PHỤ LỤC 1a MẪu giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/tt-bgtvt ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 1.05 Mb.
trang7/10
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích1.05 Mb.
#15076
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

PHỤ LỤC 19a

MẪU BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC SÁT HẠCH LÁI XE


(Ban hành kèm theo Thông tư s58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ SỞ ĐÀO TẠO
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: ……………../

……….., ngày …….. tháng …… năm 20….


BÁO CÁO ĐỀ NGHỊ TỔ CHỨC SÁT HẠCH LÁI XE

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...)

Tiếp theo công văn số ……………….. ngày …../…../…..

Trường (Trung tâm) …….. đã có báo cáo khai giảng và đăng ký sát hạch các lớp đào tạo lái xe Khóa ………….. với Tổng cục (Sở), nay Khóa học đã hoàn thành chương trình học tập và xin tổ chức sát hạch, cụ thể:Số
TT


Khóa - Lớp

Hạng giấy phép lái xe

Số học viên vào học

Số học viên dự sát hạch

Ngày sát hạch

Ghi chú

1

Hệ đào tạo mới
234

Hệ đào tạo nâng hạng
(có danh sách học viên các khóa học kèm theo)

Trường (Trung tâm) ……………. đề nghị Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...) xét duyệt và tổ chức kỳ sát hạch cho học viên các khóa - lớp trên.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng du)


PHỤ LỤC 19b

MẪU DANH SÁCH THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH (BÁO CÁO 2)


(Ban hành kèm theo Thông tư s 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ SỞ ĐÀO TẠO
--------------


DANH SÁCH THÍ SINH DỰ THI SÁT HẠCH

Cấp giấy phép lái xe hạng:

Khóa:

(Mỗi hạng lập 1 danh sách riêng)


BÁO CÁO 2

Thời gian đào tạo: ………tháng

Khai giảng ngày ….. tháng ….. năm……

Bế giảng ngày ….. tháng ….. năm .....

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số CMND

Nơi cư trú

Giấy chứng nhận sức khỏe hợp lệ

Đã có giấy phép lái xe hạng

Thâm niên lái xe

Số chứng chỉ sơ cấp, chứng chỉ đào tạo

Ghi chú

Số năm lái xe

Số km lái xe an toàn

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)
Tên xếp theo vần A, B, C...

……….., ngày…..tháng…..năm 20….
THỦ TRƯỞNG CƠ SỞ ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC 19c

MẪU BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH LÁI XE


(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

BIÊN BẢN KIỂM TRA HỒ SƠ THÍ SINH DỰ SÁT HẠCH LÁI XE

Hôm nay, vào hồi ..... giờ, ngày ….. / ….. / ….., tại Ban Quản lý sát hạch ………………….., Tổ kiểm tra hồ sơ thí sinh dự sát hạch lái xe của cơ sở đào tạo ……………………….., gồm:

1. Ông (Bà) , Chuyên viên.

2. Ông (Bà) , Chuyên viên.

3. Ông (Bà) , Đại diện cơ sở đào tạo.

Sau khi đối chiếu báo cáo số 1, báo cáo số 2 và kiểm tra hồ sơ của các thí sinh dự sát hạch.KẾT QUẢ

Tổng số hồ sơ xin dự sát hạch: ………………………..

Số hồ sơ xét hợp lệ: , trong đó:

- Số thi mới: - Số hồ sơ thi lại và vắng:(Theo bảng phân loại dưới đây)

Khóa học

A1

A2

A3

A4

B1

B2

C

D

E

F

Tổng số

Số hồ sơ hợp lệ


Danh sách hồ sơ thí sinh dự thi sát hạch hợp lệ được sát hạch (có danh sách kèm theo).

Số hồ sơ không hợp lệ: ……., được phân theo các lý do (theo bảng dưới đây).Hạng/Lý do

A1

A2

A3

A4

B1

B2

C

D

E

F

Không có trong danh sách báo cáo 1Đơn đề nghị dự sát hạch không đúngChưa đủ thời gian đào tạoChưa đủ thâm niên nâng hạngChưa đủ hoặc hết hạn tuổiSai lệch với chứng minh nhân dânGiấy chứng nhận sức khỏe không đúngGiấy phép lái xe hết hạn, không có hồ sơDanh sách hồ sơ thí sinh dự thi sát hạch không hợp lệ (có danh sách kèm theo).

Tổ kiểm tra lập biên bản này báo cáo Ban Quản lý sát hạch cho số thí sinh có hồ sơ hợp lệ trên được dự sát hạch.
CÁN B KIỂM TRA H
(Ký và ghi rõ họ, tên)

CƠ SỞ ĐÀO TẠO LÁI XE
(Ký và ghi rõ họ, tên)


PHỤ LỤC 20a

MẪU QUYẾT ĐỊNH TỔ CHỨC KỲ SÁT HẠCH LÁI XE


(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ti)

BỘ GTVT (UBND TỈNH...)
TỔNG CỤC ĐBVN (SỞ GTVT)
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: …………

…………., ngày ….. tháng ….. năm 20…..


QUYẾT ĐỊNH

TỔ CHỨC KỲ SÁT HẠCH LÁI XE

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
(GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI...)

Căn cứ Quyết định số ……….. ngày …../…../ ….. của ........... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải);

Căn cứ khoản ….. Điều ….. Thông tư số …../…../TT-BGTVT ngày ….. / ….. / ….. của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

Xét đề nghị của:QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho phép tổ chức kỳ sát hạch lái xe ………. cho thí sinh khóa ………. của Trường (Trung tâm)

Tổng số ……………. thí sinh, gồm các hạng B1: ………. thí sinh, B2: ………… thí sinh v.v... (Danh sách thí sinh dự thi các hạng kèm theo).

Kỳ sát hạch được tiến hành từ ngày ….. /….. / ….. tại Trung tâm sát hạch lái xe:

Điều 2. Thành lập Hội đồng sát hạch gồm các thành viên có tên dưới đây:

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông (Bà): Chức vụ công tác

2. Các Ủy viên:

- Ông (Bà): Giám đốc Trung tâm sát hạch lái xe ;

- Ông (Bà): Hiệu trưởng, Giám đốc cơ sở đào tạo ;

- Ông (Bà):...........................................Tổ trưởng Tổ sát hạch;

- Ông (Bà):............................................Ủy viên thư ký.

Trách nhiệm của từng thành viên do Chủ tịch hội đồng phân công.Каталог: vbpq -> Lists -> Vn%20bn%20php%20lut -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ quốc phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG

tải về 1.05 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương