PHỤ LỤc số 1 HỆ SỐ ĐIỀu chỉnh dự toán chi phí XÂy dựngtải về 16.77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích16.77 Kb.
#3243
PHỤ LỤC SỐ 1

HỆ SỐ ĐIỀU CHỈNH DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG (KĐCNC) VÀ (KĐCMTC)

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 26/02/2007 của UBND tỉnh Bình Phước)


STT

TÊN BỘ ĐƠN GIÁ

MỨC LƯƠNG TỐI THIỂU

HỆ SỐ NHÂN CÔNG

HỆ SỐ MÁY THI CÔNG

NHÓM I

NHÓM II

NHÓM III, IV

01

Đơn giá xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 168/1999/QĐ-UB ngày 19/07/1999 của UBND tỉnh

144.000đ/th

4,32

4,32*1,062

4,32*1,171

1,55

02

Đơn giá cấp thoát nước ban hành kèm theo Quyết định số: 144/2000/QĐ-UB ngày 29/12/2000 của UBND tỉnh

180.000đ/th

3,45

3,45*1,062

3,45*1,171

1,50

03

Đơn giá lắp đặt và bảo trì hệ thống chiếu sáng đô thị ban hành kèm theo Quyết số 119/2000/QĐ-UB ngày 29/12/2000 của UBND tỉnh Bình Phước

180.000đ/th

3,45

3,45*1,062

3,45*1,171

1,50

04

Đơn giá công tác sữa chữa trong XDCB ban hành kèm theo Quyết định số 89/2001/QĐ-UB ngày 20/11/2001 của UBND tỉnh

210.000đ/th

2,95

2,95*1,062

2,95*1,171

1,45

05

Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 101/2006/QĐ-UB ngày 05/10/2006 của UBND tỉnh

350.000đ/th

1,286

1,286*1,062

1,286*1,171

1,05

06

Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt ban hành kèm theo Quyết định số 99/2006/QĐ-UB ngày 05/10/2006 của UBND tỉnh

350.000đ/th
1,286*1,062
1,05

Каталог: vbpq binhphuoc.nsf -> 64f0c917e087475547256f96002869cb
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam tænh bình phöÔÙC Ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt chính sách, đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch cải cách
64f0c917e087475547256f96002869cb -> TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán Dự án Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Lộc Ninh thời kỳ đến năm 2020
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Bình Phước
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Số 1241/QĐ-ubnd ngày 18/7/2006 của ubnd tỉnh Về việc phê duyệt kết quả bán đấu giá qsd đất khu dân cư xã Phước An, huyện Bình Long (đợt 2)

tải về 16.77 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương