Đường Sơn Ninh Sơn Tiến Hương Sơntải về 12.56 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2016
Kích12.56 Kb.
#6896

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

--:--


Số: 1364 QĐ/UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Tĩnh, ngày 06 tháng 10 năm 1994


QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc phê duyệt luận chứng kinh tế kỷ thuật tuyến

đường Sơn Ninh - Sơn Tiến Hương Sơn.

--------


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

- Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ( sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;

- Căn cứ điều lệ quản lý XDCB ban hành kèm theo nghị định số 385- HĐBT ngày 07 tháng 11 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng ( nay là Chính phủ) và Thông tư Liên Bộ số 01 - TT/LB ngày 09 tháng 3 năm 1991 của Uỷ ban kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, ngân hàng Nhà nước Việt Nam hướng dẫn thi hành điều lệ trên;

- Căn cứ phương hướng phát triển kinh tế của tỉnh Hà Tĩnh và huyện Miền núi Hương Sơn;

- Xét đề nghị của UBND Huyện Hương Sơn phê duyệt luận chứng kinh tế kỷ thuật tuyến đường Sơn Ninh - Sơn Tiến Hương Sơn ( tại tờ trình số 98 TT/UB ngày 04 tháng 10 năm 1994 );

- Xét tờ trình số 314/KHGT ngày 05 tháng 10 năm 1994 của sở giao thông vận tải về việc đề nghị duyệt LCKTKT tuyến đường trên và đề nghị của Uỷ ban kế hoạch tỉnh,QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Duyệt luận chứng kinh tế kỷ thuật tuyến đường Sơn Ninh - Sơn Tiến Hương Sơn với các nội dung sau:

1/ Tên công trình: Đường huyện miền núi ( Ninh - Tiến).

2/ Địa điểm xây dựng: Huyện Hương Sơn.

3/ Năng lực thiết kế:

- Tổng chiều dài tuyến đường 14 km

- Tiêu chuẩn thiết kế đường cấp 6 miền núi tải trọng H10.

4/ Quy mô công trình:

a) Nền đường: Rộng 6m, mặt đường rộng 3,5 m

- Kết cấu: móng đá hộc, mặt cán đá dăm nhựa 5,5 kg/m2

- Công trình nâng cấp cầu Treo - Nầm, cống bê tông cốt thép vĩnh cửu tải trọng H10 ( cho 1 xe có tải trọng 10 tấn đi qua).

- Tổng số cầu 4 cái dài 80 m, cống các loại 39 cái.

5/ Khái quát vốn đầu tư:

+ Tổng số: 3.957 triệu đồng

- Xây lắp: 3.551 triệu đồng

- KTCB khác: 406 triệu đồng

6/ Nguồn vốn:

- Đề nghị Nhà nước hỗ trợ nguồn vốn ODA : 3600 triệu

- Nhân dân đóng góp: 357 triệu

7/ Đơn vị thiết kế thi công:

- Thiết kế: Các đơn vị đủ tư cách pháp nhân về thiết kế và thi công đường giao thông.

8/ Thời gian khởi công: Kể từ khi được ghi vốn

9/ Thời gian hoàn thành: Chậm nhất 2 năm kể từ ngày được hỗ trợ vốn.Điều 2. - Các ông Chánh văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các ngành các cấp có liên quan chịu trách thi hành quyết định này./.

Nơi nhận

- Như điều 2

- Lưu: VT - XDCB/UB


TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

KT/CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH

Trần Quốc Ban


Каталог: vbpq hatinh.nsf -> 9e6a1e4b64680bd247256801000a8614
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨNH
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Số : 1156 QĐ/ub-nl
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Sinh thái và cảnh quan Du lịch
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Bơm điện xã Thạch Hạ huyện Thạch Hà
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 30 tháng 6 năm 1989
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà TĨnh số: 1473 QĐ/UB
9e6a1e4b64680bd247256801000a8614 -> Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng Nhân dân và Uỷ ban Nhân dân ban hành ngày 11 tháng 7 năm 1989

tải về 12.56 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương