PHỤ LỤC 1a MẪu giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/tt-bgtvt ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc


B. KẾT QUẢ SÁT HẠCH THỰC HÀNH LÁI XEtải về 1.05 Mb.
trang9/10
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích1.05 Mb.
#15076
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

B. KẾT QUẢ SÁT HẠCH THỰC HÀNH LÁI XE

Lần thứ 1: Ngày ….. tháng …… năm ……Sát hạch lái xe trong hình

Ngày sát hạch:Số điểm tối đa

Số điểm đạt được

Sát hạch viên nhận xét và ký tên


Thí sinh ký tên


Sát hạch lái xe trên đường

Ngày sát hạch:Số điểm tối đa

Số điểm đạt được

Sát hạch viên nhận xét và ký tên


Thí sinh ký tên

Kết luận của Tổ trưởng Tổ sát hạch

Hạng ……… Đạt  Không đạt TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ, tên)

………., ngày ….. tháng ….. năm 20….
TM. HỘI ĐỒNG SÁT HẠCH
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)


A. KẾT QUẢ SÁT HẠCH LÝ THUYẾT

Lần thứ 2: Ngày ……….. tháng ……………. năm …………Số điểm tối đa

Số điểm đạt được

Sát hạch viên nhận xét và ký tên


Thí sinh ký tên:


B. KẾT QUẢ SÁT HẠCH THỰC HÀNH LÁI XE

Lần thứ 2: Ngày ….. tháng …… năm ……Sát hạch lái xe trong hình

Ngày sát hạch:Số điểm tối đa

Số điểm đạt được

Sát hạch viên nhận xét và ký tên


Thí sinh ký tên


Sát hạch lái xe trên đường

Ngày sát hạch:Số điểm tối đa

Số điểm đạt được

Sát hạch viên nhận xét và ký tên


Thí sinh ký tên

Kết luận của Tổ trưởng Tổ sát hạch

Hạng ……… Đạt  Không đạt TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ, tên)

………., ngày ….. tháng ….. năm 20….
TM. HỘI ĐỒNG SÁT HẠCH
CHỦ TỊCH
(Ký tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC 23b

MẪU BIÊN BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ SÁT HẠCH LÁI XE


(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------

BIÊN BẢN TỔNG HỢP KẾT QUẢ SÁT HẠCH LÁI XEẢnh màu
3 cm x 4 cm


(chụp không quá 06 tháng)

Họ và tên thí sinh:.................................................. Nam (Nữ) .................

Sinh ngày …../ …../ ….. Quốc tịch:...........................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:..............................................................

Nơi cư trú:.................................................................................................

Số giấy CMND (hoặc hộ chiếu):...., cấp ngày …../ …../ ….. tại ................

Thi lấy giấy phép lái xe:................................... Hạng:...............................

Học lái xe tại cơ sở đào tạo:....................................................................
………., ngày ….. tháng ….. năm …..
(Thí sinh ký và ghi rõ họ tên)A. KẾT QUẢ SÁT HẠCH LÝ THUYẾT

Lần thứ 1: Ngày ……….. tháng ……………. năm …………Số điểm tối đa

Số điểm đạt được

Sát hạch viên nhận xét và ký tên


Thí sinh ký tên:


B. KẾT QUẢ SÁT HẠCH THỰC HÀNH LÁI XE

Lần thứ 1: Ngày ….. tháng …… năm ……Sát hạch kỹ năng lái xe trong hình

Ngày sát hạch:Số điểm tối đa

Số điểm đạt được

Sát hạch viên nhận xét và ký tên


Thí sinh ký tên

Kết luận của Tổ trưởng Tổ sát hạch

Hạng ……… Đạt  Không đạt TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ, tên)

………., ngày ….. tháng ….. năm 20….
TM. BAN QUẢN LÝ SÁT HẠCH
TRƯỞNG BAN
(Ký tên, đóng dấu)


A. KẾT QUẢ SÁT HẠCH LÝ THUYẾT

Lần thứ 2: Ngày ……….. tháng ……………. năm …………Số điểm tối đa

Số điểm đạt được

Sát hạch viên nhận xét và ký tên


Thí sinh ký tên:


B. KẾT QUẢ SÁT HẠCH THỰC HÀNH LÁI XE

Lần thứ 2: Ngày ….. tháng …… năm ……Sát hạch kỹ năng lái xe trong hình

Ngày sát hạch:Số điểm tối đa

Số điểm đạt được

Sát hạch viên nhận xét và ký tên


Thí sinh ký tên

Kết luận của Tổ trưởng Tổ sát hạch

Hạng ……… Đạt  Không đạt TỔ TRƯỞNG
(Ký và ghi rõ họ, tên)

………., ngày ….. tháng ….. năm 20….
TM. BAN QUẢN LÝ SÁT HẠCH
TRƯỞNG BAN
(Ký tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC 24a

MẪU QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRÚNG TUYỂN KỲ SÁT HẠCH


(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

BỘ GTVT (UBND TỈNH…)
TCĐBVN (SỞ GTVT…)
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số: ………………

………., ngày ….. tháng ….. năm 20….


QUYẾT ĐỊNH

Công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM
(GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI)

Căn cứ Quyết định số …….. ngày …../ …../ ….. của ............. về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải …..);

Căn cứ Thông tư số ……./……/TT-BGTVT ngày …../ …../ ….. của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ;

Xét đề nghị của Vụ trưởng (Trưởng Phòng):QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận trúng tuyển kỳ sát hạch cho …………. học viên lái xe (ô tô, mô tô) của cơ sở đào tạo lái xe ………, sát hạch từ ngày …../ …../ ….. đến ngày …../ …../ ….. được cấp giấy phép lái xe, gồm:

(Ghi rõ số lượng thí sinh từng hạng có danh sách thí sinh trúng tuyển kèm theo).

Điều 2. Các Ông (Bà): Vụ trưởng (Trưởng Phòng ………………) thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...), Thủ trưởng cơ sở đào tạo, cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu: VT, BQLSH.

TNG CỤC TRƯỞNG (GIÁM ĐỐC)
(Ký tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC 24b

MẪU DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE


(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 ca Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE

STT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số giấy chứng minh nhân dân (hộ chiếu)

Nơi cư trú

Đã có giấy phép lái xe

Lớp, Khóa

Hạng giấy phép lái xe được cấp

Ghi chú

Hạng

Ngày trúng tuyển
PHỤ LỤC 25

MẪU GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ


(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 ca Bộ trưng Bộ Giao thông vận ti)

1. Mặt trước:2. Mặt sau:In từng hạng giấy phép lái xe cơ giới đường bộ mà người lái xe được phép điều khiển (hiển thị bằng tiếng Việt và tiếng Anh); đối với hạng giấy phép lái xe số tự động thì bổ sung là hạng B1- chỉ được phép điều khiển xe số tự động.

3. Quy cách:

- Kích thước: 85,6 x 53,98 x 0,76 mm (theo Tiêu chuẩn ICAO loại ID-1);

- Tiêu đề “GIẤY PHÉP LÁI XE/ DRIVER’S LICENSE”, “CÁC LOẠI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ ĐƯỢC ĐIỀU KHIỂN”, chữ “Số/No.” và “Ngày trúng tuyển” có màu đỏ, các chữ khác in màu đen;

- Ảnh của người lái xe được in trực tiếp trên giấy phép lái xe;

- Có lớp màng phủ bảo an lên giấy phép lái xe;

- Phôi được làm bằng vật liệu PET hoặc vật liệu có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương, có hoa văn màu vàng rơm và các ký hiệu bảo mật.


PHỤ LỤC 26a

MẪU BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC MINH GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ


(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

BỘ GTVT (UBND TỈNH…)
TCĐBVN (SỞ GTVT…)
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số:………./

………, ngày ….. tháng ….. năm 20…..


BẢN ĐỀ NGHỊ XÁC MINH GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải....)

Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải…..) đề nghị xác minh giấy phép lái xe theo các nội dung sau:

Họ và tên: Quốc tịch: Nam (Nữ)

Sinh ngày …../…../…..

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Nơi cư trú:

Số giấy CMND (hoặc hộ chiếu):……cấp ngày …../…../ ….., nơi cấp

Đã học lái xe tại: năm

Hiện có giấy phép lái xe hạng: ………….số: ……………….., do Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...) cấp ngày …../…../…..
CÁN B Đ NGHỊ XÁC MINH
(Ký và ghi rõ họ, tên)

THỦ TRƯỞNG
QUAN QUẢN LÝ GPLX
(Ký tên, đóng dấu)


PHỤ LỤC 26b

MẪU BẢN XÁC MINH GIẤY PHÉP LÁI XE CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ


(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

BỘ GTVT (UBND TỈNH…)
TCĐBVN (SỞ GTVT…)
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số:……………./

………, ngày ….. tháng ….. năm 20…..

Каталог: vbpq -> Lists -> Vn%20bn%20php%20lut -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ quốc phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG

tải về 1.05 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương