PHỤ LỤC 1a MẪu giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/tt-bgtvt ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 1.05 Mb.
trang6/10
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích1.05 Mb.
#15076
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Thành phần Cơ sở đào tạo lái xe gồm có:

1. Ông (Bà):

2. Ông (Bà):

3. Ông (Bà):

Kết quả kiểm tra như sau:

1. Phòng học Luật Giao thông đường bộ:

2. Phòng học Cấu tạo và Sửa chữa thông thường:

3. Phòng học Nghiệp vụ vận tải:

4. Phòng học Kỹ thuật lái xe:

5. Phòng học Thực tập bảo dưỡng, sửa chữa:

6. Các phòng học khác:

7. Giáo viên có ………………người đủ tiêu chuẩn, trong đó:

- Giáo viên dạy lý thuyết…………….người (danh sách trích ngang, hồ sơ kèm theo);

- Giáo viên dạy thực hành lái xe………..người (danh sách trích ngang, hồ sơ kèm theo).

8. Xe tập lái có…………xe (kèm theo danh sách, giấy đăng ký, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy phép xe tập lái) đủ tiêu chuẩn, trong đó:

- Xe hạng B: chiếc;

- Xe hạng C: chiếc;

- Xe hạng D: chiếc;

- Xe hạng E: chiếc;

- Xe hạng F: chiếc.

9. Sân tập lái có………..sân với diện tích……...m2, được thảm nhựa (bê tông, ghi rõ các điều kiện khác), đủ (không đủ) điều kiện dạy lái.

10. Đường tập lái xe là đường (ghi rõ tên đường) ………………………….. đủ giảng dạy, tập lái theo nội dung, chương trình đào tạo lái xe quy định.

Với kết quả kiểm tra trên, đề nghị Giám đốc Sở Giao thông vận tải, cấp giấy phép đào tạo lái xe các hạng, với lưu lượng: ……………học viên (trong đó, hạng B: ………..., hạng C: ………..., hạng D: ………..., hạng E: ………..., hạng F: ………...).

Tên cơ sở đào tạo:

Địa chỉ:

Số điện thoại:………………….Fax:

Cơ quan trực tiếp quản lý:

Họ tên Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (Giám đốc, Phó Giám đốc):
TRƯỞNG ĐOÀN
(Ký và ghi rõ họ, tên)

THƯ KÝ
(Ký và ghi rõ họ, tên)


ĐẠI DIỆN SỞ LĐ - TB&XH
(Ký và ghi rõ họ, tên)


ĐẠI DIỆN CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC 15b

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA XÉT CẤP LẠI GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE


(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

BIÊN BẢN KIỂM TRA
XÉT CẤP LẠI GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE

Hôm nay, ngày….. / ….. / ….., chúng tôi gồm:

Ông (Bà) ……………..Trưởng (Phó) Vụ Quản lý phương tiện người lái; Phòng Quản lý (vận tải) phương tiện và người lái (Ban Quản lý đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe)

Ông (Bà) ……………….. Chuyên viên Vụ Quản lý phương tiện người lái, phòng Quản lý (vận tải) phương tiện và người lái (Ban Quản lý đào tạo, sát hạch cấp giấy phép lái xe)

Cơ sở đào tạo lái xe gồm có:

1. Ông (Bà):

2. Ông (Bà):

3. Ông (Bà):

Đã cùng nhau kiểm tra theo tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe:

Kết quả kiểm tra như sau:

1. Phòng học Luật Giao thông đường bộ:

2. Phòng học Cấu tạo và Sửa chữa thông thường:

3. Phòng học Nghiệp vụ vận tải:

4. Phòng học Kỹ thuật lái xe:

5. Phòng học Thực tập bảo dưỡng sửa chữa:

6. Các phòng khác:(Ghi rõ số lượng, diện tích, các trang thiết bị, đồ dùng dạy học từng loại phòng học)

7. Giáo viên có ………….người đủ tiêu chuẩn, trong đó:

- Giáo viên dạy lý thuyết (danh sách trích ngang, hồ sơ kèm theo)

- Giáo viên dạy thực hành lái xe (danh sách trích ngang, h sơ kèm theo)

8. Xe tập lái có ……….xe (kèm theo danh sách, giấy đăng ký, giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường, giấy phép xe tập lái) đủ tiêu chuẩn, trong đó:

- Xe hạng B: chiếc;

- Xe hạng C: chiếc;

- Xe hạng D: chiếc;

- Xe hạng E: chiếc;

- Xe hạng F: chiếc.

9. Sân tập lái có ………..sân với diện tích ………. m2, được thảm nhựa (bê tông), ………………. đủ (không đủ) điều kiện dạy lái.

10. Đường tập lái xe là đường ……………………… đủ giảng dạy, tập lái theo nội dung, chương trình đào tạo lái xe quy định.

Với kết quả kiểm tra trên, chúng tôi đề nghị Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Giám đốc Sở Giao thông vận tải) xem xét, cấp lại giấy phép đào tạo lái xe các hạng, với lưu lượng ………………….. học viên (trong đó, hạng B: ………..., hạng C: ………..., hạng D: ………..., hạng E: ………..., hạng F: ………...).

Tên cơ sở đào tạo:

Địa chỉ:

Số điện thoại: ……………………….Fax:

Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp:

Họ tên Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (Giám đốc, Phó Giám đốc):
ĐẠI DIỆN………..
(Ký và ghi rõ họ, tên)

ĐẠI DIỆN………..
(Ký và ghi rõ họ, tên)


THỦ TRƯỞNG CƠ S ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng dấu)
Ghi chú: Mẫu được sử dụng khi cấp lại giấy phép hết hạn kết hợp với nâng hạng, tăng lưu lượng đào tạo.
PHỤ LỤC 16

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA XÉT CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE MÔ TÔ, MÁY KÉO


(Ban hành kèm theo Thông tư s 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ...
ĐOÀN KIỂM TRA CẤP
GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI
XE MÔ TÔ, MÁY KÉO
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

………., ngày …….. tháng ………. năm 20…..


BIÊN BẢN KIỂM TRA
XÉT CẤP GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE MÔTÔ, MÁY KÉO

Hôm nay, ngày…../…../….., chúng tôi gồm:

1. Ông (bà) Trưởng (Phó) phòng );

2. Ông (Bà) Chuyên viên phòng );

3. Ông (Bà)...........................................Hiệu trưởng (Giám đốc) cơ sở đào tạo;

4. Ông (Bà).......................................... Trưởng phòng đào tạo cơ sở đào tạo.

Đã cùng nhau kiểm tra theo tiêu chuẩn kỹ thuật, nghiệp vụ chuyên môn của cơ sở đào tạo lái xe:

Kết quả kiểm tra như sau (đánh dấu nhân vào ô vuông)1. Phòng học Luật Giao thông đường bộ

Đúng tiêu chuẩn 

Không đúng tiêu chuẩn 

2. Phòng học Nghiệp vụ vận tải:

Đúng tiêu chuẩn 

Không đúng tiêu chuẩn 

3. Phòng học cấu tạo và Sửa chữa thông thường:

Đúng tiêu chuẩn 

Không đúng tiêu chuẩn 

4. Phòng học Kỹ thuật lái xe:

Đúng tiêu chuẩn 

Không đúng tiêu chuẩn 

5. Phòng học Thực tập bảo dưỡng sửa chữa:

Đúng tiêu chuẩn 

Không đúng tiêu chuẩn 

Tài liệu phục vụ đào tạo

Giáo viên có ………….. người đủ tiêu chuẩn (danh sách trích ngang, hồ sơ kèm theo)

Xe tập lái có .... xe đủ tiêu chuẩn (có giấy đăng ký kèm theo), trong đó:

- Xe hạng A1: chiếc;

- Xe hạng A2: chiếc;

- Xe hạng A3: chiếc;

- Xe hạng A4: chiếc;

Sân tập lái có diện tích………..m2, đủ (không đủ) điều kiện dạy lái.

Đường tập lái xe là đường ………………………. đủ giảng dạy, tập lái theo nội dung, chương trình đào tạo lái xe quy định.

Với kết quả kiểm tra trên, chúng tôi đề nghị Sở Giao thông vận tải ……………………… xem xét, cấp giấy phép đào tạo lái xe các hạng:

Tên cơ sở đào tạo:

Địa chỉ


Số điện thoại: ……………………….……; Fax:

Cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp:

Họ tên Hiệu trưởng (Giám đốc):

Họ tên Phó Hiệu trưởng (Phó Giám đốc):
TRƯỞNG (PHÓ) PHÒNG...
(BAN QL ĐTSHCGPLX)

(Ký và ghi rõ họ, tên)

CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC 17a

MẪU GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE


(Ban hành kèm theo Thông tư s 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: ……………../

……….., ngày …….. tháng …… năm 20….


GIẤY PHÉP

ĐÀO TẠO LÁI XE

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Thông tư số ……./……./TT-BGTVT ……./……../ ……… của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

Xét đề nghị của Đoàn Kiểm tra được thành lập tại Quyết định số ……………… ngày ……./……/…… của Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc ;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ quản lý phương tiện và người lái,

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

1. Cấp giấy phép đào tạo lái xe cho:

2. Địa chỉ:

- Điện thoại - Fax:

3. Cơ quan quản lý trực tiếp:

4. Được phép đào tạo để sát hạch, cấp giấy phép lái xe:

- Hạng:

- Lưu lượng:

5. Địa điểm đào tạo:

Cơ sở đào tạo lái xe phải xuất trình Giấy phép này với cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.TNG CỤC TRƯNG
(Ký tên, đóng du)

Giấy phép này có giá trị đến
ngày…..tháng…..năm…..
PHỤ LỤC 17b

MẪU GIẤY PHÉP ĐÀO TẠO LÁI XE


(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI…
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: ……………../

………….., ngày …….. tháng …… năm 20….


GIẤY PHÉP

ĐÀO TẠO LÁI XE

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Thông tư số ……./……./TT-BGTVT ……./……../ ……… của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

Xét đề nghị của Đoàn Kiểm tra được thành lập tại Quyết định số ……………… ngày ……./……/…… của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về việc ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng ,

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

1. Cấp giấy phép đào tạo lái xe cho:

2. Địa chỉ:

- Điện thoại - Fax:

3. Cơ quan quản lý trực tiếp:

4. Được phép đào tạo để sát hạch, cấp giấy phép lái xe:

- Hạng:

- Lưu lượng:

5. Địa điểm đào tạo:

Cơ sở đào tạo lái xe phải xuất trình Giấy phép này với cơ quan có thẩm quyền khi có yêu cầu.GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng du)

Giấy phép này có giá trị đến
ngày…..tháng…..năm…..
PHỤ LỤC 18a

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG


(Ban hành kèm theo Thông tư s 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: ……………./

Hà Nội, ngày …….. tháng …… năm 20….


GIẤY CHỨNG NHẬN

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Thông tư số …../…../TT-BGTVT ..... /…../….. của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (QCVN ………../BGTVT) ban hành kèm theo Thông tư số …../…../TT-BGTVT ngày .... / ….. / ….. của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Biên bản kiểm tra Trung tâm sát hạch lái xe ………………… của Đoàn kiểm tra ngày ….. / ….. / …..;

Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải …………………… tại văn bản số ………. ngày ….. / ….. / ….. về việc kiểm tra, xác nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý phương tiện và người lái,

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

Cấp giấy chứng nhận cho: TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE...........

1. Địa chỉ:

- Điện thoại: - Fax:

2. Cơ quan quản lý hoạt động trực tiếp:

3. Trung tâm sát hạch lái xe …………… là trung tâm sát hạch loại …….., đủ điều kiện sát hạch lái xe các hạng: ………., được sử dụng các xe sát hạch:... xe hạng A1,... hạng A2,...,… hạng C,... (có danh sách kèm theo).Trung tâm sát hạch lái xe... phải xuất trình Giấy chứng nhận này với cơ quan quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe đến tổ chức sát hạch và chịu sự kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền./.

TỔNG CỤC TRƯỞNG
(Ký tên, đóng du)

Giấy chứng nhận này có giá trị đến
ngày…..tháng…..năm…..


BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------DANH SÁCH XE SÁT HẠCH ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG

TT

Nhãn hiệu xe

Ký hiệu xe sát hạch

Biển số

Hạng xe sát hạch

Nội dung sát hạch
Trong hình
----------


Trên đường


PHỤ LỤC 18b

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG


(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

UBND TỈNH, THÀNH PHỐ…
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ....
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: ……………../

……….., ngày …….. tháng …… năm 20….


GIẤY CHỨNG NHẬN

TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE ĐỦ ĐIỀU KIỆN HOẠT ĐỘNG

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Thông tư số …../…../TT-BGTVT …../…../….. của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trung tâm sát hạch lái xe cơ giới đường bộ (QCVN…………/BGTVT) ban hành kèm theo Thông tư số …../…../TT-BGTVT ngày .... /…../….. của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

Căn cứ Biên bản kiểm tra Trung tâm sát hạch lái xe …………………. của Đoàn Kiểm tra ngày …../…../…..;

Xét đề nghị của Trung tâm sát hạch lái xe …………. tại văn bản số ………….. ngày …../…../….. về việc kiểm tra, xác nhận trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động;

Theo đề nghị của Trưởng phòng ,

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Cấp giấy chứng nhận cho: TRUNG TÂM SÁT HẠCH LÁI XE...

1. Địa chỉ:

- Tel: - Fax:

2. Trung tâm sát hạch lái xe …………… là trung tâm sát hạch loại 3 có đủ điều kiện sát hạch lái xe các hạng: ………., được sử dụng các xe sát hạch:

Hạng A1: xe Hạng A3: xe

Hạng A2: xe Hạng A4: xe

Trung tâm sát hạch lái xe...phải xuất trình Giấy chứng nhận này với cơ quan quản lý sát hạch cấp giấy phép lái xe đến tổ chức sát hạch và chịu sự kiểm tra của các cơ quan có thẩm quyền./.GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng du)

Giấy chứng nhận này có giá trị đến
ngày…..tháng…..năm…..


ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH…
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI ....
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------DANH SÁCH XE SÁT HẠCH ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG

TT

Nhãn hiệu xe

Ký hiệu xe sát hạch

Biển số

Hạng xe sát hạch

Nội dung sát hạch


Каталог: vbpq -> Lists -> Vn%20bn%20php%20lut -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ quốc phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG

tải về 1.05 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương