QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh đIỆn biên số: 469/QĐ-ub, ngày 23 tháng 5 nămtải về 73.17 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu10.08.2016
Kích73.17 Kb.
#16181
QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN

Số: 469/QĐ-UB, ngày 23 tháng 5 năm 2005

V/v Phê duyệt đ cương, nhiệm vụ và dự toán dự án quy hoạch

tái đnh cư thị xã Mường Lay thuộc Dự án di dân, tái đnh cư

thuỷ đin Sơn La tnh Điện Biên

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ, Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng ban hành ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ - CP, ngày 24/01/2005 của Chính phủ ngày về quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 196/2004/QĐ-TTg ngày 29/11/2004 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể di dân, TĐC thuỷ điện Sơn La.

Căn cứ quyết định số 207/2004/QĐ-TTg ngày 11/12/2004 củ Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành cơ chế quản lý và thực hiện Dự án thủy điện Sơn la;

Căn cứ Nghị định số 25/2005/NĐ-CP ngày 02/3/2005 của Chính phủ về việc điều chỉnh địa giới hành chính và đổi tên thị xã Lai châu thành Thị xã Mường lay; đổi tên huyện Mường lay và thị trấn Mường lay thành huyện Mường chà và thị trấn Mường chà tỉnh Điện biên;

Căn cứ văn bản số 2592/BNN-HTX ngsỳ 27/10/2004 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về việc hướng dẫn trình tự và nội dung qui hoạch chi tiết di dân tái định cư thủy điện Sơn la;

Xét đề nghị của UBND thị xã Mường lay tại tờ trình số 49/TT-UB, ngày 02/4/2005 và văn bản thẩm định số 56/TĐ-KHĐT ngày 20/5/2005 của Sở kế hoạch và Đầu tư;

QUYẾT ĐỊNH ;

Điều 1: Phê duyệt đề cương , nhiệm vụ và dự toán, dự án qui hoạch tái định cư thị xã Mường lay thuộc dự án di dân tái định cư thủy điện Sơn la tỉnh Điện Biên với nội dung sau :

1.Tên dư án: Dự án quy hoạch tái định cư thị xã Mường Lay thuộc dự án di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La tỉnh Điện Biên.

2. Đ cương nhiệm vụ lập luận chứng phát triển đô th : ( Như phụ lục 1 kèm theo)

3. Đ cương nhiệm vụ quy hoạch tổng thể đnh hướng phát triển kinh tế - xã hội và nông nghiệp nông thôn (bao hàm cả quy hoạch chung) chi tiết các khu tái đinh cư (như phụ lục 2 kèm theo).

4. Đ cương nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng (đô thi, đim dân cư) các khu TĐC (như phụ lục 3 kèm theo).

5. Đ cương nhiệm vụ khảo sát, đo đạc thành lập bản đ (như phụ lục 4 kèm theo)

6. Tổng dự toán duyệt: 5.503.854.813 đồng (Bằng chữ: Năm t, năm trăm linh ba triệu, tám trăm năm mươi tư nghìn, tám trăm mưi ba đồng)

* Chi phí sau thuế. 4.905.254.201 đồng:

- Chi phí lập luận chứng phát triển đô thị: 72.820.000 đồng.

- Chi phí định hướng phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch tổng thể phát triển nông nghiệp nông thôn, quy hoạch chung xây dựng đô thị, quy hoạch chi tiết các khu TĐC: l.201.032.527đồng, trong đó:

+ Chi phí định hướng phát triển KT-XH, qui hoạch tổng thế phát triển nông nghiệp nông thôn; qui hoạch chung xây dựng đô thị, qui hoạch chi tiết các khu TĐC (bản đồ tỷ lệ 1/10.000): 674.398.778 đồng.+ Chi phí quy hoạch chung xây dựng đô thị, chi tiết TĐC (Bản đồ tỷ lệ l/2000-1/5000): 554.928.000 đồng.

- Chi phí lập quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, điểm dân cư khu TĐC (Bản đồ tỷ lệ l/500) : 2.005.059.131 đồng.

- Chi phí khảo sát thành lập bản đồ tỷ lệ 1/2.000, 1/500 là : 1.296. 168.505

- Chi phí định vị và cắm mốc: 306.965.879 đồng.

- Chi phí xây dựng mô hình quy hoạch chung: 45.000.000 đồng.

* Chi phí khác : 353.337.902 đồng (trong đó chi phí công bố quy hoạch: 50.000.000 đồng)

* Dự phòng: 245.262.710 đồng.

( Có dự toán chi tiết kèm theo).

7. Nguồn vốn đu tư. Bằng nguồn vốn di dân tái định cư thuỷ điện Sơn La và các nguồn vốn khác theo kế hoạch hàng năm của tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Chủ đầu tư: UBND thị xã Mường Lay

- Hình thức quản lý: Ban quản lý dự án di dân tái định thuỷ điện Sơn la thị xã Mường Lay trực tiếp quản lý thực hiện dự án.

- Kế hoạch đấu thầu:+ Phần công việc xây dựng dự án quy hoạch không phải đấu thầu: Chí phí khác (Chi phí thẩm định, xét duyệt, quản lý, . . . thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước), chi phí dự phòng.

+ Phần công việc còn lại xây dựng dự án được chia thành 1 gói thầu. phê duyệt giá gói thầu 4.905.254.201 đồng, (Bằng chữ:Bốn tỷ, chín trăm linh năm triu, hai trăm năm tư nghìn, hai trăm linh mt đồng)

- Hình thức đấu thầu: Chỉ định thầu cho Trung tâm quy hoạch phát triển nông thôn - Viện Quy hoạch đô thị Nông thôn – Bộ Xây dựng thực hiện.

- Hình thức thực hiện hợp đồng: Hợp đồng trọn gói.

- Thời gian thực hiện hợp đồng : 10 tháng.

- Kế hoạch thực hiện: Khởi công xây dựng và hoàn thành trước thán 8/2005 .

UBND thị xã Mường Lay có trách nhiệm tổ chức triển khai xây dựng di án, quản lý vốn thực hiện theo các quy định hiện hành của Nhà nước và công bố quy hoạch sau khi đã được phê duyệt chính thức.Điều 3: Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch & Đầu tư, Xây dựng, Nông nghiệp & Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường; Giám đốc Ban QLDA di dân TĐC thuỷ điện Sơn La tỉnh; Gỉám đốc chi nhánh Quỹ Hỗ trợ phát triển tỉnh; Chủ tích UBND thị xã Mường Lay; Giám đốc Ban QLDA di dân TĐC thuỷ điện Sơn La thị xã Mường Lay; Giám đốc Trung tâm quy hoạch phát triển nông thôn - Viện Quy hoạch đô thị Nông thôn – Bộ Xây dựng và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH DIỆN BIÊN

K/TCHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

Đã ký: Bùi Viết Bính
Каталог: EditorUpload -> files -> VanBanTaiLieu
VanBanTaiLieu -> Nghị ĐỊnh của chính phủ SỐ 35/2008/NĐ-cp ngàY 25 tháng 03 NĂM 2008
VanBanTaiLieu -> QuyếT ĐỊnh của ubnd tỉnh đIỆn biên số: 183 /QĐ-ub, ngày 01 tháng 03 năm 2005
VanBanTaiLieu -> Số: 182/QĐ-ub, ngày 01 tháng 03 năm 2005 V/v Phê duyệt đề cương và dự toán Dự án quy hoạch chi tiết khu tái định cư Huổi Lóng xã Huổi Só huyện Tủa Chùa
VanBanTaiLieu -> BỘ XÂy dựng cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
VanBanTaiLieu -> QuyÕt ®Þnh VÒ viÖc ban hµnh : “ Quy chuÈn kü thuËt Quèc gia vÒ Quy ho¹ch xy dùng”
VanBanTaiLieu -> BỘ TÀi chính thanh tra chính phủ
VanBanTaiLieu -> QuyếT ĐỊnh của thủ TƯỚng chính phủ SỐ 96/2006/QĐ-ttg ngàY 4 tháng 5 NĂM 2006
VanBanTaiLieu -> THÔng tư CỦa bộ lao đỘng thưƠng binh và XÃ HỘi số 28/2007/tt-blđtbxh ngàY 05 tháng 12 NĂM 2007
VanBanTaiLieu -> THỦ TƯỚng chính phủ Số: 490/QĐ-ttg CỘng hoà XÃ HỘi chủ nghĩa việt nam
VanBanTaiLieu -> CHỈ thị CỦa thủ TƯỚng chính phủ SỐ 27/2008/ct-ttg ngàY 05 tháng 9 NĂM 2008

tải về 73.17 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương