QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt chính sách, đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cưtải về 13.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích13.45 Kb.
#4032
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúcSố: 1119/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 21 tháng 6 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

Về việc phê duyệt chính sách, đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

và dự toán chi phí phục vụ bồi thường công trình: Xây dựng đường Đồng Phú - Bình Long, tỉnh Bình Phước dài 24,17 km

(km 0+000 - km 24+170)ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 197/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về việc bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích Quốc gia, lợi ích công cộng;

Căn cứ Quyết định số 54/2005/QĐ-UB ngày 03/6/2005 và Quyết định số 65/2006/QĐ-UBND ngày 19/6/2006 của UBND tỉnh ban hành, sửa đổi, bổ sung Quy định về đơn giá bồi thường, hỗ trợ về đất, nhà cửa, vật kiến trúc, cây trồng khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Căn cứ Quyết định số 123a/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND tỉnh ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước năm 2007;

Căn cứ Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 23/01/2007 của UBND tỉnh ban hành Quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Bình Phước;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 845/STC-GCS ngày 14/6/2007, theo Tờ trình số 70/TTr-BQLDA ngày 04/6/2007 của Ban QLDA ngành Giao thông Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:Điều 1. Phê duyệt chính sách, đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và dự toán chi phí phục vụ bồi thường công trình: Xây dựng đường Đồng Phú - Bình Long, tỉnh Bình Phước dài 24,17 km (km 0+000 - km 24+170), cụ thể như sau:
A. Chính sách, đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư:

1. Tổng diện tích đất và số hộ bị ảnh hưởng:

- Đất thu hồi: 218.740 m2.

- Số hộ bị ảnh hưởng:

+ Huyện Bình Long: 100 hộ.

+ Huyện Đồng Phú: 25 hộ.

2. Đơn giá hỗ trợ, bồi thường nhà, vật kiến trúc: Áp dụng theo Quyết định số 54/2005/QĐ-UB ngày 03/6/2005 và Quyết định số 65/2006/QĐ-UBND ngày 19/6/2006 của UBND tỉnh.

3. Đơn giá hỗ trợ, bồi thường đất: Áp dụng theo Quyết định số 123a/2006/QĐ-UBND ngày 21/12/2006 của UBND tỉnh.

4. Chính sách hỗ trợ, bồi thường, tái định cư: Áp dụng theo Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 23/01/2007 của UBND tỉnh.

B. Dự toán chi phí phục vụ bồi thường (125 hộ): 185.483.836 đồng.

Trong đó:

+ Chi phí phục vụ tại địa bàn huyện Đồng Phú: 84.306.640 đồng.

+ Chi phí phục vụ tại địa bàn huyện Bình Long: 99.177.196 đồng.

+ Chi phí thẩm định hồ sơ (Sở Tài chính): 2.000.000 đồng.

(có Bảng tổng hợp kèm theo)Điều 2. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Sở Giao thông Vận tải, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Ban QLDA ngành Giao thông Vận tải, UBND huyện Đồng Phú và Bình Long và Thủ trưởng các ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Văn Tòng

Каталог: vbpq binhphuoc.nsf -> 64f0c917e087475547256f96002869cb
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
64f0c917e087475547256f96002869cb -> PHỤ LỤc số 1 HỆ SỐ ĐIỀu chỉnh dự toán chi phí XÂy dựng
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam tænh bình phöÔÙC Ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch cải cách
64f0c917e087475547256f96002869cb -> TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán Dự án Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Lộc Ninh thời kỳ đến năm 2020
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Bình Phước
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Số 1241/QĐ-ubnd ngày 18/7/2006 của ubnd tỉnh Về việc phê duyệt kết quả bán đấu giá qsd đất khu dân cư xã Phước An, huyện Bình Long (đợt 2)

tải về 13.45 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương