PHỤ LỤC 2 MẪu văn bảN Ủy quyền xác nhậN ĐĂng ký KẾ hoạch bảo vệ MÔi trưỜng củA Ủy ban nhân dân cấp huyện cho ủy ban nhân dân cấp xãtải về 13.11 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.08.2016
Kích13.11 Kb.
#17860
PHỤ LỤC 5.2

MẪU VĂN BẢN ỦY QUYỀN XÁC NHẬN ĐĂNG KÝ KẾ HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP HUYỆN CHO ỦY BAN NHÂN DÂN CẤP XÃ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường)

 


 

ỦY BAN NHÂN DÂN (1)
-------


 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------


Số: …


(Địa danh), ngày ... tháng ... năm ...

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ủy quyền xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường

ỦY BAN NHÂN DÂN (1)

Căn cứ Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường; 

Căn cứ (2) quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân (1);

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (3),

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ủy quyền cho Ủy ban nhân dân (3) xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường đối với dự án, phương án sản xuất, kinh doanh, dịch vụ quy mô hộ gia đình trên địa bàn (3).

Điều 2. Ủy ban nhân dân (3) có trách nhiệm:1. Tổ chức thực hiện việc xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường cho các đối tượng quy định tại Điều 1 Quyết định này theo quy định tại Điều 34 Thông tư số 27/2015/TT-BTNMT ngày 29 tháng 5 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường và các quy định có liên quan của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2. Thực hiện các trách nhiệm quy định tại Điều 34 Luật Bảo vệ môi trường.

3. Chịu trách nhiệm trước (1) và trước pháp luật về việc thực hiện các nội dung được ủy quyền.

4. Tổng hợp số liệu và báo cáo định kỳ đến (1) về các nội dung thực hiện theo ủy quyền tại Quyết định này trước ngày 31 tháng 12 hàng năm.

5. Thông báo rộng rãi các nội dung được ủy quyền tại Quyết định này đến các tổ chức, cá nhân để biết và liên hệ công tác.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ... tháng ... năm ... Chủ tịch Ủy ban nhân dân (3), Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các cơ quan thuộc Ủy ban nhân dân (1) chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- …;
- Lưu: …

(4)
(Ký, ghi họ tên, chức danh, đóng dấu)


Ghi chú: (1) Tên địa danh hành chính cấp huyện; (2) Tên đầy đủ của văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban nhân dân (1); (3) Tên địa danh hành chính cấp xã; (4) Đại diện có thẩm quyền (1).

 

  
Каталог: tdpl -> uploads -> file
file -> PHỤ LỤc số 12 thông báo số tiền ký quỹ CẢi tạO, phục hồi môi trưỜNG
file -> CÁc tỉnh có khu vực khoáng sản phân táN, nhỏ LẺ
file -> PHỤ LỤC 7 MẪu quyếT ĐỊnh phê duyệt báo cáO ĐÁnh giá TÁC ĐỘng môi trưỜNG
file -> Phụ lục I. 3 Nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường đối với các cơ sở đang hoạt động I- mở đầu
file -> PHỤ LỤC 3 MẪu văn bảN Ủy quyền xác nhậN ĐĂng ký KẾ hoạch bảo vệ MÔi trưỜng cho ban quản lý CÁc khu công nghiệP, khu chế xuấT, khu kinh tế
file -> PHỤ LỤC 11 MẪu văn bản của chủ DỰ Án gửI Ủy ban nhân dân cấp xã ĐỂ niêm yết công khai kế hoạch quản lý MÔi trưỜng của dự ÁN
file -> A. Hướng dẫn sử dụng Chứng từ ctnh giới thiệu
file -> Phụ lục 3 chứng từ chất thải nguy hạI
file -> PHỤ LỤc II danh mục loài ngoại lai xâm hại có nguy cơ XÂm hạI
file -> 1. Thực vật stt

tải về 13.11 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương