NGÀnh báo chí HỌc chưƠng trình giáo dục báo in và xuất bản trình độ kiến thứctải về 27.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu16.09.2016
Kích27.68 Kb.
#32129
NGÀNH BÁO CHÍ HỌC

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC BÁO IN VÀ XUẤT BẢN
1. Trình độ kiến thức:

Sau 4 năm học, các cử nhân ngành Báo chí học, chương trình giáo dục Báo in và Xuất bản phải nắm vững các kiến thức sau một cách có hệ thống:

- Kiến thức tổng quát: khối kiến thức giáo dục đại cương

- K iến thức cơ bản, nền tảng: khối kiến thức giáo dục chuyên nghiệp.

- Kiến thức cơ sở ngành: kiến thức lý luận báo chí truyền thông, kiến thức cơ bản về các loại hình báo chí (báo in, báo phát thanh, báo truyền hình và báo trực tuyến), kiến thức chuyên sâu về báo in và xuất bản, hoạt động nghiệp vụ báo chí và truyền thông.

- Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ B và kiến thức tiếng Anh chuyên ngành báo chí, tin học văn phòng và các kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội phục vụ cho hoạt động báo chí.


2. Năng lực nhận thức, tư duy/Kỹ năng thực hành:

Sinh viên tốt nghiệp Cử nhân ngành Báo chí học, chương trình giáo dục Báo in và Xuất bản được trang bị các kỹ năng thực hành và có thể áp dụng có hiệu quả trên thực tế.

- Kỹ năng chuyên môn: viết báo (áp dụng ở nhiều thể loại báo chí: tin, nghị luận, tường thuật, ký), sản xuất và phát hành các sản phẩm báo chí, tổ chức sự kiện…

- Kỹ năng tác nghiệp: ( phỏng vấn, chụp ảnh, ghi hình, ghi âm, thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin, dựng phim, giao tiếp, đàm phán, thuyết trình…)

- Kỹ năng làm việc nhóm: có khả năng tổ chức, phân công và triển khai các hoạt động chuyên môn phục vụ hoạt động truyền thông: báo chí, quảng cáo, tổ chức sự kiện,…

- Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, hiệu quả và cẩn trọng, giảm thiểu sơ suất.

- Kỹ năng hợp tác với các cơ quan báo chí, truyền thông và các cơ quan, đoàn thể thuộc các lĩnh vực khác trong xã hội

3. Phẩm chất nhân văn:

Các cử nhân ngành Báo chí, chương trình giáo dục Báo in và Xuất bản học được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp:.

- Trung thành với quan điểm của Đảng và Nhà nước về các vấn đề chính trị - xã hội, luật pháp và báo chí.

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc: nghiêm túc, kỷ luật, cẩn thận, năng động, sáng tạo, nhạy bén, dũng cảm, cầu tiến.

- Giữ vững đạo đức nghề nghiệp của nhà báo

- Có ý thức phục vụ cộng đồng, trung thực, hoà đồng.

4. Vị trí làm việc và Cơ hội học lên trình độ cao hơn:

4.1. Vị trí làm việc:

CácCử nhân ngành Báo chí học, chương trình giáo dục Báo in và Xuất bản có cơ hội làm việc ở nhiều cơ quan, tổ chức báo chí, xuất bản và các cơ quan thuộc các lĩnh vực khác trong xã hội, và có thể đảm nhiệm các vị trí khác nhau:

- Các cơ quan báo chí – truyền thông: phóng viên, biên tập viên (sau 2-3 năm làm phóng viên và có kinh nghiệm làm báo), thông tín viên, bình luận viên, phát thanh viên, người sản xuất chương trình, người dẫn chương trình, chuyên viên quảng cáo, chuyên viên đối ngoại, cộng tác viên.

- Các công ty, tổ chức: thông tín viên, chuyên viên tổ chức sự kiện, chuyên viên quảng cáo, chuyên viên giao tế cộng đồng (PR), chuyên viên đối ngoại.

- Các trường đại học, cao đẳng và viện nghiên cứu: cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu.

4.2. Cơ hội học tập:

Các cử nhân ngành báo Báo chí, chương trình giáo dục Báo in và Xuất bản học có cơ hội tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các bậctrình độ cao hơn để lấy các bằng cấp cao hơn : bậc cao học (cao hơn để lấy bằng thạc sĩ), bậc nghiên cứu sinh (tiến sĩ thuộc lĩnh vực Báo chí – Truyền thông hoặc các ngành đào tạo phù hợp khác (như Văn hoá học, Ngôn ngữ học, Đông phương học, Văn học, v.v.)) ở các cơ sở đào tạo báo chí trong và ngoài nước..

NGÀNH BÁO CHÍ HỌC

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC

CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG ĐIỆN TỬ
1. Trình độ kiến thức:

Sau 4 năm học, các Cử nhân ngành Báo chí, chương trình giáo dục Các phương tiện truyền thông điện tử được trang bị có hệ thống các khối phải nắm vững các kiến thức sau một cách có hệ thống:

- Kiến thức tổng quát: khối kiến thức giáo dục đại cương thể hiện qua chương trình giáo dục đại cương.

- Kiến thức cơ bản, nền tảng: Thể hiện qua chương trình khối kiến thức giáo dục chuy giáo dục chuyên nghiệp.

- Kiến thức chuyên ngành bao gồm: kiến thức lý luận báo chí truyền thông, kiến thức cơ sở về các loại hình báo chí, kiến thức chuyên sâu báo phát thanh, báo truyền hình và báo trực tuyến), hoạt động nghiệp vụ báo chí và truyền thông.

- Kiến thức bổ trợ: Tiếng Anh trình độ B và kiến thức tiếng Anh chuyên ngành báo chí, tin học văn phòng và các kiến thức về chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội phục vụ cho hoạt động báo chí.

2. Năng lực nhận thức, tư duy/Kỹ năng thực hành:

Sinh viên tốt nghiệpCử nhân ngành Báo chíhọ, chương trình giáo dục Các phương tiện truyền thông điện tử được trang bị các kỹ năng thực hành và có thể áp dụng có hiệu quả trên thực tế.

- Kỹ năng chuyên môn: sản xuất chương trình (truyền hình, phát thanh), viết báo (áp dụng ở nhiều thể loại báo chí: tin, nghị luận, tường thuật, ký), sản xuất và phát hành các sản phẩm báo chí, tổ chức sự kiện…

- Kỹ năng tác nghiệp: (phỏng vấn, chụp ảnh, ghi hình, ghi âm, thu thập thông tin, phân tích, tổng hợp, xử lý thông tin, dựng phim, giao tiếp, đàm phán, thuyết trình…)

- Kỹ năng làm việc nhóm: có khả năng tổ chức, phân công và triển khai các hoạt động chuyên môn phục vụ hoạt động truyền thông: báo chí, quảng cáo, tổ chức sự kiện,…

- Kỹ năng xử lý tình huống, giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng, hiệu quả và cẩn trọng, giảm thiểu tối đa sơ suất trong tác nghiệp.

- Kỹ năng hợp tác với các cơ quan báo chí, truyền thông và các cơ quan, đoàn thể thuộc các lĩnh vực khác trong xã hội trong các hoạt động truyền thông.

3. Phẩm chất nhân văn:

Các cử nhân ngành Báo chí học phải là những con người, chương trình giáo dục Các phương tiện truyền thông điện tử được đào tạo theo mục tiêu vừa hồng vừa chuyên, có tri thức vững vàng và những phẩm chất nhân văn tốt đẹp.

- Trung thành với quan điểm của Đảng và Nhà nước về các vấn đề chính trị - xã hội, luật pháp và báo chí.

- Có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc: nghiêm túc, kỷ luật, cẩn thận, năng động, sáng tạo, nhạy bén, dũng cảm, cầu tiến.

- Giữ vững đạo đức nghề nghiệp của nhà báo.

- Có ý thức phục vụ cộng đồng, trung thực, hoà đồng.

4. Vị trí làm việc và cơ hội học lên trình độ cao hơn:

4.1. Vị trí làm việc:

Các Cử nhân ngành báo chí học, chương trình giáo dục Các phương tiện truyền thông điện tử có cơ hội làm việc ở các cơ quan, tổ chức báo chí, xuất bản và các cơ quan thuộc các lĩnh vực khác trong xã hội, và có thể đảm nhiệm các vị trí khác nhau:

- Các cơ quan báo chí – truyền thông: thông tín viên, bình luận viên, phát thanh viên, người sản xuất chương trình, người dẫn chương trình, phóng viên, biên tập viên (sau 2-3 năm làm phóng viên và có kinh nghiệm làm báo), chuyên viên quảng cáo, chuyên viên đối ngoại cộng tác viên.

- Các công ty, tổ chức: thông tín viên, chuyên viên tổ chức sự kiện, chuyên viên quảng cáo, chuyên viên đối ngoại.

- Các trường đại học và viện nghiên cứu: cán bộ giảng dạy, cán bộ nghiên cứu.

4.2. Cơ hội học tập:các Ccử nhân ngành báo Báo chí, chương trình giáo dục Các phương tiện truyền thông điện tử có cơ hội được tiếp tục đào tạo ở các trình độ cao hơn để lấy các bằng cấp cao hơn : bậc cao học (cao hơn để lấy bằng thạc sĩ), bậc nghiên cứu sinh (tiến sĩ thuộc lĩnh vực Báo chí – Truyền thông hoặc các ngành đào tạo phù hợp khác (như Văn hoá học, Ngôn ngữ học, Văn học , Đông phương học v.v.) ở các cơ sở đào tạo báo chí trong và ngoài nước..
Каталог: Resources -> Docs -> HomePage
Docs -> QuyếT ĐỊnh của bộ TÀi chính số 32/2008/QĐ-btc ngàY 29 tháng 05 NĂM 2008 VỀ việc ban hành chế ĐỘ quản lý, TÍnh hao mòN
Docs -> Ban tổ chức số 09-hd/btctw đẢng cộng sản việt nam
Docs -> Mẫu số 02: Ban hành kèm theo Thông tư số 19/2003/tt-blđtbxh ngày 22 tháng 9 năm 2003 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội Tên đơn vị Số V/v Ban hành nội quy lao động CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Docs -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 52/2009/NĐ-cp ngàY 03 tháng 06 NĂM 2009 quy đỊnh chi tiết và HƯỚng dẫn thi hành một số ĐIỀu của luật quản lý, SỬ DỤng tài sản nhà NƯỚc chính phủ
Docs -> TRƯỜng đẠi học khoa học xã HỘi và nhân văN ­­­­
Docs -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
Docs -> BỘ giáo dục và ĐÀo tạO
Docs -> Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001
Docs -> QuyếT ĐỊnh số 30/2007/QĐ-ttg ngay 5/3/2007 CỦa thủ TƯỚng chính phủ ban hành danh mục cáC ĐƠn vị HÀnh chính thuộc vùng khó khăn thủ TƯỚng chính phủ
HomePage -> Danh sách 27 ngành và 54 chưƠng trình giáo dụC (PHÂN ngàNH) trưỜng đh khxh&NV, Đhqg-hcm

tải về 27.68 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương