Phủ Lý, ngày 16 tháng 9 năm 2005tải về 18.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu29.07.2016
Kích18.11 Kb.
#9562

UỶ BAN NHÂN DÂN


CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH HÀ NAM


Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1402/2005/QĐ-UBND

Phủ Lý, ngày 16 tháng 9 năm 2005


QUYẾT ĐỊNHV/v thành lập BCĐ thực hiện Quyết định 19 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thanh, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004-2010

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH


Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 19/2004/QĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm 2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục, trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn 2004-2010.

Căn cứ Quyết định số 10/QĐ-DSGĐTE ngày 12 ngày 01 năm 2005 của Bộ trưởng Chủ nhiệm Uỷ ban nhân số và trẻ em về việc phê duyệt 04 đề án thực hiện Quyết định 19/2004/QĐ-TTg;

Xét đề nghị của Uỷ ban Dân số, Gia đình và Trẻ em tỉnh Hà Nam,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Quyết định 19 của Thủ tướng Chính phủ về chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạnh 2004 - 2010 tỉnh Hà Nam gồm các thành viên sau:

1. Ông Nguyễn Trí Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban;

2. Bà Đinh Thị Yến - Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số GĐ&TE-Phó Ban TT;

3. Ông Lê Văn Hồng - Phó Giám đốc Sở Lao động - TBXH - Phó ban;

4. Ông Nguyễn Như Lâm - Giám đốc Sở Y tế - Uỷ viên;

5. Ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc Sở Tài chính - Uỷ viên;

6. Ông Trần Quốc Hùng - Giám đốc Sở Văn hoá - Thông tin - Uỷ viên;

7. Ông Nguyễn Đức Hoà -Phó Giám đốc Sở Kế hoạch-Đầu tư - Uỷ viên;

8. Ông Nguyễn Văn Khuông - Phó Giám đốc Công an tỉnh - Uỷ viên;

9. Ông Bùi Văn Tâm - Phó Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo - Uỷ viên;

10. Ông Lê Duyên - Phó Giám đốc Sở Tư pháp - Uỷ viên;

11. Ông Mai Tiến Dũng - Phó Văn phòng UBND tỉnh - Uỷ viên;* Mời các ông (bà) có tên sau tham gia Ban chỉ đạo:

- Bà Lê Thị Thanh Hà - Bí thư tỉnh Đoàn - Uỷ viên;

- Ông Nguyễn Đức Ký - Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh - Uỷ viên;

- Ông Nguyễn Thanh Nghị-Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh - Uỷ viên;- Bà Trần Thị Châm-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh- Uỷ viên;

Điều 2. Ban chỉ đạo có nhiệm vụ: Căn cứ vào nội dung chương trình đã được Thủ tướng Chính phủ Quyết định. Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch hoạt động từng năm phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và định kỳ hàng năm tổng hợp kết quả báo cáo về UBND tỉnh.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các ông (bà) có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
CHỦ TỊCH

Đinh Văn Cương
Каталог: vbpq hanam.nsf
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân tỉnh hà nam số: 1008/QĐ-ubnd cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam
vbpq hanam.nsf -> Ủy ban nhân dân tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> Uû ban nhn dn Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> UỶ ban nhân dân cộng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà ham
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh hà nam
vbpq hanam.nsf -> QuyếT ĐỊnh ban hành thiết kế mẫu trụ sở Trung tâm y tế huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Hà Nam chủ TỊch uỷ ban nhân dân tỉnh hà nam

tải về 18.11 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương