PHỤ LỤC 1a MẪu giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/tt-bgtvt ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 1.05 Mb.
trang2/10
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích1.05 Mb.
#15076
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

(có danh sách học viên các khóa học kèm theo)

Trường (Trung tâm) ……………………….. đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải) ………………………. chấp nhận kế hoạch sát hạch cho học viên các lớp như lịch đề nghị.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

THỦ TRƯỞNG CƠ S ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng du)


PHỤ LỤC 7b

MẪU DANH SÁCH HỌC VIÊN (BÁO CÁO 1)


(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ti)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ SỞ ĐÀO TẠO
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số:………………/

……………, ngày……..tháng ….. năm 20 ….
DANH SÁCH HỌC VIÊN

Học lái xe hạng: ….. Khóa: …..(Mỗi hạng lập 1 danh sách riêng)

BÁO CÁO 1

Thời gian đào tạo: …..tháng

Khai giảng ngày …… tháng ….. năm 20……

Bế giảng ngày ……. tháng ….. năm 20 ……


STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số giấy chứng minh nhân dân

Nơi cư trú

Giấy chứng nhận sức khoẻ hợp lệ

Đã có giấy phép lái xe hạng

Thâm niên lái xe

Ghi chú

Số năm lái xe

Số km lái xe an toàn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
Tên xếp theo vần A, B, C...

..........., ngày ..... tháng .... năm 20............
THỦ TRƯỞNG CƠ S ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng du)


PHỤ LỤC 7c

MẪU DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÁC MINH GIẤY PHÉP LÁI XE ĐÃ CẤP


(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ti)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ SỞ ĐÀO TẠO
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

……………, ngày……..tháng ….. năm 20 ….


DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ XÁC MINH GIẤY PHÉP LÁI XE ĐÃ CẤP

Học lái xe hạng: ............. Khóa: ........(Mỗi hạng lập 1 danh sách riêng)

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số giấy chứng minh nhân dân (hộ chiếu)

Nơi thường trú

Nơi cư trú

Đã có giấy phép lái xe

Hạng

Số

Ngày tháng năm cấp

Cơ quan cấp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)
Tên xếp theo vần A, B, C...

………, ngày……..tháng ….. năm 20 …
THỦ TRƯỞNG CƠ S ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng du)


PHỤ LỤC 8

MẪU KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO


(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ SỞ ĐÀO TẠO
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------KẾ HOẠCH ĐÀO TẠO

Khóa: Hạng:

Thời gian đào tạo: …..tháng (từ ngày …../ …./ …..đến ngày …../ …../ …..)

I. Phân phối giờ họcSTT

Môn học

Tổng số (giờ)

Lý thuyết (giờ)

Thực hành trong hình (giờ)

Thực hành trên đường

Kiểm tra cuối khóa (giờ)

Ghi chú

LT

TH
II. Lịch học toàn khóa

III. Danh sách giáo viên, xe tập lái tham gia đào tạo

1. Danh sách giáo viên dạy lý thuyết

2. Thực hành lái xeSố
TT


Số đăng ký xe

Giáo viên

Số học viên phân theo xe

Ghi chú
THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC 9

MẪU TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ CÁC HẠNG


(Ban hành kèm theo Thông tư s 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ SỞ ĐÀO TẠO
-----------


TIẾN ĐỘ ĐÀO TẠO LÁI XE Ô TÔ CÁC HẠNG

Số
TT


Khóa - lớp

Giáo viên dạy

Số lượng học sinh

1 - 2011

2 - 2011

3 - 2011Số học sinh tốt nghiệp

Ghi chú

1

2

3

4

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

51

52

3

8


10

15


17

22


24

29


31/1

5/2


7

12


14

19


21

26


28

3/3Ví dụKhóa 16
1

- 16B1 xe con

Vũ Văn A

80

T

T
2

- 16B2 xe con
100

Đ

Đ
3

- 16C xe tải
120

Đ

Đ

Đ

Đ


Khóa 17
4

- 17B2 xe con
120

H

H

T

T

T

T

T

Đ

Đ

Đ

Đ

5

- 17C xe tải
100

H

H

H

H

H

T

T

T

T

Đ

Đ


Khóa 17: Nâng hạng
6

- 16B2 lên C
20

H

T

Đ

Đ


7

- 17C lên E
30

H

H

T

T

T

Đ

Đ

ĐКаталог: vbpq -> Lists -> Vn%20bn%20php%20lut -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ quốc phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG

tải về 1.05 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương