PhiếU ĐỀ xuất vấN ĐỀ, nhiệm vụ khoa học và CÔng nghệ CẦN ĐƯỢc giải quyếT Ở CẤp nhà NƯỚc năM 20tải về 9.42 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu30.08.2016
Kích9.42 Kb.
#28078

Phụ lục 1


BIỂU MẪU ĐỀ XUẤT ĐẶT HÀNG

(Kèm theo Thông tư số /2012 /TT-BKHCN ngày / /2012của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ)


Biểu A1-1PHIẾU ĐỀ XUẤT VẤN ĐỀ, NHIỆM VỤ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

CẦN ĐƯỢC GIẢI QUYẾT Ở CẤP NHÀ NƯỚC NĂM 20...
  1. Tên vấn đề, nhiệm vụ khoa học và công nghệ:
  1. Thuộc Chương trình:
  1. Lý do đề xuất:

3.1. Tính cấp thiết đối với sự phát triển kinh tế-xã hội và khoa học và công nghệ; triển vọng đóng góp vào việc thực hiện các mục tiêu tăng trưởng của ngành, lĩnh vực và mục tiêu phát triển khoa học và công nghệ.

3.2. Nhu cầu phối hợp liên ngành, sự điều hòa phối hợp của cơ quan quản lý (Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ, ngành chủ quản có liên quan).

3.3. Khả năng và địa chỉ áp dụng.

3.4. Năng lực của tổ chức và cá nhân.


  1. Dự kiến hiệu quả mang lại:


..., ngày ... tháng... năm 20…
TỔ CHỨC, CÁ NHÂN ĐỀ XUẤT

(Họ, tên và chữ ký - đóng dấu đối với tổ chức)


Ghi chú: Phiếu đề xuất được trình bày không quá 4 trang giấy khæ A4.


tải về 9.42 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương