PHỤ LỤC 1a MẪu giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/tt-bgtvt ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải) CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúctải về 1.05 Mb.
trang1/10
Chuyển đổi dữ liệu07.08.2016
Kích1.05 Mb.
#15076
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
PHỤ LỤC 1a

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE


(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------Ảnh màu 3 cm x 4 cm (chụp không quá 06 tháng), có dấu giáp lai

Căn cứ Quyết định số …… / ……ngày …../ ….. / ……. của Tổng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

CHỨNG NHẬN

Ông (Bà):

Ngày tháng năm sinh:

Số giấy chứng minh nhân dân:

Cơ sở đào tạo:

Đã hoàn thành khóa tập huấn giáo viên dạy thực hành lái xe hạng .

Từ ngày …… / …… / ….. đến ngày ……/ …../ ……


Số GCN:

Có giá trị đến ngày ……. tháng ….. năm……..Hà Nội, ngàytháng …. năm 20…..
TNG CỤC TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)Quy cách:

- Kích thước: 150 mm x 200 mm;

- “CHỨNG NHẬN”: phông chữ Times New Roman in hoa, in đậm, cỡ chữ 21.

Ghi chú: trường hợp giáo viên đã có giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe muốn chuyển lên hạng dạy thực hành cao hơn thì phải qua tập huấn hạng tương ứng để cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.


PHỤ LỤC 1b

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN GIÁO VIÊN DẠY THỰC HÀNH LÁI XE


(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------Ảnh màu 3 cm x 4 cm (chụp không quá 06 tháng), có dấu giáp lai

Căn cứ Quyết định số …… / ……ngày …../ ….. / ……. của Giám đốc Sở Giao thông vận tải về việc cấp giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe

GIÁM ĐỐC SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI…

CHỨNG NHẬN

Ông (Bà):

Ngày tháng năm sinh:

Số giấy chứng minh nhân dân:

Cơ sở đào tạo:

Đã hoàn thành khóa tập huấn giáo viên dạy thực hành lái xe hạng .

Từ ngày …… / …… / ….. đến ngày ……/ …../ ……


Số GCN:

Có giá trị đến ngày ……. tháng ….. năm……..…………., ngàytháng …. năm 20…..
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


Quy cách:

- Kích thước: 150 mm x 200 mm;

- “CHỨNG NHẬN”: phông chữ Times New Roman in hoa, đậm, cỡ chữ 21.

Ghi chú: trường hợp giáo viên đã có giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe muốn chuyển lên hạng dạy thực hành cao hơn thì phải qua tập huấn hạng tương ứng để cấp lại giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe.


PHỤ LỤC 1c

MẪU GIẤY CHỨNG NHẬN KHÓA TẬP HUẤN NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ GIÁO VIÊN DẠY LÁI XE
(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


------------------


Ảnh màu 3 cm x 4 cm (chụp không quá 06 tháng), có dấu giáp lai


TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM

CHỨNG NHẬN

Ông (Bà):

Ngày tháng năm sinh:

Số giấy chứng minh nhân dân:

Cơ sở đào tạo:

Đã hoàn thành khóa tập huấn nâng cao trình độ giáo viên dạy thực hành lái xe tại: .

từ ngày …… / …… / ….. đến ngày ……/ …../ ……


Số GCN:

Quyết định số:

ngày ……. tháng ….. năm……..


Hà Nội, ngàytháng …. năm 20…..
TNG CỤC TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)


Quy cách:

- Kích thước: 150 mm x 200 mm;

- “CHỨNG NHẬN”: phông chữ Times New Roman in hoa, đậm, cỡ chữ 21.
PHỤ LỤC 2

MẪU TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO VÀ CƠ QUAN QUẢN LÝ TRỰC TIẾP


(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

1. Vị trí:

- Hai bên cửa xe đối với xe ô tô hạng B1, B2;

- Hai bên thành xe đối với xe ô tô các hạng C, D, E;

- Hai bên cửa của xe đầu kéo đối với xe ô tô hạng F.

2. Kích thước chữ: sử dụng phông chữ Times New Roman in hoa.

a) Đối với xe ô tô tập lái hạng B1, B2 và F:

- Cỡ chữ tên cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở đào tạo cao: 2,5 cm;

- Cỡ chữ tên cơ sở đào tạo, trung tâm dạy nghề cao: 3 cm;

- Cỡ chữ, số điện thoại cao: 4 cm.

b) Đối với xe ô tô tập lái hạng C, D, E:

- Cỡ chữ tên của cơ quan quản lý trực tiếp cơ sở đào tạo cao: 3,5 cm;

- Cỡ chữ tên cơ sở đào tạo, trung tâm dạy nghề cao: 4 cm;

- Cỡ chữ, số điện thoại cao: 5 cm.


PHỤ LỤC 3

MẪU BIỂN TẬP LÁI - BIỂN SÁT HẠCH


(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 ca Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

1. Biển phía trước nền màu xanh, chữ màu trắng; lắp cố định trên thanh cản bên trái, có kích thước:

- 10 cm x 25 cm đối với xe các hạng B1, B2, C, D, E, F;

- 15 cm x 20 cm đối với xe các hạng A3, A4.

2. Biển phía sau nền màu xanh, chữ màu trắng; lắp cố định giữa thành xe, không trùng biển số, có kích thước:

- 10 cm x 25 cm đối với xe các hạng B1, B2;

- 35 cm x 35 cm đối với xe các hạng C, D, E, F;

- 15 cm x 20 cm đối với xe hạng A3;

- 20 cm x 25 cm đối với xe hạng A4.
PHỤ LỤC 4a

MẪU GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI (dành cho xe ôtô)


(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 ca Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Kích thước: 120 mm x 180 mm.

1. Mặt trước:

TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ
VIỆT NAM
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI

Số: ……. / ……

Cấp cho xe số: Loại phương tiện:

Nhãn hiệu xe: Màu sơn:

Cơ sở đào tạo:

Được phép tập lái xe trên các tuyến đường (Quốc lộ, Tỉnh lộ, từ ………đến: …….)
Có giá trị:

Từ ngày ……/…../……

Đến ngày …./…../……

(Giấy phép xe tập lái chỉ có giá trị khi Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe còn giá trị sử dụng).


Hà Nội, ngàytháng …. năm 20…..
TNG CỤC TRƯỞNG
(Ký tên, đóng dấu)
2. Mặt sau: In chữ “TẬP LÁI” theo phông chữ Times New Roman in hoa, đứng, đậm, cỡ chữ 90.


PHỤ LỤC 4b

MẪU GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI (dành cho xe ôtô)


(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 ca Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Kích thước: 120 mm x 180 mm.

1. Mặt trước:

UBND TỈNH…
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI…
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------GIẤY PHÉP XE TẬP LÁI

Số: ……. / ……

Cấp cho xe số: Loại phương tiện:

Nhãn hiệu xe: Màu sơn:

Cơ sở đào tạo:

Được phép tập lái xe trên các tuyến đường (Quốc lộ, Tỉnh lộ, từ ………đến: …….)
Có giá trị:

Từ ngày ……/…../……

Đến ngày …./…../……

(Giấy phép xe tập lái chỉ có giá trị khi Giấy chứng nhận kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe còn giá trị sử dụng).


............, ngàytháng …. năm 20…..
GIÁM ĐỐC
(Ký tên, đóng dấu)


2. Mặt sau: In chữ “TẬP LÁI” theo phông chữ Times New Roman in hoa, đứng, đậm, cỡ chữ 90.


PHỤ LỤC 5a

MẪU PHÙ HIỆU GIÁO VIÊN DẠY LÁI XE


(Ban hành kèm theo Thông tư s 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

PHÙ HIỆU GIÁO VIÊN DẠY LÁI XE

TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO

Ảnh màu
3 cm x 4 cm
(có dấu
giáp lai)

GIÁO VIÊN DẠY LÁI XE

NGUYỄN VĂN A
Dạy lái xe hạng: C

Quy cách:

- Kích thước: 50 mm x 85 mm;

- Được in trên giấy trắng chất lượng tốt, ép plastic kẹp trong mica đeo ở phía ngực trái hoặc ở cổ;

- Phía trên ghi tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và tên cơ sở đào tạo - phông chữ Times New Roman in hoa, cỡ chữ 10;

- Phía dưới bên trái là ảnh màu 3 cm x 4 cm (có đóng dấu giáp lai của cơ sở đào tạo);

- Phía dưới bên phải ghi:

+ Dòng chữ GIÁO VIÊN DẠY LÁI XE - phông chữ Times New Roman in hoa, đứng, đậm, cỡ chữ 13;

+ Họ tên giáo viên - phông chữ Times New Roman in hoa, đứng, đậm, cỡ chữ 14;

+ Hạng giấy phép lái xe dạy lái - phông chữ Times New Roman in hoa, đứng, đậm, cỡ chữ 14.
PHỤ LỤC 5b

MẪU PHÙ HIỆU HỌC VIÊN TẬP LÁI XE


(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

PHÙ HIỆU HỌC VIÊN TẬP LÁI XE

TÊN CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN
TÊN CƠ SỞ ĐÀO TẠO

Ảnh màu
3 cm x 4 cm (chụp không quá 06 tháng), có dấu giáp lai

HỌC VIÊN TẬP LÁI XE

NGUYỄN VĂN B
Tập lái xe hạng: B2

Quy cách:

- Kích thước: 50 mm x 85 mm;

- Được in trên giấy trắng chất lượng tốt, ép plastic kẹp trong mica đeo ở phía ngực trái hoặc ở cổ;

- Phía trên ghi tên cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp và tên cơ sở đào tạo - phông chữ Times New Roman, in hoa, đứng, cỡ chữ 10;

- Phía dưới bên trái là ảnh màu 3 cm x 4 cm (có đóng dấu giáp lai của cơ sở đào tạo);

- Phía dưới bên phải ghi:

+ Dòng HỌC VIÊN TẬP LÁI XE - phông chữ Times New Roman, in hoa đứng, đậm, cỡ chữ 13;

+ Họ tên học viên - phông chữ Times New Roman, in hoa, đứng, đậm, cỡ chữ 14;

+ Hạng giấy phép lái xe học lái - phông chữ Times New Roman, in hoa, đứng, đậm, cỡ chữ 14.
PHỤ LỤC 6

MẪU BÁO CÁO ĐĂNG KÝ SÁT HẠCH CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE MÔ TÔ HẠNG A1, A2


(Ban hành kèm theo Thông tư s 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ SỞ ĐÀO TẠO
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số:…………/

……………, ngày……..tháng ….. năm 20 ….


BÁO CÁO ĐĂNG KÝ SÁT HẠCH
CẤP GIẤY PHÉP LÁI XE MÔ TÔ CÁC HẠNG A1, A2

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải ………….

Thực hiện Giấy phép đào tạo lái xe số ……... ngày …… / …. / …… do Sở Giao thông vận tải cấp, Trường (Trung tâm) …………………. đã tổ chức khóa đào tạo để sát hạch cấp giấy phép lái xe mô tô hạng …….., với danh sách học viên kèm theo.

Đề nghị Sở Giao thông vận tải ......... chấp thuận và tổ chức sát hạch, cấp giấy phép lái xe cho các học viên hoàn thành khóa đào tạo.DANH SÁCH HỌC VIÊN

Số TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Nơi cư trú

Hạng giấy phép lái xe

Ngày khai giảng

Ngày bế giảng

Ngày sát hạch

Ghi chú

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)
Xếp tên theo vần A, B, C
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu:

THỦ TRƯỞNG CƠ S ĐÀO TẠO
(Ký tên, đóng du)


PHỤ LỤC 7a

MẪU BÁO CÁO ĐĂNG KÝ SÁT HẠCH LÁI XE


(Ban hành kèm theo Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận ti)

CƠ QUAN CHỦ QUẢN
CƠ SỞ ĐÀO TẠO
-------


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------


Số:………………/

……………, ngày……..tháng ….. năm 20 ….


BÁO CÁO ĐĂNG KÝ SÁT HẠCH LÁI XE

Kính gửi: Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải...)Thực hiện Giấy phép đào tạo lái xe số: ………. ngày …… / …… / ……. do Tổng cục Đường bộ Việt Nam (Sở Giao thông vận tải ……) cấp, Trường (Trung tâm) ……………………. đã tổ chức xét tuyển học viên và khai giảng các lớp như sau:

Số
TT


Khóa - Lớp

Hạng giấy phép lái xe

Số lượng học viên

Ngày khai giảng

Ngày bế giảng

Ngày đăng ký sát hạch

Ghi chú

1

Hệ đào tạo mới2


3


4

Hệ đào tạo nâng hạngКаталог: vbpq -> Lists -> Vn%20bn%20php%20lut -> Attachments
Attachments -> CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘI
Attachments -> CHÍnh phủ CỘng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> NGÂn hàng nhà NƯỚc việt nam
Attachments -> BỘ NÔng nghiệp và phát triển nông thôn bộ TÀi chính bộ KẾ hoạch và ĐẦu tư
Attachments -> BỘ CÔng an cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi chính cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ quốc phòng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do Hạnh phúc
Attachments -> BỘ TÀi nguyên và MÔi trưỜNG

tải về 1.05 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương