QuyếT ĐỊnh điều Nay nâng bậc lương cho ông (bà) Lê Duy Phươngtải về 7.31 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu18.08.2016
Kích7.31 Kb.
#22744

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

--:--


Số : 531 QĐ/UB

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Tĩnh, ngày 20 tháng 5 năm 1995


QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Về việc nâng bậc lương cho công chức; viên chức

--------


UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

- Căn cứ Nghị định số 25/CP ngày 23 tháng 5 năm 1993 của Chính phủ;

- Căn cứ Thông tư số 09/TCCP-VC ngày 9 tháng 1 năm 1995 của Ban tổ chức cán bộ Chính phủ hướng dẫ nâng bậc lương năm 1994 cho công chức; viên chức Nhà nước;

- Xét đề nghị của ông Trưởng ban tổ chức chính quyền tỉnhQUYẾT ĐỊNH

Điều 1. - Nay nâng bậc lương cho ông (bà) Lê Duy Phương

- Thuộc Uỷ ban kế hoạch tỉnh Hà Tĩnh

Tên ngạch công chức: Chuyên viên chính.

Mã số: 01.002

Từ bậc: 8, hệ số 5.31

Lên bậc 9, hệ số 5.60Điều 2. - Mức lương mới được hưởng từ ngày 01/10/1994.

Điều 3 - Các ông Chánh văn phòng Uỷ ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban TCCQ tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và ông bà có tên trên căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận

- Như điều 3

- Lưu


TM/ UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH

K/T CHỦ TỊCHPHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Khắc Táo


tải về 7.31 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương