QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh đIỆn biên số: 183 /QĐ-ub, ngày 01 tháng 03 năm 2005tải về 61.8 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.07.2016
Kích61.8 Kb.
#289
QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

Số: 183 /QĐ-UB, ngày 01 tháng 03 năm 2005

V/v Phê duyệt đ cương và dự toán Dự án quy hoạch chi tiết

khu tái đnh cư Huổi Lực xã Mường Báng huyện Tủa Chùa

UỶ BAN NHÂN DẢN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ban hành ngày 10/12/2003;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân, TĐC thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11/12/2004 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thuỷ điện Sơn La;

Căn cứ Quyết định số 69/2004/QĐ-UB ngày 31/12/2004 của UBND tỉnh Điện Biên về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch đầu tư Dự án di dân TĐC Thuỷ điện Sơn La năm 2004;

Căn cứ văn bản số 2592/BNN-HTX ngày 27/10/2004 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn về việc hướng dẫn trình tự và nội dung quy hoạch chi tiết di dân tái định cư Dự án Thuỷ điện Sơn La;

Xét đề nghị của Ban quản lý dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La tỉnh tại Tờ trình số 10/TT-BQLDA ngày 28/01/2005 về việc phê duyệt đề cương, dự toán dự án quy hoạch chi tiết di dân khu tái định cư Huổi Lực xã Mường Báng huyện Tủa Chùa và văn bản thẩm định số 25/TĐ-KHĐT-NN ngày 24/ 02/2005 của Sở Kế hoạch và Đầu tư;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt đề cương và dự toán Dự án quy hoạch chi tiết khu tái định cư Huổi Lực xã Mường sáng huyện Tủa Chùa như sau:

1. Đề cương dự án quy hoạch chi tiết (Như phụ lục 1 kèm theo)

2. Quy hoạch chi tiết đất sản xuất nông nghiệp và đất ở (Như phụ lục số 2 kèm theo)

3. Đề cương khảo sát đo đạc lập bản đồ địa hình tỷ lệ 1/2000, 1/500 và cắm mốc ranh giới, mốc chia lô (Như phụ lục số 3 kèm theo)

4. Sản phẩm giao nộp của dự án quy hoạch (Như phụ lục số 4 kèm theo);

5. Tổng dự toán duyệt: 801.891.229 đồng (Tám trăm linh một triệu tám trăm chín mươi mốt nghìn hai trăm hai mươi chín đồng).

Gồm các chi phí :

- Chi phí sau thuế: 677.205.146 đồng+ Lập đề cương dự án quy hoạch: 8.329.609 đồng

+ Lập mối liên hệ PTKT-XH vùng DA (tỷ lệ: 1/25000): 14.527.756 đồng

+ QH tổng thể NNNT khu TĐC (tỷ lệ: l/10000): 113.679.809 đồng

+ Quy hoạch chi tiết sử dụng đất NN (tỷ lệ: l/2000): 158.129.491 đồng

+ Quy hoạch chia lô (tỷ lệ: l/500): 75.267.500 đồng

+ Quy hoạch chung xây dựng đô thị (BĐ tỷ lệ : 1/500): 6.021.400 đồng

+ Khảo sát đo đạc thành lập bản đồ (tỷ lệ l/2000,1/500) 209.504.103 đồng

+ Khảo sát cắm mốc + cắm mốc thực địa : 43.345.479 đồng

+ Chi phí ngoài đơn giá : 48.400.000 đồng

- Chi phí khác : 51.786.881 đồng

- Dự phòng l0%: 72.899.203 đồng

(Chi tiết như phụ lục số 5 kèm theo)6. Nguồn vốn xây dựng Dự án: Bằng nguồn di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La theo chỉ tiêu kế hoạch hàng năm của UBND tỉnh.

Đề cương và dự toán duyệt là cơ sở để các đơn vị quản lý chi phí, triển khai thực hiện dự án.Điều 2. Tổ chức thực hiện:

1 Chủ đu tư : Ban quản lý dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La tỉnh.

2. Tiên độ xây dựng dự án: Hoàn thành và trình duyệt dự án trong quý 1/2005.

3. Kế hoạch đấu thầu:

Phần công việc xây dựng dự án quy hoạch không phải đấu thầu gồm: Chi phí khác (Chi phí thẩm định, xét duyệt, quản lý, . . . thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước) và dự phòng.

- Phần công việc còn lại của dự án được chia thành 1 gói thầu, giá gói thầu: 677.205.146 đồng; chỉ định cho Viện Khoa học thuỷ lợi – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn thực hiện.

- Hình thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng Từ thông 11/2004 - 3/2005.

- Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức triển khai xây dựng dự án và quản lý vốn thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước.Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Ban QLDA di dân TĐC thuỷ điện Sơn La; Giám đốc chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Tủa Chùa; Viện trưởng Viện Khoa học thuỷ lợi – Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn và thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

CHỦ TỊCH

Đã ký: Quàng Văn Binh
Каталог: EditorUpload -> files -> VanBanTaiLieu
VanBanTaiLieu -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 35/2008/NĐ-cp ngàY 25 tháng 03 NĂM 2008
VanBanTaiLieu -> Số: 182/QĐ-ub, ngày 01 tháng 03 năm 2005 V/v Phê duyệt đề cương và dự toán Dự án quy hoạch chi tiết khu tái định cư Huổi Lóng xã Huổi Só huyện Tủa Chùa
VanBanTaiLieu -> BỘ XÂy dựng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
VanBanTaiLieu -> QuyÕt ®Þnh VÒ viÖc ban hµnh : “ Quy chuÈn kü thuËt Quèc gia vÒ Quy ho¹ch xy dùng”
VanBanTaiLieu -> BỘ TÀi chính thanh tra chính phủ
VanBanTaiLieu -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 96/2006/QĐ-ttg ngàY 4 tháng 5 NĂM 2006
VanBanTaiLieu -> THÔng tư CỦa bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số 28/2007/tt-blđtbxh ngàY 05 tháng 12 NĂM 2007
VanBanTaiLieu -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 490/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
VanBanTaiLieu -> CHỈ thị CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 27/2008/ct-ttg ngàY 05 tháng 9 NĂM 2008
VanBanTaiLieu -> VĂn phòng quốc hội cơ SỞ DỮ liệu luật việt nam lawdata nghị ĐỊNH

tải về 61.8 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương