QuyếT ĐỊnh điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung năm 2013tải về 8.97 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.08.2016
Kích8.97 Kb.
#27468
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________ ___________________________________


Số: 949/QĐ-UBND Bình Phước, ngày 06 tháng 6 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH


Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung năm 2013

–––––––––––––


CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Thực hiện công văn số 4011/BTC-ĐT ngày 02/4/2013 của Bộ Tài chính về việc phân bổ kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2013, tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 của UBND tỉnh về việc giao kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 21/02/2013 của UBND tỉnh về việc phân khai chi tiết vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung năm 2013;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 538/TTr-SKHĐT ngày 24/5/2013,QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung năm 2013 để các Sở, ngành, UBND các huyện, thị xã thực hiện (Kế hoạch điều chỉnh cụ thể kèm theo Quyết định này).

Điều 2.

1. Những nội dung khác không điều chỉnh tại Quyết định này vẫn thực hiện theo Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 25/12/2012 và Quyết định số 265/QĐ-UBND ngày 21/02/2013 của UBND tỉnh.2. Căn cứ kế hoạch vốn điều chỉnh được giao, các chủ đầu tư nhanh chóng triển khai thực hiện, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ giải ngân kế hoạch năm 2013.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Kho bạc Nhà nước Bình Phước; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này, kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Trăm


Каталог: vbpq binhphuoc.nsf -> 4b438b320dbf1cda4725719a0012432c
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> V/v thành lập Ban chỉ đạo xây dựng bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2014
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Số: 1019/QĐ-ubnd bình Phước, ngày 21 tháng 5 năm 2012
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc Phương án bỒi thưỜng, hỖ trỢ và tái đỊnh cư TỔng thể
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Soá 1040 ngaøy 16/6/2006 cuûa ubnd tænh veà vieäc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
4b438b320dbf1cda4725719a0012432c -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc

tải về 8.97 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương