ĐÁP Án và HƯỚng dẫn chấM ĐỀ khảo sát chất lưỢng học kỳ IItải về 33.68 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích33.68 Kb.
#237

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
NAM ĐỊNHĐÁP ÁN VÀ HƯỚNG DẪN CHẤM

ĐỀ KHẢO SÁT CHẤT LƯỢNG HỌC KỲ II

Năm học 2015 - 2016

Môn: Hóa học 10I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (2,0 điểm):

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

Đáp án

D

A

D

C

B

A

B

C

Mỗi đáp án đúng được 0,5 điểm

II. PHẦN TỰ LUẬN (8,0 điểm):

Câu

Ý

Nội dung

Điểm

9
(1) S + H2 H2S

(2) 2H2S + 3O2 2H2O + 2SO2

(3) SO2 + Br2 + H2O → HBr + H2SO4

(4) H2SO4 đặc + NaCl rắn NaHSO4 + HCl(Mỗi phương trình 0,5 điểm)

2,0

10

a

- Tính axit của axit clohiđric (HCl) có tính axit mạnh hơn axit cacbonic

Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + H2O + CO2

- Axit clohiđric (HCl) có tính oxi hoá

2HCl + Fe → FeCl2 + H2

- Axit clohiđric (HCl) có tính oxi hoá

4HCl + MnO2 MnCl2 + Cl2 + 2H2O


0,5
0,5


0,5

b

- Khí sufurơ (SO2) là một oxit axit

2NaOH + SO2 → Na2SO3 + H2O

- Khí sufurơ (SO2) có tính oxi hoá

SO2 + 2H2S → 2H2O + 3S

- Khí sufurơ (SO2) có tính oxi khử

SO2 + Br2 + H2O → HBr + H2SO4


0,5
0,5


0,5

11

a

Gọi x, y lần lượt là số mol của Mg và MgO

Mg + H2SO4 → MgSO4 + H2

x x x x mol

MgO + H2SO4 → MgSO4 + H2O

y y y y mol

Ta có:


mhh = 24x + 40y = 7,6 (1)

nH2 = x = 3,36/22,4 = 0,15 (2)

Từ (1) và (2) => y = 0,1

=> mMg = 0,15 × 24 = 3,6 gam

mMgO = 0,1 × 40 = 4 gam

0,25
0,25


0,25


0,25
b

nMgSO4 = nH2SO4 (pu) = x + y = 0,25 mol

=> nH2SO4 (dư) = 0,3×1 – 0,25 = 0,05 mol

MgSO4 + Ba(OH)2 → Mg(OH)2 + BaSO4

0,25 0,25 0,25 mol

H2SO4 + Ba(OH)2 → BaSO4 + 2H2O

0,05 0,05 mol

=> m = (0,25 + 0,05)×233 + 0,25×58 = 84,4 gam

0,25


0,25
0,25
0,25

12
Vì tính khử của I- > Br- nên NaI phản ứng trước

Giả sử NaI phản ứng vừa đủ

2NaI + Cl2 → 2NaCl + I2

0,12 0,06 0,12 mol

=> mmuối khan = 0,12×58,5 + 0,1×103 = 17,32 gam > khối lượng muối đầu bài

=> NaBr có phản ứng

Giả sử NaBr phản ứng vừa đủ

2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2

0,1 0,1 mol

=> mmuối khan = 0,22×58,5 = 12,87 gam < khối lượng muối đầu bài

=> NaBr phản ứng chưa hết

Gọi số mol NaBr phản ứng = x => nNaBr dư = 0,1 - x

2NaBr + Cl2 → 2NaCl + Br2

x x/2 x mol

=> mmuối khan = (0,12+ x)×58,5 + (0,1 – x)×103 = 15,54

=> x = 0,04

V = (0,06 + 0,04/2)×22,4 = 1,792 lít

0,25


0,25

0,25


0,25

Chú ý:

- Thí sinh dùng cách giải khác, nếu đúng vẫn cho điểm tối đa.- Điểm toàn bài làm tròn đến 0,5 điểm

tải về 33.68 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương