Quy đỊnh về tiêu chuẩn xét chọn danh hiệU “sinh viêN 5 TỐT” VÀ TẬp thể “sinh viêN 5 TỐT” CẤp trung ưƠNGtải về 19.66 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích19.66 Kb.
#3822

HỘI SINH VIÊN VIỆT NAM

BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG

***


Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2014


QUY ĐỊNH VỀ TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN

DANH HIỆU “SINH VIÊN 5 TỐT” VÀ TẬP THỂ “SINH VIÊN 5 TỐT” CẤP TRUNG ƯƠNG

(Ban hành kèm theo Quyết định số 155QĐ/TWHSV ngày 10 tháng 9 năm 2014

của Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam)

Nhằm cụ thể hóa Hướng dẫn số 133 HD/TWHSV ngày 21 tháng 7 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam về hướng dẫn thực hiện phong trào “Sinh viên 5 tốt” nhiệm kỳ 2013-2018, Ban Thư ký Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam ban hành Quy định về tiêu chuẩn xét chọn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương, cụ thể như sau:I. Tiêu chuẩn danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương

1. Tiêu chuẩn chung

- Đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Tỉnh (đối với các trường trực thuộc Trung ương, phải đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường);

- Được Hội đồng bình chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh đề nghị xét ở cấp Trung ương (đối với các trường trực thuộc Trung ương, phải được Hội đồng xét chọn “Sinh viên 5 tốt” cấp trường đề nghị).

2. Tiêu chuẩn cụ thể

2.1. Tiêu chuẩn đạo đức tốt

- Điểm rèn luyện đạt từ 80 điểm trở lên (trên thang điểm 100 theo Quy định về việc đánh giá công tác học sinh, sinh viên của các trường Đại học, Cao đẳng và Trung cấp chuyên nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành). Đối với những trường đặc thù không đánh giá rèn luyện sinh viên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì điểm rèn luyện được tính quy đổi phải đạt loại Giỏi.

- Không vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương và cộng đồng.

- Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:

+ Là thành viên chính thức đội thi tìm hiểu về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh từ cấp trường trở lên.

+ Có tham luận, bài viết được trình bày tại các diễn đàn học thuật về các môn khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh.

+ Là thanh niên tiêu biểu, thanh niên tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, có hành động dũng cảm cứu... được biểu dương từ cấp trường hoặc cấp xã trở lên.

2.2. Tiêu chuẩn học tập tốt

- Đối với sinh viên các trường Đại học, Học viện: điểm trung bình chung học tập cả năm học đạt từ 8,5/10 trở lên (đối với các trường đào tạo theo niên chế) hoặc điểm tích lũy cả năm học từ 3,4/4 trở lên (đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ). Đối với sinh viên các trường Cao đẳng: điểm trung bình chung học tập cả năm học đạt từ 8,0/10 trở lên (đối với các trường đào tạo theo niên chế) hoặc điểm tích lũy cả năm học từ 3,2/4 trở lên (đối với các trường đào tạo theo học chế tín chỉ).

- Đạt thêm 01 trong các tiêu chí sau:

+ Có đề tài nghiên cứu khoa học sinh viên đạt giải cấp trường trở lên.

+ Có ít nhất 01 bài viết đăng trên tạp chí chuyên ngành với tư cách là tác giả thứ nhất.

+ Có sản phẩm sáng tạo được cấp bằng sáng chế, cấp giấy phép xuất bản hoặc được các giải thưởng từ cấp tỉnh, thành phố trở lên.

+ Là thành viên các đội tuyển tham gia thi cấp quốc gia, quốc tế.

2.3. Tiêu chuẩn thể lực tốt: Đạt một trong hai tiêu chuẩn sau

- Đạt danh hiệu “Thanh niên khỏe” (tiêu chuẩn cụ thể theo Hướng dẫn liên tịch số 87/2006/HDLT-ĐTN-TDTT về tiêu chuẩn thi đua và rèn luyện thể dục thể thao của các cấp bộ Đoàn và đoàn viên thanh niên do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ủy ban Thể dục - Thể thao ban hành ngày 24 tháng 11 năm 2006).

- Tham gia và đạt giải cấp trường trở lên tại các hoạt động thể thao phong trào.

2.4. Tiêu chuẩn tình nguyện tốt

- Tham gia ít nhất 05 ngày tình nguyện/năm (được tính theo số ngày thực tế tham gia các hoạt động tình nguyện cộng dồn. Ví dụ: sinh viên A tham gia 3 ngày tình nguyện tại mái ấm nhà mở, 1 ngày hiến máu tình nguyện, 1 ngày Chủ nhật xanh ở những thời điểm khác nhau trong năm sẽ được tính đủ tiêu chuẩn)

- Được giấy khen cấp trường trở lên về hoạt động tình nguyện.

2.5. Tiêu chuẩn hội nhập tốt

- Đạt chứng chỉ ngoại ngữ trình độ B1 hoặc tương đương trở lên (đối với sinh viên năm thứ 1,2), bằng B2 hoặc tương đương bằng B2 (đối với sinh viên năm thứ 3,4,5,6). Đối tượng sinh viên chuyên ngành Ngoại ngữ: chứng chỉ Ngoại ngữ được áp dụng với môn Ngoại ngữ 2. (Riêng đối với sinh viên đã có chứng chỉ IELTS, TOEFL, TOEIC và một số chứng chỉ khác thì áp dụng theo thông tư số 05/2012/TT/BGDĐT ngày 15/2/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo); hoặc tham gia và đạt giải Ba trở lên tại các cuộc thi Olympic Ngoại ngữ từ cấp trường.

- Hoàn thành các khóa đào tạo kỹ năng thực hành xã hội hoặc được Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường khen thưởng về thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên hoặc công tác Hội và phong trào sinh viên trong năm học.

- Tham gia ít nhất 01 hoạt động giao lưu quốc tế: Hội nghị, Hội thảo quốc tế, các chương trình gặp gỡ, giao lưu, hợp tác với thanh niên, sinh viên quốc tế trong và ngoài nước.* Tất cả các thành tích xét trao danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương được tính trong khoảng thời gian của năm học xét trao danh hiệu.

II. Danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương:

1. Đối tượng:

- Danh hiệu áp dụng đối với liên chi hội, chi hội; liên chi đoàn, chi đoàn - đối với các trường chưa thành lập tổ chức Hội Sinh viên2. Tiêu chuẩn

- Phải đạt danh hiệu “Tập thể Sinh viên 5 tốt” cấp tỉnh.

- 100% sinh viên tham gia phong trào “Sinh viên 5 tốt”.  • Ít nhất 30% sinh viên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường.

  • Không có sinh viên vi phạm pháp luật và các quy chế, nội quy của nhà trường, quy định của địa phương cư trú và cộng đồng.

TRUNG ƯƠNG HỘI SINH VIÊN VIỆT NAMtải về 19.66 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương