Đồng Xoài, ngày 02 tháng 7 năm 2010tải về 9.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.07.2016
Kích9.52 Kb.
#8730

ỦY BAN NHÂN DÂN

TỈNH BÌNH PHƯỚC


Số: 1530/QĐ-UBNDCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Xoài, ngày 02 tháng 7 năm 2010QUYẾT ĐỊNH

Đổi tên Hội Khuyến học xã Phước Tín, huyện Phước Long

thành Hội Khuyến học xã Phước Tín, thị xã Phước Long.
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 11/8/2009 của Chính Phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập xã thuộc huyện Chơn Thành, huyện Bình Long, huyện Phước Long; điều chỉnh địa giới hành chính huyện Bình Long, huyện Phước Long để thành lập thị xã Bình Long, thị xã Phước Long; thành lập các phường trực thuộc thị xã Bình Long, thị xã Phước Long tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội;

Căn cứ Quyết định 1638/QĐ-UB ngày 18/8/2008 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc cho phép thành lập Hội Khuyến học xã Phước Tín, huyện Phước Long;

Xét đề nghị của UBND thị xã Phước Long tại Công văn số 49/UBND-NV ngày 26/01/2010 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 530/TTr-SNV ngày 24/6/2010,


QUYẾT ĐỊNH:


Điu 1. Đổi tên Hội Khuyến học xã Phước Tín, huyện Phước Long thành Hội Khuyến học xã Phước Tín, thị xã Phước Long.

Điu 2. Chủ tịch UBND thị xã Phước Long có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với Hội Khuyến học xã Phước Tín, thị xã Phước Long.

Điu 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tich Hội Khuyến học tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Phước Long, Chủ tịch Hội Khuyến học thị xã Phước Long, Chủ tịch Hội Khuyến học xã phước Tín, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.


CH TCH

Trương Tấn Thiệu
Каталог: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 9.52 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương