PHỤ LỤC 11 MẪu văn bản của chủ DỰ Án gửI Ủy ban nhân dân cấp xã ĐỂ niêm yết công khai kế hoạch quản lý MÔi trưỜng của dự ÁNtải về 7.18 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích7.18 Kb.
#17818
PHỤ LỤC 2.11

MẪU VĂN BẢN CỦA CHỦ DỰ ÁN GỬI ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ ĐỂ NIÊM YẾT CÔNG KHAI KẾ HOẠCH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG CỦA DỰ ÁN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)


(1)
-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: …
V/v công khai kế hoạch quản lý môi trường của dự án (2)


(Địa danh), ngày ... tháng ... năm ...

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân (3)

Chúng tôi là: (1), chủ dự án của dự án (2) (sau đây gọi tắt là dự án), đã được (4) phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường tại Quyết định số... ngày ... tháng ... năm ...

Theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 27/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường, xin gửi tới quý Ủy ban bản kế hoạch quản lý môi trường của dự án để niêm yết công khai.

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Ủy ban./.

 Nơi nhận:
- Như trên;
- (4);
- Lưu: …

 (5)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu) 

Ghi chú: (1) Chủ dự án; (2) Tên gọi đầy đủ, chính xác của dự án; (3) Tên Ủy ban nhân dân cấp xã đã tham vấn ý kiến trong quá trình thực hiện đánh giá tác động môi trường; (4) Cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án; (5) Đại diện có thẩm quyền của chủ dự án.

 

  
Каталог: tdpl -> uploads -> file
file -> PHỤ LỤc số 12 thông báo số tiền ký quỹ CẢi tạO, phục hồi môi trưỜNG
file -> CÁc tỉnh có khu vực khoáng sản phân táN, nhỏ LẺ
file -> PHỤ LỤC 7 MẪu quyếT ĐỊnh phê duyệt báo cáO ĐÁnh giá TÁC ĐỘng môi trưỜNG
file -> Phụ lục I. 3 Nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các cơ sở đang hoạt động I- mở đầu
file -> PHỤ LỤC 3 MẪu văn bảN Ủy quyền xác nhậN ĐĂng ký KẾ hoạch bảo vệ MÔi trưỜng cho ban quản lý CÁc khu công nghiệP, khu chế xuấT, khu kinh tế
file -> PHỤ LỤC 2 MẪu văn bảN Ủy quyền xác nhậN ĐĂng ký KẾ hoạch bảo vệ MÔi trưỜng củA Ủy ban nhân dân cấp huyện cho ủy ban nhân dân cấp xã
file -> A. Hướng dẫn sử dụng Chứng từ ctnh giới thiệu
file -> Phụ lục 3 chứng từ chất thải nguy hạI
file -> PHỤ LỤc II danh mục loài ngoại lai xâm hại có nguy cơ XÂm hạI
file -> 1. Thực vật stt

tải về 7.18 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương