QuyếT ĐỊnh về việc thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch cải cáchtải về 13.13 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu24.07.2016
Kích13.13 Kb.
#4203

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


TỈNH BÌNH PHƯỚC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1135/QĐ-UBND Đồng Xoài, ngày 26 tháng 6 năm 2007


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch cải cách

hành chính Nhà nước giai đoạn 2006 - 2010 và Chỉ thị số 01/2007/CT-UBNDCHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 99/2006/NĐ-CP ngày 15/9/2006 của Chính phủ về công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch;

Căn cứ Kế hoạch cải cách hành chính năm 2007 được ban hành kèm theo Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 28/02/2007 của UBND tỉnh;

Thực hiện Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND (được phê duyệt kèm theo Quyết định số 387/QĐ-UBND ngày 05/3/2007 của UBND tỉnh); Kế hoạch kiểm tra việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch năm 2007 (được ban hành kèm theo Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 19/3/2007 của UBND tỉnh);

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn 2006 - 2010 và Chỉ thị số 01/2007/CT-UBND, gồm các ông có tên sau đây:

1. Ông Đỗ Văn Quang - GĐ Sở Nội vụ Trưởng đoàn

2. Ông Vũ Đức Sơn - PGĐ Sở Nội vụ Phó đoàn

3. Ông Hồ Kim Công - CV chính VP.UBND tỉnh Thành viên

4. Ông Nguyễn Tuấn - Q. TP CCHC, Sở Nội vụ Thành viên

5. Ông Vũ Xuân Trường - P. Chánh Thanh tra Sở Nội vụ Thành viên

6. Ông Nguyễn Văn Toàn Nhỏ - Phó Chánh VP Sở TN - MT Thành viên

7. Ông Lê Văn Sâm - CV. Pháp chế Sở Nội vụ Thư kýĐiều 2.

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Đoàn Kiểm tra

Đoàn Kiểm tra có nhiệm vụ lập kế hoạch và tiến hành kiểm tra theo Đề cương kèm theo Quyết định này; trong quá trình kiểm tra, Đoàn kiểm tra được quyền sử dụng con dấu của Sở Nội vụ.

Trưởng đoàn Kiểm tra có trách nhiệm báo cáo kết quả về Chủ tịch UBND tỉnh khi kết thúc việc kiểm tra.

2. Trách nhiệm của đối tượng kiểm tra

Đối tượng kiểm tra và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm báo cáo, cung cấp đầy đủ, kịp thời các hồ sơ, tài liệu theo yêu cầu của Đoàn Kiểm tra.

3. Đối tượng kiểm tra

a) UBND huyện Đồng Phú;

b) UBND huyện Phước Long.

4. Thời gian kiểm tra

Thời gian thực hiện kiểm tra là 30 ngày kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra (không kể ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định).

5. Kinh phíKinh phí hoạt động của Đoàn Kiểm tra thực hiện theo Thông tư số 06/2007/TT-BTC ngày 26/01/2007 của Bộ Tài chính, trong đó có khoản hỗ trợ tiền ăn 30.000 đồng/người/ngày (tính theo ngày công tác thực tế). Giao Sở Tài chính cấp phát ngoài hạn mức kinh phí hoạt động của Sở Nội vụ.

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chánh Thanh tra tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện: Đồng Phú, Phước Long, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và các ông có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.
CHỦ TỊCH

Nguyễn Tấn Hưng


Каталог: vbpq binhphuoc.nsf -> 64f0c917e087475547256f96002869cb
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân tỉnh bình phưỚC
64f0c917e087475547256f96002869cb -> PHỤ LỤc số 1 HỆ SỐ ĐIỀu chỉnh dự toán chi phí XÂy dựng
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Ủy ban nhân dân cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam tỉnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> UÛy ban nhaân daân coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa vieät nam tænh bình phöÔÙC Ñoäc laäp Töï do Haïnh phuùc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt chính sách, đơn giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
64f0c917e087475547256f96002869cb -> TỈnh bình phưỚC Độc lập Tự do Hạnh phúc
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc phê duyệt Đề cương và dự toán Dự án Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội huyện Lộc Ninh thời kỳ đến năm 2020
64f0c917e087475547256f96002869cb -> QuyếT ĐỊnh về việc thành lập Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Bình Phước
64f0c917e087475547256f96002869cb -> Số 1241/QĐ-ubnd ngày 18/7/2006 của ubnd tỉnh Về việc phê duyệt kết quả bán đấu giá qsd đất khu dân cư xã Phước An, huyện Bình Long (đợt 2)

tải về 13.13 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©ru.originaldll.com 2024
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương