Mẫu số 03/BCĐBHĐnd-mt (1)tải về 12.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.07.2016
Kích12.52 Kb.
#2285
Mẫu số 03/BCĐBHĐND-MT

(1)...................

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

………, ngày……tháng…….năm 2016
BIÊN BẢN HỘI NGHỊ

GIỚI THIỆU NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Cấp .............. nhiệm kỳ 2016-2021
Hồi......giờ…….., ngày .......tháng.......năm 2016, (2)................................cơ quan tổ chức, đơn vị(1)................... đã tiến hành hội nghị giới thiệu những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp ..........nhiệm kỳ 2016-2021, theo Thông báo số..... TB/MTTQ ngày .......tháng.......năm 2016 của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (tỉnh, huyện, xã)(3)..........về việc phân bổ cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân.

- Chủ trì hội nghị ông (bà):..................................Chức vụ:........................................ - Thư ký hội nghị ông (bà):..................................Chức vụ:........................................

1. Thành phần hội nghị(4):

+ ..........................................

+ ..........................................

- Tổng số người được mời:.....................

- Tổng số người có mặt:................................

2 . Hội nghị đã giới thiệu những người sau đây ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp.......nhiệm kỳ 2016-2021:

1...................................

2...................................

3. Ý kiến nhận xét của hội nghị đối với từng người như sau:

+.........................................................................................................

+.........................................................................................................

4. Hội nghị nhất trí giới thiệu những người sau đây để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam hiệp thương, giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (kèm theo danh sách trích ngang)(5)

1.........................................................................................................

2.........................................................................................................

- Hội nghị kết thúc hồi..............giờ..............

THƯ KÝ HỘI NGHỊ

(ký tên)


TM.....

CHỦ TỌA HỘI NGHỊ

(ký tên, đóng dấu)

(ghi rõ chức vụ, họ và tên)Ghi chú: (1) Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị.

(2) Địa diểm tổ chức hội nghị.

(3) Tên Uỷ ban MTTQ.

(4) Thành phần đại biểu được mời tham dự theo quy định tại Điều 52 của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

(5) Danh sách trích ngang theo mẫu số 04/BCĐBHĐND-MT

(*) Biên bản này gửi đến Ban Thường trực Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc cấp cấp tổ chức hội nghị hiệp thương đã có Thông báo gửi đến.Каталог: attachments -> article -> 2849
article -> ĐÁP Án chi tiết cho đỀ thi tuyển sinh đẠi học năM 2013 MÔn hóa họC – khối b – MÃ ĐỀ 537
article -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
article -> Hướng dẫn số 22-hd/vptw, ngày 6/11/2009 của Văn phòng Trung ương Đảng về lập hồ sơ và nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào lưu trữ hiện hành của các cơ quan, tổ chức đảng các cấp
article -> THÔng tư liên tịCH
article -> Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
article -> BỘ khoa học và CÔng nghệ
article -> Số: 165/2007/NĐ-cp
article -> TỔng công ty viwaseen công ty cp khoan và XÂy dựng viwasee
2849 -> Danh sách những ngưỜI ĐƯỢc giới thiệU Ứng cử ĐẠi biểu hộI ĐỒng nhân dân cấp nhiệm kỳ 2016-2021

tải về 12.52 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương