phân cấp…………………………………………………..……40

3.2. Phân cấp mạng viễn thông Việt Nam………………………...…………41

II. Kế hoạch đánh số………………………………………………………………...42

1. Giới thiệu……………………………………………………………………..42

2. Các hệ thống đánh số ………………………………………………...………43

2.1. Hệ thống đánh số đóng …………………………………...……………43

2.2. Hệ thống đánh số mở ………………………………………...…………43

3. Cấu tạo số ………………………………………………………………….…43

3.1. Số quốc gia…………………………………………………...…………43

3.2. Số quốc tế ………………………………………………………………44

4. Các thủ tục cho việc lập kế hoạch đánh số ……………………..……………44

4.1 Quyết định dung lượng đánh số………………………………………….45

4.2 Lựa chọn vùng đánh số………………………………………………….47

III. Kế hoạch định tuyến……………………………………………………………47

1. Giới thiệu …………………………………………………………………….47

2. Các phương pháp định tuyến…………………………………………………48

2.1. Định tuyến cố định………………………………………………..……48

2.2. Định tuyến luân phiên…………………………………………..………48

2.3. Định tuyến động……………………………………………………...…48

IV. KẾ HOẠCH BÁO HIỆU………………………………………………….……49

1. Giới thiệu ………………………………………………………………….…49

2. Phân loại báo hiệu…………………………………………….………………49

V. Kế hoạch đồng bộ…………………………………………………….…………50

1.Giới thiệu chung…………………………………………………….…………50

2. Các phương thức đồng bộ mạng …………………………..…………… ..… 51

2.1. Phương thức cận đồng bộ (Plesiochronous Synchronization Method)..51

2.2. Phương thức đồng bộ chủ tớ (Master - Slaver Synchronization Method) …………………………………………………………………………….…51

2.3. Phương thức đồng bộ tương hỗ …………………………...……………52

3. Đồng hồ và các tham số liên quan……………………………………………53

3.1. Các tham số tiêu biểu của đồng hồ ……………………………..………53

3.2. Một số loại đồng hồ tiêu biểu …………………………………..………54

4. Mạng đồng bộ Việt Nam…………………………………………...…………54

VII. Kế hoạch tính cước …………………………………..…………………..……55

1. Giới thiệu chung………………………………………………………………55

2. Các tiêu chí cho việc tính cước ………………………………………………56

2.1. Tính cước dựa trên số lượng cuộc gọi……………………………..……56

2.2. Tính cước dựa trên thời gian duy trì cuộc gọi……………….…………56

2.3. Tính cước dựa trên thời gian duy trì cuộc gọi và khoảng cách……...…56

2.4. Tính cước phụ thuộc vào khối lượng thông tin………………...………56

3. Các hệ thống tính cước ………………………………………………………57

3.1. Hệ thống tính cước đều (Flat - Rate System)……………...……………57

3.2. Hệ thống tính cước dựa trên cuộc thông tin (Measured - Rate System)..60

3.3. Hệ thống tính cước hỗn hợp………………………………………….…60

VIII. Các kế hoạch khác………………………………………………………….…60

1. Kế hoạch truyền dẫn …………………………………………………………60

2. Kế hoạch chất lượng dịch vụ…………………………………………………60

2.1. Chất lượng chuyển mạch ……………………….………………………61

2.2. Chất lượng đàm thoại………………………………...…………………61

2.3. Độ ổn định………………………………………………………………61

Chương III: Các mạng cung cấp dịch vụ viễn thông……………..…………………63

I. Mạng điện thoại công cộng (PSTN)………………………………………………63

1. Giới thiệu……………………………………...………………………..…… 63

2. Chức năng của các thành phần trong mạng PSTN……………………………63

2.1.Đường truyền dẫn……………………………………………………..…63

2.2- Phương tiện chuyển mạch………………………………………………63

3. Máy điện thoại thông thường…………………………………………………64

4. Các chức năng báo hiệu………………………………………………………65

4.1. Báo hiệu thuê bao…………………………………………………….…65

4.2. Báo hiệu liên đài …………………………………………………..……67

5. Thiết lập và giải toả cuộc gọi…………………………………………………67

II. Mạng truyền số liệu chuyển mạch gói……………………………………...……68

1. Giới thiệu…………………………………………………………………..…68

2. Nguyên lý chuyển mạch gói………………………………….………………69

3. Các kỹ thuật chuyển mạch gói……………………………………..…………70

4. Mạng chuyển mạch gói………………………………………………………71

5. Các đặc điểm của chuyển mạch gói…………………………………….……71

III. Mạng số tích hợp đa dịch vụ ( ISDN)……………………………….…………72

1- Giới thiệu chung về IDN và ISDN………………………………...…………72

1.1. Mạng viễn thông số tích hợp IDN ……………………………………...72

1.2. Mạng viễn thông số tích hợp đa dịch vụ ISDN…………………………73


    1. Tại sao chúng ta cần có mạng ISDN ?…………………………………74

2. Nguyên tắc của mạng ISDN………………………………………………..…74

3. Đặc tính của mạng ISDN…………………………………………………..…74

3.1. ISDN đáp ứng thoả mãn các nhu cầu của người sử dụng…………….…74

3.2. ISDN đáp ứng thoả mãn các yêu cầu của nhà khai thác………………...76

4. Cấu hình mạng ISDN…………………………………...…………………….77

4.1. Cấu trúc chức năng cơ bản …………………………………..…...…….77

4.2. Các chức năng của ISDN……………………………………………….78

5- Các dịch vụ của ISDN………………………………………………………..82

5.1 Phân loại dịch vụ ………………………………………………...……82

5.2 Các dịch vụ mang…………………………………………………...…83

5.3 Các dịch vụ xa…………………………………………………………84

5.4 Các dịch vụ bổ xung (supplementary services)…………..……………85

6- Các loại giao diện mạng…………………………………………………...…85

6.1. Khái niệm giao diện người sử dụng - mạng……………..……………85

6.2. Hệ thống khuyến nghị về giao diện I …………………………………86

6.3. Mô tả điểm giao diện I (I Point)………………………………………87

6. 4. Cấu trúc giao diện I………………………..........................................89

6.5. Thiết lập các lớp giao thức thông tin………….................……………89
tải về 1.25 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương